เป้าหมายการเรียนจบภายใน4ปี💚

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
เป้าหมายการเรียนจบภายใน4ปี💚 by Mind Map: เป้าหมายการเรียนจบภายใน4ปี💚

1. การอ่านหนังสือ📖

1.1. อ่านเนื้อหาก่อนที่จะเริ่มเรียนประมาณ1วัน🤔

1.2. หลังเรียนให้อ่านทำความเข้าใจอีกรอบ🤗

1.3. ศึกษาข้อมูลเพิ่มจากแหล่งอื่นๆหากไม่เข้าใจ📱

1.3.1. ค้นหาจากอินเทอร์เน็ต🌐

1.3.2. ค้นจากหนังสือเล่มอื่น📚

1.3.3. สอบถามจากผู้รู้💡

2. การส่งงาน📑

2.1. ส่งงานให้ตรงเวลา🕐

2.2. ตรวจสอบความถูกต้องก่อนส่ง✔

2.3. ตรวจสอบความครบถ้วนเนื้อหาของงานก่อนส่ง🗞

3. การเข้าเรียน🚶‍♀️

3.1. ก่อนนอนจัดตารางสอนและอุปกรณ์ให้พร้อม🎒

3.2. รีบเข้านอน😴💤

3.3. ตั้งนาฬิกาปลุก🕰

3.4. เข้าห้องเรียนก่อนเวลาประมาณ5-10นาที🤗

3.5. หากมีธุระหรือป่วยให้แจ้งอาจารย์ประจำวิชานั้นๆ😷

4. การเตรียมตัวสอบ📝

4.1. เผื่อเวลาอ่านหนังสือก่อนวันสอบ⌚

4.2. ติวหนังสือกับเพื่อน👭

4.3. ทำความเข้าใจและฝึกจำ🤔💡

4.4. ก่อนเข้าห้องสอบทบทวนอีกรอบ😇

4.5. ไม่รีบออกจากห้องสอบใช้เวลาให้คุ้มค่า😉

5. การเข้าร่วมกิจกรรม🧏‍♀️

5.1. ตรงเวลา🕕

5.2. หากมีผลกระทบต่อการเรียนควรหลีกเลี่ยง😎

5.3. เข้าร่วมจนจบกิจกรรม😁

6. การใช้เงิน💰💵

6.1. ใช้อย่างประหยัด📍

6.2. อะไรที่ไม่จำเป็นไม่ควรซื้อ❌

6.3. แบ่งเงินเก็บออมไม่ควรใช้ทั้งหมดที่มี💳💸