Get Started. It's Free
or sign up with your email address
RPA by Mind Map: RPA

1. IT

1.1. Update DNS Office

1.2. Tạo và start cuộc họp webex theo yêu cầu

1.3. Hủy Account VPN

1.4. Cập nhật danh sách Allow list VPN.

1.5. Reset Password Account Domain

2. FAD

2.1. Tự động gửi email chúc mừng đến nhân viên

3. ADS

3.1. Nhập liệu thông tin vận động viên cho các giải chạy VM

3.2. Lấy số liệu quảng cáo từ đối tác

4. FHR

4.1. Thông báo nhân sự mới

4.1.1. Tạo Account Domain

4.2. Hoàn tất thủ tục thôi việc

4.2.1. Hủy Account Domain

4.2.2. Hủy Account Salecloud

4.2.3. Hủy Account Editor