Online Mind Mapping and Brainstorming

Create your own awesome maps

Online Mind Mapping and Brainstorming

Even on the go

with our free apps for iPhone, iPad and Android

Get Started

Already have an account? Log In

ELEMENTS CONSTITUTIUS D'UN ESCENARI FORMATIU by Mind Map: ELEMENTS CONSTITUTIUS
D
0.0 stars - 0 reviews range from 0 to 5

ELEMENTS CONSTITUTIUS D'UN ESCENARI FORMATIU

Escenaris formatius i docència basats en TIC Universitat Oberta de Catalunya Grup 5: Meritxell Alcon Pallarés Joan Codolar Viñolas Esther Floris Bandera David Grau Lluch Consultora: Margarida Romero Bibliografia de referènciaBarberà. E. (coord) (2004). Pautas para el análisis de la intervención de entornos de aprendizaje virtual: dimensiones relevantes e instrumentos de evaluación. Informe final. EDUS/UOC & GRINTIE/UB. Recuperat el 02/04/12 de http://www.uoc.edu/in3/dt/esp/barbera0704.pdf Coll, C. (2004). Psicología de la educación y practicas educativas mediadas por las tecnologías de la información y la comunicación: una mirada constructivista. Sinéctica, 25, 1-24. Recuperat el 02/04/12 de http://portal.iteso.mx/portal/page/portal/Sinectica/Historico/Numeros_anteriores05/025/25%20Cesar%20Coll-Separata.pdf

DIMENSIÓ PEDAGÒGICA POTENCIAL

Manera com els estudiants i professors organitzen la seva activitat conjunta en el procés d'ensenyament - aprenentatge.

Concepcions de l'aprenentatge

Conductisme

Cognitivisme

Constructivisme

Connectivisme

Modalitat formativa

Dimensió espacial, E-learning - A distància, B-learning - Semipresencial, Presencial

Dimensió temporal, Sincronia, Asincronia

Tipus d'entorns/ escenaris formatius

Aquests entorns vindran caracteritzats per la coincidència temporal o no en el procés d'aprenentatge de tots els elements implicats

Entorns educatius presencials sincrònics

Entorns educatius presencials amb materials asincrònics

Entorns educatius virtuals amb materials sincrònics

Entorns virtuals amb materials asincrònics

Objectius

Metodologia

Usos educatius de les TIC, Aprenentatge sobre l'ordinador, Aprenentatge de la tecnologia, Aprenentatge de l'ordinador, Programes adaptats per desenvolupar el currículum, Aprenentatge amb l'ordinador, Ordinador mediador del procés

Model pedagògic - Quadrants de Coomey - Stephenson, Nord-Oest, Contingut, tasques i procés controlats pel professor, Sud-Oest, Procés controlat pel professor, contingut i tasques controlades per l'alumne, Nord-Est, Procés controlat per l'alumne, contingut i tasques controlats pel professor, Sud-Est, Contingut, tasques i procés controlats per l'alumne

Estratègies d'aprenentatge i enfocament pedagògic

Activitats d'ensenyament - aprenentatge

Triangle didàctic

No és en les TIC sinó en les activitats que duen a terme professors i estudiants gràcies a les possibilitats d'intercanvi, comunicació, accés i processament de la informació que ofereixen les TIC, on s'han de buscar les claus per valorar el seu impacte en l'educació (Coll, 2004).

Professor - Activitat educativa i instruccional, Rol docent, Instructor/Facilitador/Guia/Etc.

Alumnes- Activitats d'aprenentatge, Rol alumne, Actiu/Passiu

Contingut - Objecte ensenyament/aprenentatge, Rol del contingut, Flexibilitat., Itineraris aprenentatge, Necessitats educatives especials, Coneixements, habilitats i actituds, Seqüenciació/ Coherència/ Motivació/ Etc.

Característiques dels entorns simbòlics basats en TIC

Coll (2004) defineix les característiques dels entorns simbòlics basats en TIC i les seves potencialitats per l'aprenentatge.

Interactivitat, Amplitud i riquesa de les interaccions, Estudiants - docent - contingut, Dimensions de la interactivitat, Interactivitat tecnològica potencial, Possibilitats dels recursos tecnològics, Interactivitat pedagògica potencial, Metodologia, tasques, planificació, Interactivitat tecnopedagògica real, Ús efectiu dels recursos en el procés d'ensenyament - aprenentatge

Formalisme

Dinamisme

Multimedia

Hipermedia

Connectivitat

Avaluació de l'aprenentatge

Inicial

Formativa i formadora

Final

DIMENSIÓ TECNOLÒGICA POTENCIAL

Possibilitats i limitacions dels recursos tecnològics per dur a terme el procés d'ensenyament - aprenentatge.

Hardware

Equipament tecnològic utilitzat

Requisits de maquinari

Software

Plataforma, Característiques, CMS (Sistema de Gestió de Continguts), LMS (Sistema de Gestió de l'aprenentatge), EVA (Entorn Virtual d'aprenentatge), CT (Eines col·laboratives), Navegació, Interfície, Requisits tècnics, Eines, etc.

Eines comunicatives i col·laboratives, Sincrònic, Xats, Videoconferències, Audioconferència, Pissarra electrònica, Asincrònic, Fòrums, Correu Electrònic, Debat, Wiki, Bloc, Compartició de fitxers (Dropbox...), Sentit de la comunicació, Unidireccional, Bidireccional, Multidireccional, Qualitat de la interacció i de la comunicació

Material multimedia, Qualitat, Motivador, Variat i amb diferents formats

Eines de suport i seguiment, Suport tècnic estudiant i docents, Formació docents i estudiants, Seguiment del procés dels estudiants, Ajuda pedagògica, Tutorització i orientació, Manteniment i gestió de l'entorn

Aportacions de les TIC

Tecnologies per a la informació

Tecnologies per a la comunicació

DIMENSIÓ TECNOPEDAGOGICA REAL

Ús efectiu que professors i alumnes realitzen dels recursos tecnològics i de l'organització de la seva activitat durant el procés d'ensenyament - aprenentatge. Els usos pedagògics i tecnològics es condicionen mútualment, cosa que fa molt difícil la seva diferenciació i per això es contemplen de forma conjunta.

Usos de les TIC en el triangle didàctic

Contingut d'aprenentatge

Repositori de continguts

Eines de búsqueda i selecció de continguts

Instruments cognititius (TIC mediadores de la interacció estudiant - contingut)

Suport i il·lustració a l'acció docent

Substituts de l'acció docent

Seguiment i control dels participants

Instruments d'avaluació del procés d'ensenyament - aprenentatge

Instruments d'avaluació dels resultats

Eines de comunicació entre participants

Eines de col·laboració entre participants

CARACTERÍSTIQUES GENERALS

Descripció

Temporització

Destinataris

Nivell educatiu

Edat

Ràtio alumnes/docent

Context

Formal/ No formal