Математичні компетентності

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Математичні компетентності by Mind Map: Математичні компетентності

1. 3.Технологічна компетентність – володіння сучасними математичними пакетами(Gran, 2D, 3D, електронні таблиці Excel та інші). Необхідна для: -оцінювати похибки при використанні наближених обчислень; -будувати комп'ютерні моделі для предметної області задачі з метою їх евристичного, наближеного або точного розв'язання.

2. 2.Логічна компетентність – володіння дедуктивним методом доведення та спростування тверджень. Напрями набуття: ü володіти і використовувати на практиці понятійний апарат дедуктивних теорій; ü відтворювати дедуктивні доведення теорем та доведення правильності процедур розв'язань типових задач; ü здійснювати дедуктивні обґрунтування правильності розв'язання задач та шукати логічні помилки; ü використовувати математичну та логічну символіку на практиці.

3. 1.Процедурна компетентність – уміння розв'язувати типові математичні задачі. Напрями набуття: -використовувати на практиці алгоритм розв'язування типових задач; - уміти систематизувати типові задачі, знаходити критерії зведення задач до типових; уміти розпізнавати типову задачу або зводити її до типової; -уміти використовувати різні джерела для пошуку алгоритму розв'язування типових задач.

4. 4.Дослідницька компетентність – володіння методами дослідження практичних і прикладних задач математичними методами. Напрямки набуття: -формулювати математичні задачі; -будувати аналітичні моделі задач; -висовувати та перевіряти справедливість гіпотез сприаючись на відомі методи або власний досвід; -інтерпретувати результати, отримані формальними методами; -систематизувати отримані результати.

5. 5.Методологічна компетентність – уміння оцінювати доцільність використання математичних методів для розв'язання практичних та прикладних задач. Необхідна для: -аналізування ефективності розв'язання задач математичними методами; -рефлексії власного досвіду розв'язування задач та подолання перешкод.