SINIF YÖNETİMİ

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
SINIF YÖNETİMİ by Mind Map: SINIF YÖNETİMİ

1. Sınıf yönetiminin amaçları

1.1. zamanı etkili biçimde kullanma

1.2. öğrencinin devamsızlığını en aza indirmek

1.3. Sınıf kurallarını belirleyip öğrencilere benimsetmek ve uygulatmak

1.4. Sınıfta öğrencide motivasyonu sağlamak

1.5. Sınıfta etkili bir iletişim ortamı oluşturmak

1.6. Sınıf yaşamının nelerdir, öğrenci-öğrenci, öğrenci-öğretmen ilişkilerini düzenlemek düzenlemek

1.7. Sınıfta istenilen davran

2. Sınıf yönetimi modelleri

2.1. 1-Geleneksel model

2.2. a) Tepkisel model

2.3. b) Önlemsel Model

2.4. 2- Çağdaş Modeller

2.5. a) Gelişim Modeli

2.6. b) Bütünsel Sınıf Modeli

3. Bütünsel Sınıf Modeli

3.1. Çok boyutluluk

3.2. Eşzamanlılık

3.3. Çabukluk

3.4. Öngörülemezlik

3.5. açıklık

3.6. Ortak tarih

4. Sınıf Yönetiminin Boyutları

4.1. 1- Fiziksel Düzen

4.2. a) Sıra düzeni

4.3. b) Küme düzeni

4.4. c) Bireysel düzen

4.5. d) Daire düzeni

4.6. e) U düzeni

4.7. 2- Plan ve Program Etkinlikleri

4.8. 3- Zaman Düzenine Yönelik Etkinlikler

4.9. 4- İlişki Düzenlemeleri

4.10. 5- Davranış Düzenlemeleri

5. Sınıf Yönetimini Etkileyen Değişiklikler

5.1. En önemli değişken öğretmendir

5.2. Diğer önemli değişken öğrencidir

5.3. Dersin işlenişi

5.4. Sınıf ortamı

5.5. Okulun yapısı

5.6. Sınıfı ve sınıfın fiziki durumu

5.7. Aile

5.8. Okulca benimsenen kurallar ve yönetim yapısı

6. Sınıf Yönetiminin Temel İlkeleri

6.1. Hazır bulunuşluk seviyesi

6.2. her öğrenciye göre etkinlik hazırlamalı ve uygulanmalıdır

6.3. Sınıfta bir problem durumunda öğretmen öncelikle problemin kaynağını ve niteliğini belirlemeye çalışmalıdır.

6.4. Sınıfta oturma düzeni, öğrencilerin birbirini rahatça görebileceği ve öğretmen-öğrenci, öğrenci-öğrenci etkileşiminin yoğun olmasını sağlar nitelikte olmalıdır

6.5. Öğretmen bir öğrenme konusunu bir defa sunduktan sonra eğer hedef-davranışlar kazanılmamışsa bu kez farklı bir yöntem kullanmalıdır.

6.6. Bir sınıftaki tüm faaliyetler ilgi ve yeteneklerine göre görev ve sorumluluklar öğrenme öğrenmeme içindir aktif olurlarsa, öncelikle sınıftaki disiplin problemleri azalır ya da ortadan kalkar.

6.7. Öğretmen mesajını etkili iletmek ve anlatımını etkili kılmak için beden dilini kullanmalıdır

6.8. Öğrencilerde öğrenme güdüsünün yüksek olmasının işaretleri iyi bilinecektir.

7. Sınıf Yönetimi ve Öğretmen

7.1. 1- Sınıf yönetiminde öğretmenin katılımı ve yönetimi

7.2. 2- Öğretmenin eğitim lideri olarak görevleri

7.3. 3- Öğretmen nitelikleri

7.3.1. a) Kişisel özellikleri

7.3.2. b) Mesleki Özellikleri

7.3.2.1. +Konu Alanı Bilgisi

7.3.2.2. +Öğretmenlik Meslek Bilgisi

7.3.2.3. +Genel Kültür- Genel Yetenek

8. Sınıf Yönetimi ve İletişim

8.1. 1) İletişim Süreci ve Öğeleri

8.1.1. a) Kaynak

8.1.2. b) İleti

8.1.3. c) Kanal

8.1.4. d) Alıcı

8.1.5. e) Bağlam

8.1.6. f) Dönüt

8.2. 2- İletişim Çeşitleri

8.2.1. a) Kişi içi iletişim

8.2.2. b) Kişilerarası iletişim

8.2.2.1. Sözlü iletişim

8.2.2.2. Sözsüz iletişim

8.3. 3- Kişilerarası İletişimi Engelleyen Faktörler

8.3.1. a) Mahalle dili kullanma

8.3.2. b) Bilinmeyen kelime, deyim, atasözü kullanm

8.3.3. c) Yabancı sözcükleri kullanma

8.3.4. d) Fiziksel veya ruhsal rahatsızlıklar

8.3.5. e) Odasında sınıf ortamı

8.3.6. f) Konuşma başlatmak

8.3.7. e) Öğrencinin algılama zorlukları,Öğretmenin isteksizliği

8.4. 4- Sınıf içi iletişimde öğretmenin kaçınması gereken iletişim engelleri

8.4.1. a) Uyarmak, gözdağı vermek, Emir vermek

8.4.2. b) Ahlak dersi vermek, nutuk çekmek

8.4.3. c) Tanı ve teşhis koymak Yargılamak, eleştirmek,

8.4.4. d) Ad takmak, alay etmek,

8.4.5. e) Sorguya çekmek, çapraz sorgulamak

8.4.6. f) Şakacı davranmak, konuyu saptırmak.

8.5. 5- İletişim Becerileri

8.5.1. a) Özsaygı geliştirici dil ve özsaygı zedeleyici dil

8.5.2. b) Ben dili

8.5.3. c) Sen dili

8.6. 6- Sağlıklı ve iyi iletişim kurabilme yolları

8.6.1. a) Etkin Dinleme

8.6.2. b) Ben dili kullanmak

8.6.3. c) Göz Teması

8.6.4. d) Bekleme Süresi

8.6.5. e) Kişiler Arası - Sosyal Mesafe

9. Olumlu Sınıf Ortamı Oluşturma

9.1. Sınıf kurallarının belirlenmesi

10. Sınıfta İstenmeyen Davranışların Belirlenmesi

10.1. 1- İstenmeyen öğrenci davranışları

10.1.1. a) Derse devam etmeme ya da derslere geç gelme.

10.1.2. b) Derse hazırlıksız gelme.

10.1.3. c) Sınıfta uygun olmayan yer ve zamanda konuşma.

10.1.4. d) Arkadaşlarına, değişik ve eşyalarına zarar verme.

10.1.5. e) Derste hayal kurma ya da ders dışı bir etkinlikle uğraşma.

10.2. 2- İstenmeyen öğrenci davranışlarının nedenleri

10.2.1. a) Sınıf dışı etkenler

10.2.1.1. 1-) Okul

10.2.1.2. 2-) Çevre

10.2.1.3. 3-) Aile

10.2.2. b) Sınıf İçi Etkenler

10.2.2.1. 1-) Sınıfın yapısından kaynaklanan problemler

10.2.2.1.1. a) Kalabalık sınıflar

10.2.2.1.2. b) Sınıfın düzeni

10.2.2.2. 2-) Öğrenciden kaynaklanan problemler

10.2.2.2.1. a) Öğrencilerin farklı kişilik özellikleri

10.2.2.2.2. b) Aile ve sosyal çevreden beri problemler

10.2.2.2.3. c) Başarısızlık kimliği

10.2.2.2.4. d) Gelişim döneminden sonra problemler

10.2.2.3. 3-) Öğretmenden kaynaklanan problemler

10.2.2.3.1. a) Öğretim yaklaşımından ayrıntılı problemler

10.2.2.3.2. b) Öğrenciye bakış açısı

10.3. 3- İstenmeyen davranışın ortaya çıkmaması için kullanılabilecek etkinlikler

10.3.1. a) Öğrencileri Sürekli Olarak İzlemek

10.3.2. b) Öğrencileri Aktif ve Güdü Etmek

10.3.3. c) Öğrencilerin İlgilerini Anlamak ve Derse İlgiyi Arttırmak

10.3.4. d) Sınıf Kurallarını Tespit Etmek

10.4. 4- İstenmeyen davranışların değiştirilmesi

10.4.1. a) İstenmeyen davranışların önlenmesine yönelik yaklaşımlar

10.4.1.1. 1-) İnsancıl (karışmacı olmayan) yaklaşım

10.4.1.2. 2-) Davranışçı Yaklaşım

10.4.1.3. 3-) bulunabilirimci Yaklaşım

10.4.1.4. 4-) Pazarlık Yaklaşımı

10.4.2. b) İstenmeyen davranışların önlenmesine yönelik yaklaşımlar

10.4.2.1. 1-) Sorunu Anlamak

10.4.2.2. 2-) Görev ve sorumluluk verme

10.4.2.3. 3-) Dersi etkili hale getirme

10.4.2.4. 4-) Görmezden gelme

10.4.2.5. 5-) Sözel olmayan uyarıları kullanma

10.4.2.6. 6- İstenmeyen davranışların önlenmesine yönelik yaklaşımlar

10.4.2.7. 7-) Öğrenciyle görüşme yapmak

10.4.2.8. 8-) Okul yönetimi ve aile ve rehber uzmanla ilişki kurmak

10.4.2.9. 9-) Okul disiplin kurallarını işletme

10.4.2.10. 10-) Cezaya başvurma