ขั้นตอนการดำเนินงาน

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
ขั้นตอนการดำเนินงาน by Mind Map: ขั้นตอนการดำเนินงาน

1. โปรแกรมนำเสนอ

1.1. Presentation

1.2. ZoomIt

1.3. Power Point

2. สื่อกลางในการสื่อสาร

2.1. สายใยแก้วนำแสง (Optic Fiber)

2.2. สายโคแอกเซียล (coaxial cable)

2.3. สายคู่บิดเกลียว (Twisted Pair)

3. เครือข่ายคอมเพิวเตอร์

3.1. รูปแบบของเครือข่ายคอมพิวเตอร์

3.1.1. MAN (Metropolitan Area Network)

3.1.2. WAN (Wide Area Network)

3.1.3. LAN (Local Area Network)

3.2. องค์ประกอบของระบบเครือข่าย

3.2.1. ซอฟต์แวร์ระบบปฏิบัติการเครือข่าย

3.2.2. สถานีงาน

3.2.3. ช่องทางการสื่อสาร

3.2.4. คอมพิวเตอร์แม่ข่าย

3.2.5. อุปกรณ์ในเครือข่าย