ประโยชน์ของการนำดนตรีไปใช้ในงานอื่น ๆ

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
ประโยชน์ของการนำดนตรีไปใช้ในงานอื่น ๆ by Mind Map: ประโยชน์ของการนำดนตรีไปใช้ในงานอื่น ๆ

1. ดนตรีกับการพัฒนามนุษย์

1.1. ดนตรีกับการพัฒนาสติปัญญา

1.2. ทำให้เกิดกระบวนการคิด

1.3. สามารถพัฒนาอารมณ์ของเด็กได้

1.4. ช่วยให้มีสมาธิ

1.5. ช่วยกระตุ้นการรับรู้

2. ดนตรีกับการผ่อนคลาย

2.1. นำมาใช้เพื่อรักษาผู้ป่วย

2.2. พัฒนาศักยภาพด้านร่างกาย จิตใจ ความคิด และทักษะสังคม

2.3. สามารถพัฒนาคุณภาพชีวิตให้กับผู้ที่อยากเพิ่มพูนศักยภาพของตนเอง

2.4. สามารถลดความเครียด

2.5. กระตุ้นความจำ

3. ดนตรีกับการบำบัดรักษา

3.1. ปรับสภาพจิตใจให้อยู่ในสภาวะสมดุล มีทัศนคติทางบวก

3.2. ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม

3.3. พัฒนาทักษะการเคลื่อนไหว

3.4. ช่วยเสริมในกระบวนการบำบัดทางจิตเวช

4. ดนตรีกับการศึกษา

4.1. ทำให้การเรียนการสอนมีชีวิตชีวา

4.2. เสริมด้านสมาธิ ด้านความจำ

4.3. เกิดความสนุกสนานในเวลาเรียน ไม่เครียดจนเกินไป

4.4. ก่อให้เกิดประสบการณ์เรียนรู้ผ่านประสาทสัมผัสทั้ง5

5. ดนตรีกับการโฆษณาและประชาสัมพันธ์

5.1. สามารถทำให้คนจดจำแบรนด์สินค้าได้

5.2. ทำให้รับรู้และเข้าใจในโฆษณา

5.3. เป็นเทคนิคเดียวกันกับในธุรกิจการค้า

5.4. ทำให้รับรู้และเข้าใจที่ตรงกันในหลายๆอย่าง

6. ดนตรีกับธุรกิจ

6.1. การผลิตซีดีและดีวีดีดนตรีไทย

6.2. นักวิชาการดนตรี ครูดนตรีและการผลิตผลงานวิชาการ

6.3. การตั้งคณะหรือวงดนตรีรับจ้างบรรเลงดนตรีในงานต่างๆ

6.4. การเปิดสอนดนตรีในโรงเรียนดนตรีเอกชน

6.5. การผลิตเครื่องดนตรีไทย

6.6. ธุรกิจจำหน่ายเครื่องดนตรี

6.7. ธุรกิจห้องซ้อมดนตรี