พ.ร.บ. บริหารราชการแผ่นดิน 2534

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
พ.ร.บ. บริหารราชการแผ่นดิน 2534 by Mind Map: พ.ร.บ. บริหารราชการแผ่นดิน 2534

1. หลักการ

1.1. ประโยชน์สุข ปชช.

1.2. ผลสัมฤทธิ์ต่อภาระกิจภาครัฐ

1.3. ประสิทธิภาพ

1.4. ความคุ้มค่า

1.5. การลดขั้นตอน

1.6. ลดภารกิจ

1.7. กระจายภารกิจ

1.8. กระจายอำนาจตัดสินใจ

1.9. อำนวยความสะดวก

1.10. ความต้องการของ ปชช

2. 1.ส่วนกลาง (รวมอำนาจ)

2.1. ทั่วไป

2.1.1. นิติบุคคล

2.1.2. พรบ

2.1.2.1. ตั้ง รวม โอน+คนเพิ่ม

2.1.2.2. ตั้ง+สังกัด นร.

2.1.2.3. ตั้ง ระดับกรม ไม่สังกัดอะไรเลย ตรา พรบ

2.1.3. พรฎ

2.1.3.1. ตั้ง+รวม+โอน No คน

2.1.3.2. เปลี่ยนชื่อ

2.1.3.3. ยุบส่วนราชการ

2.1.3.3.1. งบโดยระงับ/ทรัพย์สินโอนให้ส่วนอื่น/ขรกพ้นราชการ/หากไม่พ้นต้องทำ30วัน

2.1.4. กฎกระทรวง

2.1.4.1. แบ่งราชการส่วน "กรม"

2.1.5. ได้แก่ กระทรวง ทบวง กรม

2.1.6. ก.พ. + สำนักงบ

2.1.6.1. หน้าที่

2.1.6.1.1. ตรวจอัตราตำแหน่งห้ามเพิ่มจนกว่าจะครบ 3 ปี

2.1.6.1.2. เสนอรัฐมนตรีแบ่งหน้าที่ส่วนราชการ

2.2. สำนักนายกรัฐมนตรี

2.2.1. ส่วนราชการภายในมีฐานะเป็นกรม

2.2.2. ส่วนราชการ

2.2.2.1. สำนักปลัดนายกรัฐมนตรี

2.2.2.1.1. บังคับบัญชา

2.2.2.1.2. หน่วยงาน

2.2.2.2. ส่วนที่ขึ้นตรงต่อนายกรัฐมนตรี

2.2.2.2.1. 2.1สำนักงานเลขาธิการนายกรัฐมนตรี

2.2.2.2.2. 2.2สำนักงานเลขาธิการคณะรัฐมนตรี

2.2.2.2.3. 2.3สำนักงบประมาณ

2.2.2.2.4. 2.4สำนักสภาความมั่นคงแห่งชาติ

2.2.2.2.5. 2.5สำนักข่าวกรองแห่งชาติ

2.2.2.2.6. 2.6สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

2.2.2.2.7. 2.7สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ก.พ.)

2.2.2.2.8. 2.8สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

2.2.2.2.9. 2.9สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.)

2.2.2.2.10. 2.10 สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน

2.2.2.2.11. 2.11สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ

2.2.3. หน้าที่

2.2.3.1. ราชการทั่วไปนายก+ครม

2.2.3.2. ราชการทั่วไป

2.2.3.3. ติดตามประเมิน

2.2.4. การบังคับบัญชา

2.2.4.1. 1. นายกรัฐมนตรี

2.2.4.1.1. ไม่มีนายก ให้ ครม เลือกรองนายก / ไม่มีรองนายก ครม vote รัฐมนตรีคนใดคนหนึ่งปฏิบัติหน้าที่แทน

2.2.4.1.2. หน้าที่

2.2.4.2. ผู้ช่วยสังการ

2.2.4.2.1. รองนายกรัฐมนตรี

2.2.4.2.2. รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี

2.3. กระทรวง

2.3.1. ปัจจุบัน

2.3.1.1. 20 กระทรวง (รวมสำนักนายกรัฐมนตรี)

3. การแบ่งส่วนราชการคำนึงคุณภาพและปริมาณงาน