โครงการ/โครงงาน ประโยชน์จากต้นมะพร้าว

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
โครงการ/โครงงาน ประโยชน์จากต้นมะพร้าว by Mind Map: โครงการ/โครงงาน ประโยชน์จากต้นมะพร้าว

1. กลุ่มเป้าหมาย

1.1. นักเรียนระดับชั้น ม.3 (สมมุติฐาน)

1.1.1. สมรรถนะสำคัญของผู้เรียน

1.1.1.1. 1.ความสามารถในการสื่อสาร

1.1.1.2. 2.ความสามารถในการคิด

1.1.1.3. 3.ความสามารถในการแก้ไขปัญหา

1.1.1.4. 4.ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต

1.1.1.5. 5.ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี

1.1.2. คุณลักษณ์อันพึงประสงค์

1.1.2.1. 1.รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์

1.1.2.2. 2.ซื่อสัตย์สุจริต

1.1.2.3. 3.มีวินัย

1.1.2.4. 4.ใฝ่เรียนรู้

1.1.2.5. 5.อยู่อย่างพอเพียง

1.1.2.6. 6.มุ่งมั่นในการทำงาน

1.1.2.7. 7.รักความเป็นไทย

1.1.2.8. 8.มีจิตสาธารณะ

2. วัตถุประสงค์

2.1. 1.เพื่ออนุรักษ์อัตลักษณ์ของชุมชน

2.2. 2.นำอัตลักษณ์บรูณาการกับวิชาอื่นๆ

2.3. 3.ฝึกทักษะการเรียนรู้ /กระบวนการคิด / การลงมือปฏิบัติจริง

2.4. 4.พัฒนาท้องถิ่นตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

3. ตัวชี้วัด/บูรณาการร่วมกับกลุ่มสาระต่างๆ

3.1. พ 4.1 ม.3/1 กำหนดรายการอาหารที่เหมาะสมกับวัยต่างๆโดยคำนึงถึงความประหยัดและคุณค่าทางโภชนาการ

3.2. ง 1.1 ม.3/3 อภิปรายการทำงานโดยใช้ทักษะการจัดการเพื่อการประหยัดพลังงาน ทรัพยากร และสิ่งแวดล้อม

3.3. ง. 2.1 ม.3/2 สร้างสิ่งของเครื่องใช้หรอวิธีการตามกระบวนการเทคโนโลยีอย่างปลอดภัย ออกแบบโดยถ่ายทอดความคิดเป็นภาพฉาย เพื่อนำไปสู่การสร้างต้นแบบ และแบบจำลองของสิ่งของเครื่องใช้หรือถ่ายทอดความคิดของวิธีการเป็นแบบจำลองความคิดปละการรายงานผล

3.4. ง 3.1 3/3 ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศนำเสนองานในรูปแบบที่เหมาะสมกับลักษณะงาน

3.5. ต 3.1 3/1 ค้นคว้า รวบรวม และสรุปข้อมูล/ข้อเท็จจริง ที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่นจากแหล่งการเรียนรู้ และนำเสนอด้วยการพูด/การเขียน

3.6. ส 3.1 3/2 มีส่วนร่วมในการแกไขปัญหาและพัฒนาท้องถิ่นตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

4. กิจกรรม

4.1. 1.ให้นักเรียนคิดประโยชน์ของต้นมะพร้าวว่าสามารถนำมาทำอะไรที่เกิดประโยชน์ได้บ้าง

4.2. 2.เมื่อนักเรียนคิดได้เเล้วใน นักเรียนลงมือปฏิบัติให้เกิดผลงานจริง (โดยการหาขั้นตอนการทำหรือสอบถามจากปราชญ์และผู้ปกครองในชุมชน)

4.3. 3.จัดประกวดผลงานประโยชน์จากต้นมะพร้าว พร้อมนำเสนอ รายงาน(2 ภาษา)และพรีเซนต์

4.4. โปรโมทผลงานผ่าน internet , social

5. ประโยชน์จากต้นมะพร้าว

5.1. ใบมะพร้าว

5.1.1. จักรสาน

5.1.2. ไม้กวาดทางมะพร้าว

5.2. ลูกมะพร้าว

5.2.1. ประกอบอาหาร

5.2.1.1. แกงมะแฮะ(อัตลักษณ์ของชุมชน)

5.2.1.2. ไส้เมี่ยง (อัตลักษณ์ของชุมชน)

5.2.1.3. เมี่ยงคำจอมพล

5.2.1.4. อาหารอื่นๆ

5.2.2. กะลา

5.2.2.1. นำมาประดิษฐ์กระทงสาย (งานประเพณีลอยกระมงสายไหลประทีป 1000 ดวง)

5.2.2.2. สิ่งของเครื่องใช้ เช่น กระบวยตักนำ เป็นต้น

5.2.2.3. ของเล่น (การละเล่นพื้นเมือง)

5.2.3. สกัดเป็นนำมันมะพร้าว

5.2.3.1. สร้างรายได้

5.2.3.2. ยารักษาโรค

5.3. ลำต้น

5.3.1. เผาถ่านอัดแท่ง

5.3.1.1. สร้างรายได้

5.3.1.2. ใช้ในครัวเรือน

5.4. รากต้นมะพร้าว

5.4.1. จักรสาน

5.4.1.1. ตะกร้า

5.4.1.2. ถาด

5.4.1.3. ภาชนะใส่ของ