ทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับการจัดการเรียนรู้คณิตศาสตร์

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
ทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับการจัดการเรียนรู้คณิตศาสตร์ by Mind Map: ทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับการจัดการเรียนรู้คณิตศาสตร์

1. ทฤษฎีพัฒนาการทางสติปัญญาของเพียเจต์

1.1. ทฤษฎีพัฒนาการทางสติปัญญามี 4 ข้อ

1.1.1. 1.ขั้นพัฒนาการทางสติปัญญา

1.1.1.1. ช่วงอายุ 0-2 ปี ขั้นรับรู้ด้วยประสาทสัมผัส

1.1.2. 2.ขั้นก่อนปฏิบัติการคิด

1.1.2.1. ช่วงอายุ 2-4 ปี ขั้นก่อเกิดความคิดรวบยอด

1.1.2.2. ช่วงอายุ 4-7 ปี ขั้นการคิดด้วยความเข้าใจของตน

1.1.3. 3.ขั้นการคิดแบบรูปธรรม

1.1.3.1. ช่วงอายุ 7-11 ปี ขั้นที่รับรู้จากรูปร่าง เข้าใจความสัมพันธ์ของตัวเลข

1.1.4. 4.ขั้นการคิดแบบนามธรรม

1.1.4.1. สามารถตั้งสมมติฐานและใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์

2. ทฤษฎีการเรียนคณิตศาสตร์ของดีนส์

2.1. 1.ความพร้อมทางวุฒิภาวะ ประสบการณ์

2.2. 2.ฝึกฝนบ่อยๆ

2.3. 3.เสริมแรงที่เหมาะสมและเพียงพอ

2.4. 4.การสื่อสารการเรียนที่เหมาะสม

2.4.1. -กฎของภาวะสมดุล

2.4.1.1. ขั้นพื้นฐานของผู้เรียนกับมโนทัศน์ในรูปไม่มีโครงร้าง

2.4.1.2. ขั้นผู้เรียนไปพบกับกิจกรรม

2.4.1.3. ขั้นผู้เรียนเกิดการเรียนรู้

2.4.2. -กฎความหลากหลายของการรับรู้

2.4.3. -กฎความหลากหลายทางคณิตศาสตร์

2.4.4. -กฎการสร้าง

3. ทฤษฎีการเรียนการสอนของบรูเนอร์

3.1. 1.จัดโครงสร้างให้สอดคล้องกับพัฒนาการทางสติปัญญาของเด็ก

3.2. 2.จัดหลักสูตรและการเรียนการสอนให้เหมาะสม

3.3. 3.คิดหาเหตุผลอย่างอิสระ

3.4. 4.แรงจูงใจภายใน

3.5. 5.สร้างความคิดรวบยอดอย่างเหมาะสม

3.6. 6.ค้นพบความรู้ด้วยตนเอง

3.6.1. ระดับที่มีประสบการณ์ตรงและสัมผัส

3.6.2. ระดับของการใช้ภาพและสื่อในการมองเห็น

3.6.3. ระดับของการสร้างความสัมพันธ์และให้สัญลักษณ์แทนสิ่งที่มองเห็น

4. ทฤษฎีการเรียนรู้ของกานเย

4.1. 1.ข้อเท็จจริงทางคณิตศาสตร์

4.2. 2.ทักษะทางคณิตศาสตร์

4.3. 3.มโนทัศน์ทางคณิตศาสตร์

4.4. 4.หลักการทางคณิตศาสตร์

4.4.1. การเรียนรู้สัญญาณ

4.4.1.1. การเรียนรู้สิ่งเร้า

4.4.2. การเรียนแบบลูกโซ่

4.4.2.1. การเรียนรู้โดยใช้การสัมพันะ์ทางภาษา

4.4.3. การเรียนแบบจำแนกความแตกต่าง

4.4.3.1. การเรียนรู้มโนทัศน์

4.4.4. การเรียนกฎ

4.4.4.1. การเรียนรู้การแก้ปัญหา

5. ทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์

5.1. 1ผู้เรียนเป็นผุ้สร้างความรู้ด้วยตนเอง

5.2. 2.ความรู้และประสบการณ์

5.3. 3.ปฏิสัมพันธ์กับสิ่งแวดล้อม

5.4. 4.คาูมีบทบาทการจัดบริบทการเรียนรู้

5.5. 5.ผู้เรียนเป็นผู้กระตือรือร้นในการเรียน

5.5.1. -มนุษย์สร้างความรู้ผ่านกิจกรรมการไตรตรอง

5.5.1.1. ขั้น 1 ความอยากรู้อยากเห็น

5.5.1.2. ขั้น 2 การปฏิสัมพันธ์กับเพื่อน

5.5.1.3. ขั้น 3 ความขัดแย้งทางปัญญานำมาไตร่ตรอง

5.5.1.4. ขั้น 4 ไตร่ตรองกรัตุ้นให้เกิดการจัดโครงสร้างใหม่ทางปัญญา

5.5.1.5. ขั้น 5 จากประสบการณ์จะทำให้ผู้เรียนควบคุมและสร้างพลังความรู้ให้กับตนเอง

5.5.2. -สร้างความรู้ของผู้เรียนแต่ละคน

5.5.3. -องค์ประกอบที่สำคัญในการสอน