Online Mind Mapping and Brainstorming

Create your own awesome maps

Online Mind Mapping and Brainstorming

Even on the go

with our free apps for iPhone, iPad and Android

Get Started

Already have an account? Log In

Visioita yliopistoyhteisöistä verkossa - kohti opintoihin kiinnittävää vuorovaikutusta by Mind Map: Visioita
yliopistoyhteisöistä
verkossa - kohti
opintoihin kiinnittävää
vuorovaikutusta
0.0 stars - 0 reviews range from 0 to 5

Visioita yliopistoyhteisöistä verkossa - kohti opintoihin kiinnittävää vuorovaikutusta

Opintoihin kiinnittyminen

opiskelija

opiskelun kannalta merkittävät toiminnot, aika, resurssit, ponnistelu

opiskeluyhteisö

opiskelijat, opettajat, johto

oppiminen ja opetus

sitoutuminen

dialogiset toimintatavat

ympäristöt

opinnot

opiskelijaelämä

työelämä

sosiaaliset verkkoyhteisöt, + sosiaaliset verkkopalvelusovellukset, + ihmiset

artikkeli opintoihin kiinnittymisestä (Mäkinen & Annala 2011)

Tutkimus

tutkimustehtävä

yliopistokohtaisten verkkopalvelujen kehittäminen

a) Millainen on opiskelijoiden mielestä mielekäs, yhteistoimintaa tukeva yliopiston verkkopalvelu?

b) Miten opiskelijat näkevät verkkoyhteisöjen tukevan yliopisto-opintoihin kiinnittymistä?

tutkimusraportti Studies for the Learning Society- lehdessä (Annala, Mäkinen, Svärd, Silius & Miilumäki 2012)

kaksi yliopistoa

edelläkävijäryhmät, hypermedian opiskelijat (n=39), opiskelija-aktiivit (n=49)

eläytymismenetelmä

2 kehyskertomusta, kuvitteellinen verkkopalvelu, ryhmien ja yhteisöjen toimintaa tukeva, suosittu ja onnistunut, 53 myönteisestä eläytymistarinaa, hypermedian opiskelijat 27, opiskelija-aktiivit 26, inhottu ja epäonnistunut, 35 kielteisestä eläytymistarinaa, hypermedian opiskelijat 12, opiskelija-aktiivit 23

sisällönanalyysi

aineistolähtöinen, Millainen on opiskelijoiden mielestä mielekäs, yhteistoimintaa tukeva yliopiston verkkopalvelu?, analyysiyksikkö = ajatus, huomio tai idea

teorialähtöinen, Miten opiskelijat näkevät verkkoyhteisöjen tukevan yliopisto-opintoihin kiinnittymistä?, käsitteellinen viitekehys = opintoihin kiinnittyminen, kiinnittymisen tasot, 1) opiskelijan taso, 2) opiskeluyhteisön taso, 3) elämismaailman taso

Verkkopalvelu

Onnistunut

keskeiset elementit, helppokäyttöisyys, kertakirjautuminen, online- ja offline-yhteisöjen rinnakkaisuus, kattavuus, hops, kirjastopalvelut, dokumenttityökalut, oppimisalusta, opetussuunnitelma, profiilit, ilmoitustaulut, testit, pelit, wikit, blogit, lukupiirit, sähköpostipalvelut, chatit, foorumit, yliopiston "Facebook", personointi, mobiilikäyttöisyys, turvallisuuskysymykset

omaehtoinen toiminta ja vuorovaikutus, opintoihin kuuluva toiminta, opintojen ulkopuolinen opiskelijatoiminta, akateemisen ja muun sosiaalisen maailman rajat häilyviä

Epäonnistunut

kulttuurinen, negatiiviset ennakkoasenteet, passiiviset toimintakulttuurit, online- ja offline-yhteisöjen vastakkainasettelu

tekninen, toimivuus, käytettävyys, turvallisuus

sosiaalinen, ensivaikutelman, maineen ja markkinoinnin epäonnistuminen, virtuaaliyhteisö korvaa kasvokkaisen vuorovaikutuksen, yliopistoyhteisön valtaosa ei ota aktiiviseen käyttöön = verkkoyhteisöä ei muodostu

Verkkoyhteisö

Neljä skenaariota

1. Asiantuntijuuden kasvu

Akateemiset haasteet, anonyymi mahdollisuus ‘tyhmiin kysymyksiin’, yksilöllinen palaute ja oppimisen edistäminen, haasteiden tarjoaminen asiantuntijuuden kehittämiseksi

Akateemiset valmiudet, kriittisen argumentoinnin ja ongelmanratkaisun harjoittaminen verkkokeskusteluissa, opiskelijalähtöisen aloitteiden tukeminen, tvt-taidot, informaatiolukutaidot, akateeminen opiskelu suorituksina

Joustavat ajattelu- ja toimintatavat, tieteellisten väittelyiden foorumi, yhteisen tiedonrakentelun paikka, ei tilaa tai aikaa ylimääräiselle keskustelulle, pysähtynut kuva tavoiteltavasta asiantuntijuudesta

2. Opiskeluyhteisön jäsenyys

Yhteisöllinen oppiminen, opintopiirien, tutkimushankkeiden löytäminen, tutkivan yhteisön jäsenyys; opettajat ja opiskelijat oppivat toisiltaan, vertaisoppimisen mahdollisuudet, epäily henkilökunnan valmiuksista & resursseista

Kiinnostus ja osallistuminen, osallistumisen esteiden keventäminen, perheelliset, työssäkäynti, välimatkat, arkuus, ujous, ajan jakaminen eri elämänpiirien kesken, toisille erillinen saareke

Aktiivinen kansalaisuus, opiskelijatoiminta ja opiskelu tukevat toisiaan, verkkopalvelu kannustaa osallistumaan

3. Opiskelua tukeva vastavuoroisuus

Oppimista tukeva ympäristö, yliopistokohtainen palvelu, helpommin lähestyttävä kuin globaalit palvelut, oman yhteisön löytyminen, uudet opiskelijat, ohjauksen foorumit, ohjaajien / opiskelijoiden passiivisuus verkkoyhteisöissä?

Tuen hakeminen, nopea, ajasta ja paikasta riippumaton, tukea voi antaa kuka tahansa, matala kynnys, verkkosivut eivät vastaa henkilökohtaisiin kysymyksiin, offline-palvelujen häviäminen?

Ihmissuhteet ja hyvinvointi, kanssakäymisen & tutustumisen helpottuminen, samat opintojaksot, samat kiinnostuksenkohteet, eri alojen opiskelijat, henkilökunta, kaksisuuntaisuus offline <-> online, ihmisten välillä olevia heikkojen siteiden vahvistaminen, kaikki eivät halua/rohkene tutustua

4. Yhteinen suunta

Merkitykselliset oppimiskokemukset, ymmärrys yliopisto-opintojen ideasta, asiantuntijatyö yhteistyönä ja jatkuvana oppimisena eri foorumeilla, itsetuntemus ja valmiuksien kehittäminen, verkkopalvelun tarve ja hyöty entiseen verrattuna?

Opiskelijoiden määrätietoisuus, opintojen tavoitteet ja päämäärät ajallisessa jatkumossa, tietoa ja tukea valinnoille

Työelämä, yliopiston ja ulkopuolisen maailman välisen kuilun madaltaminen, verkostot, sidosryhmät, alumnit, Facebook, LinkedIn, työnhaku- ja rekrytointipalvelut, avointen ja yliopiston järjestelmien yhteensopivuus, turvakysymykset & tahto integroida niitä toisiinsa

Pohdinta

Yliopisto-opintoihin kiinnittyminen

opiskelijoiden keskinäisenä vuorovaikutuksena

opiskelijoiden ja henkilökunnan välisenä vuorovaikutuksena

Verkkopalvelu parhaimmillaan

vahvistavaa yliopistoon kuulumisen tunnetta

tukee elinikäistä oppimista

edistää aktiivista kansalaisuutta

Sosiaalisen verkkopalvelun kehittäminen

toiminnallisesti opiskelijoiden hallittavissa

kulttuuristen, sosiaalisten ja pedagogisten käytänteiden luominen