Treball per projectes

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Treball per projectes by Mind Map: Treball per projectes

1. Creació

1.1. Revisió dels RA (resultats d'Aprenentatge) a assolir

1.2. Determinar hores destinades al projecte

1.3. Configuració del producte final o repte

1.4. Planificació de fases i productes intermitjos

2. Presentació

2.1. És important que sigui Visual, Motivadora, i que capti l'atenció dels alumnes

2.2. Presentació objectius

2.3. Calendari i fases amb dates

2.4. Sistema d'avaluació clar i estructurat

3. Desenvolupament

3.1. Assignació de rols i suport en l'organització de tasques

3.2. Ensenyar eines de gestió del temps

3.3. Treballar la responsabilitat individual i la confiança amb els companys

3.4. Registre del treball d'aula i del fruncionament dels equips

4. Avaluació

4.1. Implicar a l'alumnat mitjançant la coavaluació i autoavaluació

4.2. Centrada en el procés més que en el resultat final (tot i que també és important)

4.3. Retroacció periòdica i opcions a la millora