www.ect.go.th_(New Rewrite)

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
www.ect.go.th_(New Rewrite) by Mind Map: www.ect.go.th_(New Rewrite)

1. สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง

1.1. สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง

1.2. คณะกรรมการการเลือกตั้ง

1.2.1. คณะกรรมการการเลือกตั้ง

1.2.2. อำนาจหน้าที่ของกกต.

1.2.3. เลขาธิการ กกต.

1.2.4. สำนักงานกกต.จังหวัด

1.3. การเลือกตั้ง

1.3.1. การเลือกตั้ง ส.ส.

1.3.2. การเลือกตั้ง ส.ว.

1.3.3. การเลือกตั้งท้องถิ่น

1.3.4. สถิติข้อมูลการเลือกตั้ง

1.4. พรรคการเมือง

1.4.1. พรรคการเมือง

1.4.2. ข้อมูลพรรคการเมือง

1.4.2.1. ข้อมูลการรับบริจาคเงินของพรรคการเมืองประจำเดือน

1.4.2.2. แผนงานและโครงการเพื่อขอรับการจัดสรรเงินสนับสนุนพรรคการเมือง

1.4.2.3. แบบฟอร์มที่เกี่ยวข้องกับพรรคการเมือง

1.4.2.4. ข้อมูลพรรคการเมืองที่ยังดำเนินการอยู่

1.4.2.5. รหัสพรรคการเมืองประจำปีภาษี

1.5. การมีส่วนร่วม

1.5.1. การมีส่วนร่วมทางการเมือง

1.5.2. การตรวจสอบการเลือกตั้ง

1.6. การออกเสียงประชามติ

2. ประชาสัมพันธ์

2.1. ข่าวประชาสัมพันธ์

2.1.1. ข่าวเลือกตั้ง ส.ส.

2.1.2. ข่าวเลือกตั้งท้องถื่น

2.1.3. ข่าวเรื่องร้องเรียน ร้องคัดค้าน

2.1.4. ข่าวการได้มาซึ่ง ส.ว.

2.1.5. ข่าวพรรคการเมือง

2.1.6. ข่าวทั่วไป&กิจกรรม

2.2. ประกาศ สนง. กกต.

2.2.1. ประกาศรับสมัครบุคลากร

2.2.2. ประกาศ สนง. กกต. ด้านกิจการการมีส่วนร่วม

2.2.3. ประกาศ สนง. กกต. ด้านบริหารการเลือกตั้ง

2.2.4. ประกาศโครงการหลักสูตร พตส.

2.3. ข่าวประกวดราคา

2.4. คลังภาพ

2.5. คลังวิดีโอ

2.6. บทความพิเศษ

2.6.1. บทความเกี่ยวกับพรรคการเมือง

2.6.2. บทความเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมฯ

2.6.3. จากใจเลขาธิการ กกต. (วารสารอินไซด์อีซีที)

2.6.4. บทความเกี่ยวกับการเลือกตั้ง

2.6.5. บทความทั่วไป

3. หน้าหลัก

3.1. คลังภาพ

3.2. ข่าวประชาสัมพันธ๊

3.3. สำนักงาน กกต. จังหวัด

3.4. ปฏิทินกิจกรรม

3.5. ค้นหา

3.6. แผนผังเว็บไซต์

3.7. สมัครรับข่าวสาร

3.8. แบนเนอร์

3.8.1. ร่วมลงนามถวายพระพร

3.8.2. สถาบันพัฒนาการเมืองและการเลือกตั้ง

3.8.3. กองทุนฯพรรคการเมือง

3.8.4. โครงการลูกเสืออาสา กกต.

3.8.5. สำนักวินิจฉัยและคดี

3.8.6. แจ้งเบาะแสทุจริตการเลือกตั้ง

3.8.7. ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์

3.8.8. ห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์

3.8.9. E-Book กกต.กับการเลือกตั้ง

3.8.10. ตรวจสอบข่อมูลสมาชิกพรรคการเมือง

3.8.11. องค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญ

3.8.12. ศูนย์ศึกษาประชาธิปไตย

3.8.13. เครื่องลงคะแนนเลือกตั้ง

3.8.14. สหกรณ์ออมทรัพย์องค์กรอิสระ จำกัด

3.8.15. GINFO

3.8.16. รับฟังความคิดเห็นด้านดฎหมายไทย

3.9. หน้าแรกพิเศษ

3.10. Footer Menu

3.10.1. ตรวจสอบข้อมูลสมาชิกพรรคการเมือง

3.10.2. ตรวจสอบการเสียสิทธิเลือกตั้ง

3.10.3. กองทุนพรรคการเมือง

3.10.4. สถาบันพัฒนาการเมืองและการเลือกตั้ง

3.11. Footer Details

3.11.1. ชื่อองค์กร

3.11.2. ที่ตั้ง

3.11.3. เบอร์ติดต่อ

3.11.4. อีเมล

3.11.5. แผนที่การเดินทาง

3.11.6. Truehits Stat.

3.11.7. W3C XHTML 1.0

4. สื่อ/ประกาศต่างๆ

4.1. มติ กกต.

4.1.1. การเลือกตั้ง ส.ส.

4.1.2. การออกเสียงประชามติ

4.1.3. ประกาศผลการเลือกตั้ง ส.ถ./ผ.ถ.

4.1.4. การเลือกตั้ง/สรรหา ส.ว.

4.1.5. การเลือกตั้งท้องถิ่น

4.2. คำสั่งศาล

4.2.1. คำสั่งศาลฎีกา

4.2.2. คำสั่งศาลรัฐธรรมนูญ

4.2.3. คำสั่งศาลอุทธรณ์

4.2.4. คำสั่งศาลปกครอง

4.3. กฎหมาย/ระเบียบ/ประกาศ

4.3.1. รัฐธรรมนูญและธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย

4.3.2. ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้ง

4.3.3. คำสั่งคณะกรรมการการเลือกตั้ง

4.3.4. ตอบข้อหารือ

4.3.5. พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ

4.3.6. ประกาศนายทะเบียนพรรคการเมือง

4.3.7. พระราชกฤษฎีกา

4.3.8. ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง

4.4. สื่อประชาสัมพันธ์/แบบฟอร์ม

4.4.1. สื่อสิ่งพิมพ์

4.4.2. สื่อมัลติมีเดีย

4.4.3. แบบฟอร์ม

5. หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

5.1. Web Mail

5.2. Intranet

5.3. กกต.จังหวัด

5.3.1. ข่าวใหม่

5.3.2. ข่าวยอดนิยม

5.3.3. Link Website สนง. กกต.ประจำจังหวัด

5.4. เว็บไซต์สำนักงาน กกต. ประจำจังหวัด

5.5. องค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญ

5.6. บริการตรวจสอบสถานะ

5.6.1. Link Website สำนักงานกกต.ประจำจังหวัดต่างๆ

5.6.2. Link Website สื่อมวลชน

5.6.2.1. หนังสือพิมพ์

5.6.2.2. โทรทัศน์

5.6.2.3. วิทยุ

5.6.3. Link Website หน่วยงานราชการ

5.6.4. Link Website องค์กรเอกชน

6. ติดต่อเรา

6.1. ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์

6.2. แจ้งเบาะแสทุจริตเลือกตั้ง