BAB 2: TAMADUN ISLAM

My simple mind map on Chapter 2 of TITAS which is Muslim Civilizations

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
BAB 2: TAMADUN ISLAM by Mind Map: BAB 2: TAMADUN ISLAM

1. Definisi Islam

1.1. peraturan hidup

1.2. merangkumi sistem kepercayaan perundangan, & nilai

1.3. terkandung dalam al-Quran

1.4. dibawa oleh Nabi Muhammad untuk seluruh umat manusia

2. Asal Perkataan Tamadun

2.1. maddana

2.2. tamaddana

2.3. madani

2.4. tamadun

2.5. umran

2.6. hadharah

3. Konsep Tamadun Islam

3.1. bermula sejak turunnya wahyu pertama

3.2. menekankan pembangunan & kemajuan yang seimbang

3.2.1. kebendaan

3.2.2. kerohanian

4. Sumber-sumber Tamadun Islam

4.1. Wahyu

4.1.1. Al-Quran

4.1.1.1. Wahyu yang diturunkan oleh Allah kepada Nabi Muhammad melalui malaikat Jibril

4.1.1.2. Isi kandungan

4.1.1.2.1. Hubungan sesama manusia

4.1.1.2.2. Hubungan manusia dengan Tuhan

4.1.1.2.3. Hubungan manusia dengan alam sekitar

4.1.2. As-Sunnah

4.1.2.1. Segala yang disandarkan kepada Rasulullah daripada perbuatan, percakapan & pengakuan

4.1.2.2. Kedudukan sebagai sumber kedua

4.1.2.2.1. menjelaskan keterangan al-Quran

4.1.2.2.2. menegaskan hukum dalam al-Quran

4.1.2.2.3. mengeluarkan hukum dari al-Quran

4.1.2.2.4. mentafsirkan hukum dalam al-Quran

4.2. Ijtihad

4.2.1. Pencurahan daya pemikiran secara maksimum untuk mendapatkan penyelesaian bagi sesuatu masalah baru

4.2.2. dilakukan dengan syarat yang ketat

4.3. Tamadun & Budaya Lain

4.3.1. tidak menolak idea, ilmu & budaya dari masyarakat luar

4.3.2. nilai-nilai luar diasimilasikan melalui proses interaksi yang sihat

4.3.3. Contoh

4.3.3.1. falsafah & ilmu (Yunani)

4.3.3.2. matematik & astronomi (India)

5. Pandangan Semesta Tamadun Islam

5.1. Konsep mengenai alam semesta secara keseluruhan

5.2. melalui satu sudut pandangan yang dipengaruhi nilai tertentu

5.3. terdapat dalam al-Quran & as-Sunnah

5.4. tidak terbatas kepada sesuatu bangsa shj

5.5. meliputi semua aspek kehidupan manusia & alam

5.6. 3 konsep utama

5.6.1. konsep keimanan

5.6.2. konsep kekuasaan

5.6.3. konsep kemanusiaan

6. Asas Tamadun Islam

6.1. Akidah

6.1.1. kepercayaan & keimanan kepada hakikat & nilai-nilai mutlak

6.1.2. 2 aspek

6.1.2.1. aspek kepercayaan

6.1.2.1.1. perkara yang wajib diimani

6.1.2.1.2. Rukun Iman

6.1.2.2. aspek kaedah

6.1.2.2.1. kaedah pelaksanaan ibadah

6.1.2.2.2. 3 kriteria asas kaedah

6.2. Syariah

6.2.1. undang-undang, aturan & ketetapan Allah

6.2.2. bagi mengatur hubungan manusia sesama manusia, dengan Tuhan & dengan alam

6.2.3. keisitimewaan

6.2.3.1. sempurna

6.2.3.2. lengkap

6.2.3.3. bersifat bersepadu

6.2.3.4. universal

6.2.3.5. mendapatkan keredaan Allah

6.2.3.6. tetap

6.2.4. manifestasi syariah dlm tamadun Islam

6.2.4.1. memelihara agama

6.2.4.2. memelihara nyawa

6.2.4.3. memelihara akal

6.2.4.4. memelihara kehormatan & keturunan

6.2.4.5. memelihara harta benda

6.3. Akhlak

6.3.1. sifat yang tertanam dlm jiwa seseorang

6.3.2. sikap rohaniah yang memuliakan tingkah laku manusia terhadap Allah

6.3.3. berbeza dengan konsep etika Barat

6.3.4. sifat

6.3.4.1. menyeluruh

6.3.4.2. terperinci

6.3.4.3. tidak boleh diubah suai

6.3.5. jenis

6.3.5.1. mahmudah

6.3.5.2. mazmumah

7. Konsep Kehidupan Manusia Muslim

7.1. Peringkat kehidupan manusia

7.1.1. alam ruh

7.1.1.1. hanya boleh diketahui dengan wahyu

7.1.2. alam janin

7.1.2.1. proses pertemuan ruh dengan jasad

7.1.3. alam dunia

7.1.3.1. ujian sama ada kembali kepada fitrah atau menolak fitrah asal

7.1.4. alam barzakh

7.1.4.1. peringkat terpisahnya ruh dari jasad manusia

7.1.5. alam akhirat

7.1.5.1. kehidupan setelah kehancuran dunia

8. Ciri-ciri Keistimewaaan Tamadun Islam

8.1. bersifat rabbani

8.2. sesuai dengan fitrah & akal manusia

8.3. tidak membebankan

8.4. sempurna & menyeluruh

8.5. seimbang jasmani & rohani

8.6. sesuai sepanjang zaman

8.7. terbuka & toleransi

8.8. kesatuan dlm kepelbagaian

9. Sumbangan & Pencapaian Tamadun Islam

9.1. akidah

9.2. sosial

9.3. ekonomi

9.4. politik

9.5. ilmu pengetahuan

9.6. kesenian

10. Konsep Jihad dalam Islam

10.1. usaha yang memerlukan pengorbanan tenaga, pemikiran & segala keupayaan untuk menegakkan kebenaran & memartabatkan Islam

10.2. meliputi semua aspek kehidupan manusia