ระบบประสาท

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
ระบบประสาท by Mind Map: ระบบประสาท

1. ส่วนกลาง

1.1. สมอง

1.1.1. ส่วนหน้า

1.1.1.1. เซรีบรัม

1.1.1.1.1. กล้ามเนื้อรับสัมผัส

1.1.1.1.2. การพูด

1.1.1.1.3. การมองเห็น

1.1.1.2. ไฮโพทาลามัส

1.1.1.2.1. พฤติกรรม

1.1.1.2.2. อุณหภูมิ

1.1.1.2.3. อารมณ์

1.1.1.3. ทาลามัส

1.1.1.3.1. ถ่ายทอดสัญญาณไปยังสมอง

1.1.2. ส่วนกลาง

1.1.2.1. ลูกตากรอกไปมา

1.1.2.2. เปิด-ปิดม่านตา

1.1.3. ส่วนท้าย

1.1.3.1. เมดัลลา ออบลองกาตา

1.1.3.1.1. การเต้นของหัวใจ

1.1.3.1.2. การหมุนเวียนโลหิต

1.1.3.1.3. การหายใจ

1.1.3.1.4. การกลืน ไอ จาม

1.1.3.2. เซรีเบลลัม

1.1.3.2.1. การทรงตัว

1.1.3.3. พอนส์

1.1.3.3.1. การเคี้ยวอาหาร

1.1.3.3.2. การเคลื่อนไหวกล้ามเนื้อใบหน้า

1.1.3.3.3. การหายใจ การฟัง

1.2. ไขสันหลัง

1.2.1. โครงสร้าง

1.2.1.1. ต่อจากสมอง-กระดูกบันเอวข้อที่ 2

1.2.1.2. มีเส้นประสาทแตกออกจากข้อสันหลัง

1.2.1.3. มีเยื่อหุ้ม 3 ชั้น ด้านในมีน้ำเลี้ยงไขสันหลัง

1.2.2. หน้าที่

1.2.2.1. ถ่ายทอดกระแสประสาท

1.2.2.2. ระหว่างสมองกับร่างกาย

1.2.2.3. ควบคุมปฏิกิริยารีเฟล็ก

2. ส่วนปลาย

2.1. เส้นประสาทสมอง

2.1.1. โครงสร้าง

2.1.1.1. มีอยู่ 12 คู่

2.1.1.2. สมอง-รูต่างๆของกะโหลก

2.1.1.3. ไปเลี้ยงศีรษะและลำคอ

2.1.2. หน้าที่

2.1.2.1. รับความรู้สึก

2.1.2.2. การเคลื่อนไหว

2.2. เส้นประสาทไขสันหลัง

2.2.1. โครงสร้าง

2.2.1.1. มีอยู่ 31 คู่

2.2.1.2. ไขสันหลัง-ร่างกาย

2.2.1.3. ออกผ่านรูระหว่างกระดูกสันหลัง

2.2.2. หน้าที่

2.2.2.1. รับความรู้สึก

2.2.2.2. การเคลื่อนไหว

2.3. ใยประสาท

2.3.1. ส่วนสั่งการ

2.3.1.1. โซมาติก

2.3.1.2. อัตโนมัติ

2.3.1.2.1. โครงสร้าง

2.3.1.2.2. หน้าที่

2.3.2. ส่วนรับความรู้สึก