พระราชประวัติของรัชกาลที่ 9

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
พระราชประวัติของรัชกาลที่ 9 by Mind Map: พระราชประวัติของรัชกาลที่ 9

1. ทรงพระราชสมภพ

1.1. ทรงพระราชสมภพวันที่ 5 ธันวาคม 2470 ณ โรงพยาบอลเมาท์ออเบอร์น สหรัฐอเมริกา

1.2. ทรงมีพระนามเรียกพระองค์เป็ฯการลำลองว่า เล็ก

1.3. พระนามเดิม 'พระวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าภูมิพลอดุลยเดช'

2. ขึ้นครองราชย์

2.1. วันที่ 9 มิถุนายน 2489

2.2. เป็นพระมหากษัตริย์ลำดับที่ 9 แห่งราชวงศ์จักรี

2.3. มีพระปรมาภิไธย 'สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช'

3. พระราชพิธีราชาภิเษกสมรส

3.1. วันที่ 28 เมษายน 2493

3.2. ทรงประกอบพิธีราชาภิเษกสมรสกับหม่อมราชวงศ์ สิริกิติ์ กิติยากร ที่ วังสระปทุม

3.3. หลังจากนั้นเสด็จไปประทับ ณ พระราชวังไกลกังวล เป็นสถานที่จุดเริ่มต้นของโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริโครงการแรก

4. พระบรมราชาภิเษก

4.1. 5 พฤษภาคม 2493

4.2. ทรงประกอบพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ณ พระที่นั่งไพศาลทักษิณ

4.3. พระราชทานพระปฐมบรมราชโองการว่า 'เราจะครองแผ่นดินโดยธรรมเพื่อประโยชน์สุขแห่งมหาชนชาวสยาม'

4.4. มีพระราชธิดา และพระราชโอรส 4 พระองค์

5. พระราชกรณียกิจ

5.1. ทรงพระราชทานโครงการนานัปการมากกว่า 2000 โครงการ

5.2. พ.ศ. 2539 พระราชทานแนวทางดำรงชีพแบบเศรษฐกิจพอเพียงให้ประชาชนยึดถือ

6. พระอัจฉริยภาพ

6.1. ทรงมีพระอัจฉริยภาพด้านดนตรี

6.2. ทรงพระราชนิพนธ์เพลงรวม 47 เพลง

6.3. ทรงเป็นนักกีฬาเรือใบ

7. เสด็จสววรคต

7.1. 13 ตุลาคม 2559

7.2. เนื่องจากสาเหตุ ไตวาย