ศาสนาอิสลาม

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
ศาสนาอิสลาม by Mind Map: ศาสนาอิสลาม

1. สัญลักษณ์

1.1. ดาวและจันทร์เสี้ยว

2. ศาสดา

2.1. นบีมุฮัมมัด

3. ศาสนสถาน

3.1. สุเหร่า

3.2. มัสยิด

4. ศาสนพิธี

4.1. พิธีฮัจญ์

4.2. พิธีถือศีลอด

4.3. พิธีนมาซหรือละหมาด

4.4. พิธีบริจาคซะกาฮ์

5. ประโยชน์

5.1. ศาสนาช่วยกล่อมเกลาให้มนุษย์มีความรู้ความคิด และกระทำดี ละเว้นความชั่ว

5.2. ศาสนาสอนให้รู้จักตนเองสามารถใช้สติยับยั้งตนเองได้ ไม่ให้ทำความชั่ว

5.3. ศาสนาทำให้มนุษย์มีที่ยึดเหนี่ยวจิตใจ

5.4. ศาสนาทำให้สังคมเป็นปึกแผ่น

5.5. ศาสนาเป็นบ่อเกิดของศิลปวัฒนธรรม

6. คัมภีร์

6.1. อัลกุรอาน

7. คำสอน

7.1. หลักปฏิบัติ 5

7.1.1. การปฏิญาณตน

7.1.2. การละหมาด

7.1.3. การถือศีลอด

7.1.4. การบริจาคซะกาต

7.1.5. การประกอบพิธีฮัจญ์

7.2. ศรัทธา 6

7.2.1. ศรัทธาต่อพระอัลลอฮ์

7.2.2. ศรัทธาต่อเทพบริวารของพระอัลลอฮ์ (เทวทูต)

7.2.3. ศรัทธาในพระคัมภีร์ทั้งหลาย

7.2.4. ศรัทธาต่อบรรดาศาสนทูต

7.2.5. ศรัทธาในวันพิพากษา

7.2.6. ศรัทธาในการกำหนดสภาวะของโลก และชีวิต