Motywacja

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Motywacja by Mind Map: Motywacja

1. Teorie motywacji

1.1. Ujęcie klasyczne

1.1.1. Wilhelm Wundt

1.1.1.1. Zjawiska woli

1.1.1.1.1. Przeżycie intencji wykonania ruchów

1.1.1.1.2. Przeżycie wyboru

1.1.2. William James

1.1.2.1. Akt woli

1.1.2.1.1. Impuls do wykonania czynności

1.2. Ujęcie dynamiczne

1.2.1. William McDougall

1.2.1.1. Psychologia hormiczna

1.2.1.1.1. Instynkt jako celowa siła w organizmach żywych

1.2.2. Zygmunt Freud

1.2.2.1. Psychoanaliza

1.2.2.1.1. Impuls jako rezultat napięć

1.2.2.1.2. Redukcja napięć

1.2.2.1.3. Transformacja napięć

1.3. Teoria uczenia się

1.3.1. Clark Hull

1.3.1.1. Mechanizm motywacji

1.3.1.1.1. Popęd pierwotny

1.3.1.1.2. Nawyk

1.3.1.1.3. Wzmocnienie

1.3.1.1.4. Popęd wtórny

1.3.1.1.5. Wzmocnienie wtórne

1.4. Ujęcie poznawcze

1.4.1. Kurt Lewin

1.4.1.1. Zadanie jako źródło napięcia

1.4.1.2. Cel

1.4.1.3. Ruch

1.4.1.3.1. Kierunek

1.4.1.3.2. Natężenie

1.4.1.3.3. Punkt zaczepienia

1.4.2. Leon Festinger

1.4.2.1. Dysonans poznawczy

1.4.3. Daniel Berlyne

1.4.3.1. Konflikt poznawczy

2. Proces motywacyjny

2.1. Dążenia

2.1.1. Kierunek dążeń

2.1.1.1. Cel

2.1.1.1.1. Atrakcyjność celu

2.1.1.1.2. Antycypowana wartość gratyfikacyjna

2.1.1.1.3. Subiektywne prawdopodobieństwo osiągnięcia celu

2.1.1.2. Motyw

2.1.1.2.1. Napięcie motywacyjne

2.1.1.2.2. Źródła motywów

3. Funkcje motywacji

3.1. Ukierunkowanie czynności

3.1.1. Formowanie celów

3.1.1.1. Aspekt treściowy

3.1.1.2. Aspekt ilościowy

3.1.1.2.1. Poziom trudności celu

3.1.1.2.2. Poziom aspiracji podmiotu

3.1.2. Zjawisko polimotywacyjności zachowania

3.1.2.1. Dążenia dominujące

3.1.2.2. Dążenia towarzyszące

3.1.2.3. Dążenia konkurencyjne

3.1.3. Zmienność i stałość motywacji

3.2. Wpływ na procesy poznawcze

3.2.1. Wyolbrzymianie

3.2.2. Niedocenianie

3.3. Energia i sprawność działań

3.3.1. Proporcjonalność do intensywności motywacji

3.3.1.1. Energia

3.3.1.1.1. Siła

3.3.1.1.2. Szybkość

3.3.1.1.3. Czas latencji

3.3.1.1.4. Odporność na zmęczenie

3.3.1.2. Sprawność

3.3.1.2.1. Silne pobudzenie emocjonalne

3.3.1.2.2. Intensywna motywacja

4. Diagnoza motywacji

4.1. Diagnoza stanu aktualnego

4.1.1. Wskaźniki

4.1.1.1. Inicjatywy

4.1.1.2. Preferencje

4.1.1.3. Opory

4.1.1.4. Konflikty

4.1.1.5. Tendencyność

4.1.1.6. Zasada selekcjonowania i opracowywania informacji przy ich przedstawianiu

4.2. Diagnoza trwałych mechanizmów