รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์ by Mind Map: รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์

1. ส่วนประกอบของเอกสารรายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์

1.1. ส่วนของเนื้อหาในเอกสารรายงานผลการวิจัย ฉบับสมบูรณ์มักจะแบ่งส่วนต่าง ๆ ออกเป็น “บท”

1.1.1. ภาคผนวก (ถ้ามี)

1.1.2. บทคัดย่อ

1.1.3. บทที่ 1 บทนำ 1.1 หลักการและเหตุผลในการทำโครงการ 1.2 วัตถุประสงค์ของโครงการ 1.3 ประโยชน์ที่ได้รับจากการทำโครงการ 1.4 ขอบเขตของการวิจัย 1.5 สถานที่ทำการวิจัย

1.1.4. บทที่ 2 ผลงานที่เกี่ยวข้องกับวัตถุประสงค์ของโครงการ

1.1.5. บทที่ 3 วิธีการและขั้นตอนการวิจัย

1.1.6. บทที่ 4 ผลการดำเนินโครงการ

1.1.7. บทที่ 5 สรุปและอภิปรายผลการวิจัย

1.1.8. รายการเอกสารอ้างอิง

1.1.9. ภาคผนวก (ถ้ามี)

2. หลักการเขียนเนื้อหาในรายงานผลการวิจัย

2.1. บทคัดย่อ คือ ข้อความสรุปโครงการวิจัยทั้งเรื่อง

2.1.1. 1. ชื่อหัวข้อโครงการ

2.1.2. 2. ชื่อคณะผู้ทำโครงการ ระบุลำดับที่ในการลงทะเบียนในกลุ่มเรียน และรหัวประจำตัวด้วย

2.1.3. 3. รหัสวิชา ชื่อวิชา section ที่ลงทะเบียน

2.1.4. 4. เนื้อเรื่องโดยสรุป

2.2. บทที่ 4 ผลการดำเนินโครงการ

2.2.1. 1. ส่วนข้อความนำ เช่น “โครงการวิจัยเรื่อง ........ มีวัตถุประสงค์เพื่อ ........... โดยใช้วิธีการ..........ได้ผลการวิจัยดังนี้”

2.2.2. 2. ส่วนเนื้อหาของผลการวิจัย ควรเขียนเป็นข้อ ๆ

2.3. บทที่ 5 สรุปและอภิปรายผลการวิจัย

2.3.1. สรุปผลการวิจัย ส่วนที่เป็นข้อความนำควรอ้างถึงบทที่ 4

2.3.2. อภิปรายผลการวิจัย เป็นการบรรยายเปรียบเทียบระหว่างภาพรวมของสรุปผลการวิจัย กับ ผลงานวิชาการ/การวิจัยที่ได้มีการเผยแพร่ไว้แล้ว

2.4. ภาคผนวก

2.4.1. ข้อมูลที่เป็นรายละเอียดหรือข้อมูลที่ยังไม่ผ่านการวิเคราะห์ ข้อมูลเสริมให้เกิดความชัดเจน ซึ่งจะมีหรือไม่มีก็ได้

3. ลำดับส่วนประกอบของเล่มรายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์

3.1. 1. ปกรายงาน

3.1.1. 1. ชื่อหัวข้อโครงงาน

3.1.2. 2. ชื่อผู้ทำโครงงาน

3.1.3. 3. ชื่ออาจารย์ที่ปรึกษา/อาจารย์ประจำกลุ่มการเรียน

3.1.4. 4. รหัสวิชาและชื่อวิชา

3.1.5. 5. กลุ่มการเรียน (section) ที่ลงทะเบียนเรียนรายวิชานี้

3.2. 2. บทคัดย่อ

3.2.1. ข้อความว่า “บทคัดย่อ” อยู่กลางหน้ากระดาษและอยู่เหนือเนื้อเรื่องโดยสรุป

3.3. 3. สารบัญ

3.3.1. ให้นำบทที่ ชื่อบท เป็นหัวข้อหลัก และหัวข้อสำคัญ ของแต่ละบทเป็นหัวข้อย่อย แล้วระบุเลขหน้าที่มี หัวข้อย่อยนั้นไว้ด้านขวามือในบรรทัดเดียวกัน โดยเรียงลำดับตามลำดับเลขหน้าในเนื้อหาของเล่มรายงาน

3.4. 4. สารบัญตาราง สารบัญภาพ

3.4.1. แยกหน้ากัน เขียนลำดับที่และชื่อของตาราง/ ภาพไว้ซ้ายมือ เลขหน้าอยู่ทางขวามือบรรทัดเดียวกัน

3.5. 5. เนื้อหา

3.5.1. ตามลำดับ ตั้งแต่บทที่ 1 ถึง ภาคผนวก