ELEMENTS CONSTITUTIUS D'UN ESCENARI FORMATIU

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
ELEMENTS CONSTITUTIUS D'UN ESCENARI FORMATIU by Mind Map: ELEMENTS CONSTITUTIUS D'UN ESCENARI FORMATIU

1. DIMENSIÓ PEDAGÒGICA POTENCIAL

1.1. Concepcions de l'aprenentatge

1.1.1. Conductisme

1.1.2. Cognitivisme

1.1.3. Constructivisme

1.1.4. Connectivisme

1.2. Modalitat formativa

1.2.1. Dimensió espacial

1.2.1.1. E-learning - A distància

1.2.1.2. B-learning - Semipresencial

1.2.1.3. Presencial

1.2.2. Dimensió temporal

1.2.2.1. Sincronia

1.2.2.2. Asincronia

1.3. Tipus d'entorns/ escenaris formatius

1.3.1. Entorns educatius presencials sincrònics

1.3.2. Entorns educatius presencials amb materials asincrònics

1.3.3. Entorns educatius virtuals amb materials sincrònics

1.3.4. Entorns virtuals amb materials asincrònics

1.4. Objectius

1.5. Metodologia

1.5.1. Usos educatius de les TIC

1.5.1.1. Aprenentatge sobre l'ordinador

1.5.1.1.1. Aprenentatge de la tecnologia

1.5.1.2. Aprenentatge de l'ordinador

1.5.1.2.1. Programes adaptats per desenvolupar el currículum

1.5.1.3. Aprenentatge amb l'ordinador

1.5.1.3.1. Ordinador mediador del procés

1.5.2. Model pedagògic - Quadrants de Coomey - Stephenson

1.5.2.1. Nord-Oest

1.5.2.1.1. Contingut, tasques i procés controlats pel professor

1.5.2.2. Sud-Oest

1.5.2.2.1. Procés controlat pel professor, contingut i tasques controlades per l'alumne

1.5.2.3. Nord-Est

1.5.2.3.1. Procés controlat per l'alumne, contingut i tasques controlats pel professor

1.5.2.4. Sud-Est

1.5.2.4.1. Contingut, tasques i procés controlats per l'alumne

1.5.3. Estratègies d'aprenentatge i enfocament pedagògic

1.5.4. Activitats d'ensenyament - aprenentatge

1.6. Triangle didàctic

1.6.1. Professor - Activitat educativa i instruccional

1.6.1.1. Rol docent

1.6.1.1.1. Instructor/Facilitador/Guia/Etc.

1.6.2. Alumnes- Activitats d'aprenentatge

1.6.2.1. Rol alumne

1.6.2.1.1. Actiu/Passiu

1.6.3. Contingut - Objecte ensenyament/aprenentatge

1.6.3.1. Rol del contingut

1.6.3.1.1. Flexibilitat.

1.6.3.1.2. Coneixements, habilitats i actituds

1.6.3.1.3. Seqüenciació/ Coherència/ Motivació/ Etc.

1.7. Característiques dels entorns simbòlics basats en TIC

1.7.1. Interactivitat

1.7.1.1. Amplitud i riquesa de les interaccions

1.7.1.1.1. Estudiants - docent - contingut

1.7.1.2. Dimensions de la interactivitat

1.7.1.2.1. Interactivitat tecnològica potencial

1.7.1.2.2. Interactivitat pedagògica potencial

1.7.1.2.3. Interactivitat tecnopedagògica real

1.7.2. Formalisme

1.7.3. Dinamisme

1.7.4. Multimedia

1.7.5. Hipermedia

1.7.6. Connectivitat

1.8. Avaluació de l'aprenentatge

1.8.1. Inicial

1.8.2. Formativa i formadora

1.8.3. Final

2. DIMENSIÓ TECNOLÒGICA POTENCIAL

2.1. Hardware

2.1.1. Equipament tecnològic utilitzat

2.1.2. Requisits de maquinari

2.2. Software

2.2.1. Plataforma

2.2.1.1. Característiques

2.2.1.1.1. CMS (Sistema de Gestió de Continguts)

2.2.1.1.2. LMS (Sistema de Gestió de l'aprenentatge)

2.2.1.1.3. EVA (Entorn Virtual d'aprenentatge)

2.2.1.1.4. CT (Eines col·laboratives)

2.2.1.2. Navegació

2.2.1.3. Interfície

2.2.1.4. Requisits tècnics

2.2.1.5. Eines, etc.

2.2.2. Eines comunicatives i col·laboratives

2.2.2.1. Sincrònic

2.2.2.1.1. Xats

2.2.2.1.2. Videoconferències

2.2.2.1.3. Audioconferència

2.2.2.1.4. Pissarra electrònica

2.2.2.2. Asincrònic

2.2.2.2.1. Fòrums

2.2.2.2.2. Correu Electrònic

2.2.2.2.3. Debat

2.2.2.2.4. Wiki

2.2.2.2.5. Bloc

2.2.2.2.6. Compartició de fitxers (Dropbox...)

2.2.2.3. Sentit de la comunicació

2.2.2.3.1. Unidireccional

2.2.2.3.2. Bidireccional

2.2.2.3.3. Multidireccional

2.2.2.4. Qualitat de la interacció i de la comunicació

2.2.3. Material multimedia

2.2.3.1. Qualitat

2.2.3.2. Motivador

2.2.3.3. Variat i amb diferents formats

2.2.4. Eines de suport i seguiment

2.2.4.1. Suport tècnic estudiant i docents

2.2.4.2. Formació docents i estudiants

2.2.4.3. Seguiment del procés dels estudiants

2.2.4.4. Ajuda pedagògica

2.2.4.5. Tutorització i orientació

2.2.4.6. Manteniment i gestió de l'entorn

2.3. Aportacions de les TIC

2.3.1. Tecnologies per a la informació

2.3.2. Tecnologies per a la comunicació

3. DIMENSIÓ TECNOPEDAGOGICA REAL

3.1. Usos de les TIC en el triangle didàctic

3.1.1. Contingut d'aprenentatge

3.1.2. Repositori de continguts

3.1.3. Eines de búsqueda i selecció de continguts

3.1.4. Instruments cognititius (TIC mediadores de la interacció estudiant - contingut)

3.1.5. Suport i il·lustració a l'acció docent

3.1.6. Substituts de l'acció docent

3.1.7. Seguiment i control dels participants

3.1.8. Instruments d'avaluació del procés d'ensenyament - aprenentatge

3.1.9. Instruments d'avaluació dels resultats

3.1.10. Eines de comunicació entre participants

3.1.11. Eines de col·laboració entre participants

4. CARACTERÍSTIQUES GENERALS

4.1. Descripció

4.2. Temporització

4.3. Destinataris

4.3.1. Nivell educatiu

4.3.2. Edat

4.3.3. Ràtio alumnes/docent

4.3.4. Context

4.3.5. Formal/ No formal