Đào tạo cho người làm nhân sự

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Đào tạo cho người làm nhân sự by Mind Map: Đào tạo cho người làm nhân sự

1. Cấp độ Nhân Viên Nhân Sự

1.1. đào tạo cơ bản cho trưởng phòng nhân sự

1.1.1. chuyên viên nhân sự Brainmark

1.2. career path ngành nhân sự

1.2.1. nghề nhân sự - BCC

1.3. chuyên viên C&B

1.4. chuyên viên bảo hiểm

1.4.1. thực hành BHXH với Nguonlucquocte

1.4.2. thực hành brainmark

1.5. chuyên viên tuyển dụng

1.6. thực hành xls

1.7. Tiếng Anh cho Nhân Sự

2. Cấp độ Trưởng Phòng Nhân Sự

2.1. Câp nhật Luật Lao Động ( hội thảo định kỳ )

2.2. chuyên đề - HR4.0 - hệ thống nhân sự

2.3. đào tạo giám đốc nhân sự

2.4. chuyên đề - KPI

2.4.1. KPI bcc

2.4.2. KPI brainmark

2.4.3. KPI phi & p

2.5. chuyên đề - đánh giá năng lực

2.6. chuyên đề - đào tạo

2.6.1. chuyên đề train the trainer

2.7. chuyên đề - xây dựng hệ thống khen thưởng & phúc lợi

2.7.1. chuyên đề - lương 3P

3. Cấp độ Giám Đốc Nhân Sự

3.1. đào tạo giám đốc điều hành

3.2. chuyên đề - thu hút nhân tài

3.2.1. giữ chân nhân tài

3.2.1.1. stay interview

3.2.2. thu hút & tuyển nhân tài

3.2.2.1. tuyển dụng nhân tài Phi&P

3.2.2.2. tuyển dụng BCC

3.3. chuyên đề OD - organization development - xây dựng tổ chức

3.4. Tiết kiệm chi phí trong sản xuất

3.5. xây dựng dashboard nhân sự