Get Started. It's Free
or sign up with your email address
PAGSULAT by Mind Map: PAGSULAT

1. URI NG PAGSULAT

1.1. Teknikal na pagsulat 

1.1.1. isang uri ng tekstong ekspositori na nagbibigay ng impormasyon para sa komersyal o teknikal na layunin.

1.2. Referensiyal na pagsulat

1.2.1. isang uri ng pagsulat na nagpapapliwanang , nagbibigay impormasyon o nagsusuri. 

1.3. Jornalistik na pagsulat

1.3.1. isang uri ng pagsulat ng balita. Pampahayagan ang uring ito ng pagsulat na kadalasang ginagawa ng mga mamahayag o jornalist.

1.4. Masining na pagsulat 

1.4.1. masining na uri ng pasulat sa larangan panitikan o literatura, ang tuon ay ang imahinasyo  ng manunulat. 

1.5. Akademikong pagsulat

1.5.1. ito ay may isinusulat na partikular na kumbensiyon.

2. PROSESO SA PAGSULAT

2.1. Bago Sumulat (Pre-Writing)

2.1.1. Dito ay malaya silang mag-isip at magtala ng kanilang mga kaalaman at karanasanna may kinalaman sa paksa.

2.2. Habang Sumusulat ( Actual Writing)

2.2.1. Karaniwang tuon ng bahaging ito ang halaga ng paksa, kabuluhan ng pag- aaral, at lohika.

2.3. Pagkatapos Sumulat (Post- Writing)

2.3.1. Bilang pangwakas na hakbang, pagtutuonan na ang mekaniks ng sulatun tulad ng baybay, bantas at gramatika.

3. KAHULUGAN NG PAGSULAT

3.1. Ang pagsulat ay isang anyo ng komunikasyon kung saanang kaalaman o mga ediya ng tao ay isinasalin sa pamamagitan ng mga titik at simbolo

4. LAYUNIN NG PAGSULAT

4.1. Pansariling Pahayag

4.1.1. Pagsulat ng mga bagay na narinig, nakita, o nabasa

4.2. Pagbibigay Impormasyon

4.2.1. Isinasagawa kung nais magpaabot ng mensahe, balita ,magpaliwanag, magpayo, mangatwiran, makiusap

4.3. Malikhaing Pagsulat

4.3.1. Imahinasyon ng manunulat at register ng wika, nagagawa ng manunulat na ilarawan ang uri ng lipunan na kanyang ginagalawan.

4.4. Audience

4.4.1. Isang manunulat na may nagaganap na interaksyon sa pagsulat

4.5. Wika

4.5.1. Ang kakayahan sa paggamit ng wika ay mahalaga sa pagsususlat.

5. PANANAW NG PAGSULAT

5.1. Sosyo- kognitibong pananaw

5.1.1. Ito ay uri ng pagtingin sa proseso ng pagsulat

5.2. Sosyal na aktibiti

5.2.1. Pagsaalang- alang sa mga mambabasa at kanilang magiging reaksyon

5.3. Metal na aktibiti

5.3.1. Ang pag-iisip at pag-aayos ng isang tekstong pagsulat.