Tugiisikuga töötamine

Create a Competitive Analysis / SWOT to position your company in the market

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Tugiisikuga töötamine by Mind Map: Tugiisikuga töötamine

1. Tugevused

1.1. (Heitunud) isikute tööturule aitamine ning ühtlasi nende majandusliku olukorra parandamine

1.2. Puudega inimene ei sõltu ainult toetustest

1.3. Tugiisik saab ka tööd

1.4. Ravikindlustus

1.5. Riigile tulu erinevate maksude näol

1.6. Töötaja iseseisvumine tugiisiku poolt pakutava toe vähenedes

1.7. Tugiisik, kes on ettevõtte poolt määratud aitab töötajal uude kollektiivi sisselada

1.8. Tugiisiku süsteem muudab ühiskonnaliikmed erinevustele vastuvõtlikumaks

2. Nõrkused

2.1. Kestab maksimaalselt 1 aasta jooksul

2.2. Psüühilise erivajadusega isik vajab pikemaajalist tööturu toetust kui 1 aasta. Võimalik, et eluaegset

2.3. Teenust osutatakse üksnes eeldusel, et aasta möödudes on töötaja suuteline iseseisvalt töökohal hakkama saama.

2.4. Tugiisik ja töötaja peavad tegema koostööd. Üksteist austama ja usaldama

2.5. Sobiva tugiisiku leidmine ja koolitamine

2.6. Tööturu tugiisikul ei ole reeglina erialast ettevalmistust töötamaks raske ja pikaajalise psüühikahäire inimesega

2.7. Tugiisik peab väga hästi tehtavat tööd tundma, kuna ta on konkreetse töö juhendaja ja abistaja

3. Ohud

3.1. Kui tugiisiku ja töötaja ülesanded ei ole paika pandud, võivad tekkida probleemid

3.2. Oht sõltuda tugiisikust, mitte tulla toime iseseisvalt tööga

3.3. Tugiisik, kes on töötukassa poolt antud ei pruugi sobida tööandjale. Kannatab nii tugiisik kui ka puudega inimene.

3.4. Tugiisik ja teenust vajav inimene ei sobi kokku.

3.5. Tööandja ei taha palgata tugiisikuna kolmandaid isikuid

4. Võimalused

4.1. Tööandja võib leida endale hindamatu töölise

4.2. Puudega inimene, kellel ei õnnestunud iseseisvalt tööd leida puude tõttu, tutvub uute inimeste ja võimalustega

4.3. Puudega inimesel tekib rohkem enesekindlust ja julgust

4.4. Tööandja saab anda tagasisidet töötaja mittesobimise kohta ja inimest abistavad ametnikud saavad leida puudega inimesele sobilikuma töö.