OSNOVE MENADŽMENTA

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
OSNOVE MENADŽMENTA by Mind Map: OSNOVE MENADŽMENTA

1. OSNOVNI POJMOVI

1.1. MENADŽMENT (ORGANIZACIJA)

1.1.1. Pproces rada, s drugima i pomoću drugih, na ostvarenju organizacijskih ciljeva, u promjenjivoj okolini i uz efektivnu i efikasnu uporabu ograničenih resursa

1.2. MENADŽERI

1.2.1. Oosobe koje vode proces menadžmenta

1.3. Efektivnost (učinkovitost)

1.3.1. Stupanj ostvarenja cilja

1.4. Efikasnost (djelotvornost)

1.4.1. Ostvarenje cilja s najnižim mogućim troškovima

1.5. TIPOVI MENADŽMENTA

1.5.1. Vertikalno

1.5.1.1. Vrhovni (dugoročni ciljevi)

1.5.1.2. Srednji (provedba strategije)

1.5.1.3. Niži (ostvarivanje dnevnih zadataka)

1.5.2. Horizontalno

1.5.2.1. Generalni menadžeri

1.5.2.2. Funkcijski menadžeri

1.5.2.3. Linijski menadžeri

1.5.2.4. Štabni menadžeri

2. MENADŽERI

2.1. FUNKCIJE

2.1.1. PLANIRANJE

2.1.1.1. VRSTE PLANOVA

2.1.1.1.1. Obzirom na područje

2.1.1.1.2. Obzirom na vrijeme

2.1.1.1.3. Obzirom na određenost

2.1.1.1.4. Obzirom na učestalost korištenja

2.1.1.1.5. Kontingencijski planovi (za nepredvidive situacije)

2.1.1.2. ETAPE PROCESA PLANIRANJA

2.1.1.2.1. 1. Situacijska analiza 2. Postavljanje ciljeva 3. Razvoj pretpostavki 4. Identifikacija alternativa 5. Evaluacija alternativa 6. Izbor alternativa 7. Formuliranje izvedbenih planova 8. Izrada proračuna

2.1.2. ORGANIZIRANJE

2.1.2.1. SASTAVNICE

2.1.2.1.1. 1. Specijalizacija rada 2. Lanac zapovijedanja 3. Mehanizam kontrole 4. Ovlast (linijska, službovna, funkcionalna) 5. Moć (moć prisile, moć nagrađivanja, zakonita moć, moć stručnjaka, referentna moć) 6. Odgovornost

2.1.2.2. PROJEKTIRANJE

2.1.2.2.1. OBLIKOVANJE ORGANIZACIJSKE STRUKTURE

2.1.2.2.2. PROJEKTIRANJE SUSTAVA UPRAVLJANJA

2.1.2.2.3. PROJEKTIRANJE EKONOMSKIH ODNOSA

2.1.3. KADROVIRANJE

2.1.3.1. CILJEVI KADROVIRANJA

2.1.3.1.1. PRIVLAČENJE (planiranje, regrutiranje, selekcija)

2.1.3.1.2. RAZVIJANJE (obuka i razvoj, procjena performansi

2.1.3.1.3. ODRŽAVANJE (kompenzacije, radni odnosi)

2.1.3.2. KORACI KADROVIRANJA: 1: Planiranje 2: Zapošljavanje i otpuštanje 3: Selekcija 4: Poslovna poduka(obuka) 5: Poslovno usavršavanje 6: Upravljanje rezultatima 7: Kompenzacije i beneficije 8: Razvoj karijere

2.1.4. VOĐENJE

2.1.4.1. VOĐA

2.1.4.1.1. OSOBINE VOĐE - sposobnost - osobnost - motivacija

2.1.4.1.2. PONAŠANJE VOĐE - orijentiranost zadatku - orijentiranost ljudima - iniciranje strukture - uvažavanje - transakcijsko - transformacijsko

2.1.4.1.3. SITUACIJSKE VARIJABLE - potrebe sljedbenika - struktura zadatka - pozicija moći - povjerenje vođa-sljedbenik - spremnost grupe

2.1.4.1.4. UČINKOVITOST - produktivnost - kvaliteta - efikasnost - fleksibilnost - zadovoljstvo - konkurentnost - razvoj - opstanak

2.1.4.2. CILJEVI

2.1.4.2.1. CILJEVI GRUPE

2.1.4.2.2. CILJEVI POJEDINCA

2.1.4.3. SURADNICI

2.1.4.3.1. OSOBINE

2.1.4.3.2. ZNANJE I VJEŠTINE

2.1.4.3.3. MOTIVACIJA

2.1.4.4. OKOLINA

2.1.4.4.1. INTERNA

2.1.4.4.2. EKSTERNA

2.1.5. KONTROLA

2.1.5.1. PROCES KONTROLE 1. Postavljanje standarda kontrole (kvantitativni i kvalitativni) 2. Mjerenje ostvarenih rezultata 3. Usporedba ostvarenog i planiranog 4. Evaluacija postignuća i akcija

2.1.5.2. METODE KONTROLE

2.1.5.2.1. METODE FINANCIJSKE KONTROLE

2.1.5.2.2. METODE KONTROLE OPERACIJA

2.1.5.3. MJERENJE VRIJEDNOSTI

2.1.5.3.1. MJERENJE IZVOĐENJA

2.1.5.3.2. ZADOVOLJSTVO KUPCA

2.1.5.3.3. KONKURENTSKA PREDNOST

2.1.5.3.4. FINANCIJSKI REZULTATI

2.1.5.4. VRSTE KONTROLE

2.1.5.4.1. KONTROLA UNAPRIJED (sprječava unaprijed)

2.1.5.4.2. TEKUĆA KONTROLA (rješava u hodu)

2.1.5.4.3. NAKNADNA KONTROLA (rješava nakon otkrivanja)

2.1.5.5. FILOZOFIJE KONTROLE

2.1.5.5.1. BIROKRATSKA (oslanja se na pravila, hijerarhiju, sustav nagrađivanja, pisane dokumente)

2.1.5.5.2. DECENTRALIZIRANA (oslanja se na organizacijsku kulturu, tradiciju, zajedničke vrijednosti, povjerenje)

2.2. ULOGE

2.2.1. Informacijska

2.2.2. Interpersonalna

2.2.3. Uloga odlučivanja

2.3. VJEŠTINE

2.3.1. Konceptualne vještine

2.3.2. Vještine rada s ljudima

2.3.3. Tehničke vještine

2.3.4. Vještine oblikovanja

3. POVIJESNI RAZVOJ MENADŽMENTA

3.1. RANI MENADŽMENT (3000 PNE - 1776 G.)

3.1.1. Egipatske piramide

3.1.2. Adam Smith

3.1.3. Industrijska revolucija

3.2. KLASIČNI PRISTUP (1911 - 1947)

3.2.1. ZNANSTVENI MENADŽMENT

3.2.1.1. 1911: Frederic W. Taylor

3.2.2. OPĆA ADMINISTRATIVNA TEORIJA

3.2.2.1. 1916 - 1947: Henry Fayol i Max Weber

3.3. BIHEVIORISTIČKI PRISTUP (Kasne 1700 - 1950)

3.3.1. PONAŠANJE ZA USPJEH

3.3.1.1. Robert Owen, Hugo Münsterberg, Mary Parker Follett

3.3.2. HAWTHRONE STUDIJE

3.3.2.1. Henry Fayol i Max Weber

3.3.3. ABRAHAM MASLOW

3.3.4. ORGANIZACIJSKO PONAŠANJE

3.4. KVANTITATIVNI PRISTUP (1940-ih - 1950-ih)

3.4.1. Kvantitativne metode za poboljšanje donošenja odluka

3.4.2. TQM (Edwards Deming i Joseph Juran)

3.5. MODERNI PRISTUP (1960-ih - do danas)

3.5.1. SUSTAVNI PRISTUP

3.5.2. SITUACIJSKI PRISTUP

4. EKSTERNA I INTERNA OKOLINA ORGANIZACIJE

4.1. OPĆA (makro) OKOLINA

4.1.1. PESTLE

4.1.1.1. Politički čimbenici

4.1.1.2. Ekonomski čimbenici

4.1.1.3. Socio-kulturni čimbenici

4.1.1.4. Tehnološki čimbenici

4.1.1.5. Legalni (pravni) čimbenici

4.1.1.6. Ekološki čimbenici

4.2. POSLOVNA (mikro) OKOLINA

4.2.1. Kupci

4.2.2. Dobavljači

4.2.3. Konkurenti

4.2.4. Tržište rada

4.3. INTERNA OKOLINA

4.3.1. ORGANIZACIJSKA KULTURA

4.3.1.1. TIPOVI

4.3.1.1.1. Ravnodušna; brižna; stroga; integrativna

4.3.1.1.2. Kultura moći (paukova struktura)

4.3.1.1.3. Kultura uloga (birokratska)

4.3.1.1.4. Kultura zadatka (matrična)

4.3.1.1.5. Kultura pojedinca (klaster ili grozd)

4.3.1.2. RAZINE

4.3.1.2.1. VIDLJIVA RAZINA (statusni simboli; ceremonije, rituali; tradicija, priče, povijest; jezik, žargon; fizička okolina)

4.3.1.2.2. NEVIDLJIVA RAZINA (vrijednosti, norme, stavovi, uvjerenja)

4.3.2. ORGANIZACIJSKI RESURSI

4.3.2.1. Ljudski

4.3.2.2. Financijski

4.3.2.3. Materijalni

4.3.2.4. Tehnološki

4.3.2.5. Informacijski

4.3.3. MENADŽMENT

4.3.4. ORGANIZACIJSKE STRUKTURE

4.3.4.1. OBLICI

4.3.4.1.1. Mehanicističke strukture

4.3.4.1.2. Organske strukture

4.3.4.2. ELEMENTI

4.3.4.2.1. Organizacija raščlanjivanja zadataka

4.3.4.2.2. Organizacija materijalnih čimbenika

4.3.4.2.3. Organizacija ljudskih potencijala

4.3.4.2.4. Organizacija vremenskog redoslijeda odvijanja poslova

4.3.4.2.5. Organizacija upravljanja i menadžmenta

5. ETIKA I DRUŠTVENA ODGOVORNOST

5.1. ETIČNA ORGANIZACIJA

5.1.1. Etični pojedinci

5.1.2. Etično vodstvo

5.1.3. Etična struktura i sustav

5.2. DRUŠTVENA ODGOVORNOST

5.2.1. UNUTARNJA - odnos prema vlasnicima - odnos prema zaposlenicima

5.2.2. VANJSKA - odnos prema kupcima - odnos prema okolišu - odnos prema zajednici

6. MENADŽERI KAO DONOSITELJI ODLUKA

6.1. PRIRODA DONOŠENJA ODLUKA

6.1.1. TIPOVI ODLUKA

6.1.1.1. Programirane (rutinske)

6.1.1.2. Neprogramirane (inovativne)

6.1.2. RAZINE ODLUČIVANJA

6.1.2.1. Strateške odluke

6.1.2.2. Taktičke odluke

6.1.2.3. Operativne odluke

6.1.3. NAČINI ODLUČIVANJA

6.1.3.1. S obzirom na probleme

6.1.3.1.1. Neprogramirano

6.1.3.1.2. Programirano

6.1.3.2. S obzirom na subjekte

6.1.3.2.1. Pojedinačno

6.1.3.2.2. Skupno

6.1.3.3. S obzirom na pristup

6.1.3.3.1. Intuitivno

6.1.3.3.2. Odlučivanje na temelju prosuđivanja

6.1.3.3.3. Racionalno

6.1.4. UVJETI U KOJIMA SE DONOSE ODLUKE

6.1.4.1. U uvjetima sigurnosti

6.1.4.2. U uvjetima rizika

6.1.4.3. U uvjetima nesigurnosti

6.2. PROCES DONOŠENJA ODLUKA

6.2.1. 1. Identifikacija problema 2. Definiranje zadatka 3. Snimanje postojećeg stanja 4. Traženje inačica rješenja problema 5. Ocjena inačica rješenja problema 6. Donošenje odluka 7. Provođenje odluka 8. Kontrola

6.3. TEHNIKE DONOŠENJA ODLUKA

6.3.1. Pravila i standardne procedure

6.3.2. Umjetna inteligencija

6.3.3. Analiza točke pokrića

6.3.4. Tehnika matrice plaćanja

6.3.5. Tehnika stabla odlučivanja

6.4. SUSTAVI ZA POTPORU ODLUČIVANJU

6.4.1. Sustav za potporu odlučivanju (DSS - Decision Support Systems)

6.4.2. Sustav za potporu grupnom odlučivanju (GDSS - Group Decision Support System)

7. UPRAVLJANJE PROMJENAMA

7.1. OBJEKTI PROMJENA

7.1.1. Organizacijska struktura

7.1.2. Tehnologija

7.1.3. Struktura zaposlenih

7.2. VRSTE ORGANIZACIJSKIH PROMJENA

7.2.1. RADIKALNE (temeljne, skokovite i sveobuhvatne)

7.2.2. URAVNOTEŽENE (planirane, cikličke promjene)

7.2.3. EVOLUCIJSKE (svakodnevne, neprekidne i postupne)

7.3. LEWINOV MODEL PROCESA PROMJENE

7.3.1. Odmrzavanje -> Promjena -> Zamrzavanje