2 tỷ đến từ đâu?

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
2 tỷ đến từ đâu? by Mind Map: 2 tỷ đến từ đâu?

1. Ba

1.1. 5S

1.2. Tiền lương từ BAT-Vinataba

1.2.1. Kỹ năng lãnh đạo

1.2.2. Tiếng anh TOEIC 550

1.2.3. Thực hành lối sống 5S

1.3. Đầu tư Bất Động Sản

1.4. Khen gợi và động viên vơ con mỗi ngày

1.5. 3 mục tiêu mỗi ngày

2. Mẹ

2.1. 5S

2.2. Chứng chỉ SHRM Hoa Kỳ

2.3. Chứng chỉ ITTT - CTEYL

2.4. Chăm sóc BrainUP

2.5. Trở thành Giảng viên Đại Học

2.6. Huấn luyện và dạy con đúng cách

2.7. 3 mục tiêu mỗi ngày

3. HRPA

3.1. 5S

3.2. Lớp Chuyên viên Nhân sự

3.3. Lớp KPIs - MBO - BSC

3.4. Dịch vụ BHXH

3.5. Dịch vụ tuyển dụng

3.6. DNHR

3.7. Hoạt động Sales và Marketing

3.8. Dịch thuật E-V, V-E

3.9. Văn phòng cho thuê

4. Leon & Cleopatra

4.1. 5S

4.2. Kiếm điểm thưởng

4.3. Đúng giờ

4.4. Tiết kiệm

4.4.1. Điện

4.4.2. Nước

4.5. 3 mục tiêu mỗi ngày