PHÒNG QUẢN LÝ CÔNG TÁC SINH VIÊN

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
PHÒNG QUẢN LÝ CÔNG TÁC SINH VIÊN by Mind Map: PHÒNG QUẢN LÝ CÔNG TÁC SINH VIÊN

1. Ms. Hải

1.1. Quản lý toàn bộ các CV của Phòng theo Action Plan

1.2. Quan hệ phụ huynh SV

1.3. Công tác CVHT: Tập huấn, tổ chức hội nghị theo dõi CV, hướng dẫn...

1.4. Công tác đảm bảo an ninh trường học

2. Ms. Hồng

2.1. Quản lý hồ sơ SV - Tình trạng SV

2.2. Công tác hành chính: Giấy tờ xác nhận SV

2.3. Hỗ trợ đặc biệt: SV có hoàn cảnh khó khăn; SV gặp tai nạn...

2.4. Quản lý sĩ số SV

3. Mr. Hoàng

3.1. Quản lý đánh giá kết quả học tập, rèn luyện của SV

3.2. Quản lý xét, cấp học bổng và chính sách cho SV

3.3. Quản lý SV nội/ngoại trú

3.4. Tổ chức các hoạt động cho SV

3.5. Quản lý portal của SV đảm bảo các quy định và đầy đủ văn bản

4. Mr. Hoài

4.1. Tổ chức các hoạt động cho SV - Hoạt động ĐOÀN - HỘI

4.2. Kỹ năng mềm cho sinh viên

4.3. Triển khai các hoạt động văn hóa học đường cho SV

4.4. Quản lý đội ngũ Ban cán sự lớp: Truyền thông, training, hướng dẫn...

4.5. Công tác truyền thông trong SV; Quản lý portal của SV đảm bảo các quy định và đầy đủ văn bản

5. MỤC TIÊU ĐÀO TẠO MKSA. YERSINERS: 1. CÓ THÁI ĐỘ TỐT (TỬ TẾ). 2. CÓ KỸ NĂNG TỐT.