SWOT Analysis

Create a Competitive Analysis / SWOT to position your company in the market

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
SWOT Analysis by Mind Map: SWOT Analysis

1. Strengths

1.1. What are the strengths of your company?

1.2. What do other companies see as your strengths?

2. Threats

2.1. Is there any outstanding debt or large loan?

2.2. What is your competition doing?

3. Weaknesses

3.1. Areas you should avoid?

3.2. What are some weaknesses seen by other companies?

4. Opportunities

4.1. Interesting trends in your niche?

4.2. What are the best opportunities?

5. 1.Antav toetus kuni 4474 € 2.Eesmärk: isiku motiveerimine ja toetamine ettevõtlusega alustamisel 3.Saab taotleda stardi ( kuni 7000€) või kasvutoetust(kuni 32000€) 4.Otsuse toetuse saamise kohta tehakse 30 tööpäeva jooksul 5.Positiivse otsuse korral, kannab töötukassa toetuse pangakontole 10 tööpäeva jooksul 6.Toetust antakse töötukassas arvele võetud töötule 7.Toetust antakse koondamisteatega tööotsijal, kes on vähemalt 18-aastane

6. 8.Saab teha avaldust interneti kaudu digitaalse allkirjaga 9.Saab taotleda ettevõtluse alustamise toetust ettevõtluskoolituse läbimise alusel 10.Ettevõtluskoolituse kogumaht peab olema vähemalt 56h. 11.Stardi- ja kasvutoetust on võimalik kasutada põhivara soetamiseks ja turundustegevuste läbiviimiseks 12.Ettevõtluse alustamise toetuse (edaspidi EvAT) saajatele hüvitatakse vajadusel ettevõtte tegevusvaldkonnaga seotud koolituskulu. 13.Ettevõtluse alustamise toetuse (edaspidi EvAT) saajatele hüvitatakse vajadusel ettevõtte tegevusvaldkonnaga seotud individuaalse nõustamise kulu. 14.Ettevõtluse alustamise toetuse (edaspidi EvAT) saajatele võimaldatakse pärast toetuse eraldamist vajadusel mentorklubi teenust.

7. 15.Avaldust võib korduvalt esitada, kuid enne soovituslik äriplaani täiendada vastavalt otsuses viidatud puudustele. 16.Toetust saab taotleda, kui oled töötuna arvel, kuid arveloleku osas mingit ajalist nõuet ei ole. 17.EAS-i isegenereeruvaid finantsprognoose võib kasutada. 18.Töötukassa äriplaani vorm ei ole kohustuslik, kasutada võib ka teisi vorme. 19.Täiskoormusega õppides ja vastates töötuna arvelevõtmise tingimustele, on õigus taotleda ettevõtluse alustamise toetust. 20.Aritegevust on lubatud alustada äriühinguna, kui äriplaanis oli märgitud alustamine FIEna ja vastupidi.

8. 1.Ei anta olemasoleva ettevõtja majandustegevuse alustamiseks ja laiendamiseks 2.Ei anta olemasoleva äriühingu osanikuks või aktsionäriks astumiseks 3.Ei anta isikule, kelle suhtes kehtib ärikeeld; 4.Ei anta isikule, kellel on maksuvõlg riigi või kohaliku omavalitsuse ees 5.Ei anta isikule, kelle esitatud äriplaan on suure riskiga 6.Ei anta isikule, kellele kuulub vähemalt 51% olemasolevast äriühingust 7.Ei anta rendi või tasu eest kaupu vedavatele maanteetranspordiettevõtjatele maanteevedudeks ettenähtud veokite soetamiseks 8.Ei anta söevaldkonnas tegutsevatele ettevõtjatele

9. Toetust ei saa kasutada: 9.asjade ja teenuste soetamiseks, kui pakkujate paljususe korral puuduvad võrdlevad pakkumused. Pakkumused tuleb võtta alates 1279 eurost (koos käibemaksuga) ning üle 6391 euro maksvate asjade ja teenuste puhul peavad pakkumused olema esitatud pakkuja poolt allkirjastatult; 10. liiklusvahendi, kasutatud seadme ja kinnisasja ostmiseks. Liiklusvahendi ja kasutatud seadme ost on lubatud, kui selle omandamise vajalikkus on põhjendatud äriplaanis ja tuleneb ettevõtluse spetsiifikast. Kasutatud liiklusvahendi või kasutatud seadme ostmine on abikõlblik, 11.väljaostuõigusega rendiks; 12.mitterahaliseks sissemakseks; 13.intressideks ja teenustasuks valuuta vahetamise eest;

10. 14.laenu, liisingu, pangagarantii ja muude finantseerimisteenustega kaasnevateks kuludeks, välja arvatud pangakonto avamise ja haldamisega seotud kulud ning ülekandetasud, kui toetuse kasutamiseks on avatud eraldi pangakonto; 15.trahvid, viivised ja muud rahalised karistused ning kohtukulud; 16.kindlustusettevõtete teenustega kaasnevad kulud; 17.kindlustusmakseteks, välja arvatud toetuse kasutamisega seotud kasko-, liiklus- ja varakindlustusmakseteks; 18.hangetest või teenuse osutamisest tingitud kuludeks, kui hangete korraldamine või teenuste osutamine tekitab projektile kulusid, loomata sellele lisaväärtust. 19.Toetuse laekumisega Teie pangakontole kaasneb töötuna arveloleku lõpetamine ning töötutoetuse maksmise lõpetamine. 20.Uus ettevõte tuleb ise asutada. Olemasolevat ettevõtet ei ole lubatud osta olenemata sellest, kas selle majandustegevus toimub või mitte.

11. 1.Aitab töötul inimesel uuesti järje peale saada. Motiveerib ja toetab ettevõtlusega alustamisel 2. Annab võimaluse läbida koolitus 3. Vajadusel hüvitatakse ettevõtte tegevusvaldkonnaga seotud koolituskulu. Koolituskulu hüvitatakse kuni 959 euro (koos käibemaksuga) ulatuses. 4.Võimaldab luua uusi konkurentsvõimelisi ettevõtteid 5. Aitab luua uusi töökohti. Tööhõive suurendamine 6.Tänu uutele tekkivatele ettevõtetele suureneb turul pakkujate arv (konkurents) ja seega kahaneb tarbija jaoks hind 7.Vajadusel hüvitatakse ettevõtluse alustamise toetuse saajatele ettevõtte tegevusvaldkonnaga seotud individuaalse nõustamise kulu

12. 8.Ettevõtluse alustamise toetuse (edaspidi EvAT) saajatele võimaldatakse pärast toetuse eraldamist vajadusel mentorklubi teenust. 9. Konkurentide tagasitõmbumine turult 10.Aitab realiseeruda vaid parimatel „vähese riskiga” äriplaanidel. Tänu kehtestatud tingimustele luuakse toimivamaid ettevõtteid 11. Annab võimaluse ettevõtluskogemuse ja majandusalase haridusega inimestele realiseerida oma teadmisi õpitud alal 12. Tööpuuduse ja mitteaktiivsuse vähenemine ettevõtluse edendamise kaudu 13.Tööturuteenuste kättesaadavuse ja kvaliteedi tõstmine 14.Töötuse kestuse lühendamine

13. 15.Potentsiaalset ettevõtjat teavitab ettevõtluse alustamise toetuse võimalusest töövahenduskonsultant/juhtumikorraldaja. 16.Suurim võimalus ettevõtluse alustamise toetuse saamiseks on Harjumaal ja Tartumaal 17.Enamus juhtudel rahuldab toetus investeerimisvajaduse ning selle tõttu omapoolseid investeeringuid pole vaja teha 18.Kuna teenus on lihtsa disainiga on ta enamjaolt kõigile arusaadav ja ei tekita lisaküsimusi, mille tõttu on ka rohkem toetuse taotlejaid

14. 1)Majanduskriis 2)Koolituste tõhusus. Kas ja kui tõhusad? 3)Toetust pole võimalik saada olemasoleva ettevõtte majandustegevuse alustamiseks ja laiendamiseks 4)Tuleb asutada täiesti uus ettevõtte. Olemasolevat ettevõtet ei ole lubatud osta olenemata sellest, kas selle majandustegevus toimub või mitte. 5)Äriplaani mitte toimivus „ läbi minemine”. Tagajärjeks pankrot. 6)Toetuse taotlejad pole päris hästi kursis toetuse saamise tingimustega 7)Toetus raskesti kättesaadav vene keelt kõnelevatele inimestele. Vene keeles on ettevõtluse alustamise toetuse kohta informatsiooni Töötukassa kodulehel vaid minimaalselt.

15. 8)Toetus ei jõua kõigi ettevõtlike inimesteni 9)Toetuse taotlejate arv muutub niivõrd suureks, et töötukassa ei suuda äriplaane läbi töötada niivõrd suure põhjalikkusega. Teiselt poolt ei saa väga suure taotluste arvu korral toetust väga paljud teovõimelised ja jätkusuutlikud ettevõtjad. 10Toetuse laekumisega pangakontole kaasneb töötuna arveloleku lõpetamine ning töötutoetuse maksmise lõpetamine. 11)Kui soovite taotleda ettevõtluse alustamise toetust ettevõtluskoolituse läbimise alusel, peab ettevõtluskoolituse kogumaht olema vähemalt 56 tundi ja peavad olema omandatud teadmised kindlas üheksas teemavaldkonnas. 12)Ettevõtluse alustamise toetust saanu: peab alustama majandustegevusega 6 kuu jooksul alates toetuse ülekandmisest. 13)Äriplaan ei ole vastavuses reaalse eluga ehk hiljem kui toetus on kätte saadud ei ole võimalik järgida äriplaani, sest ei tulda rahaliselt toime. 14) Ettevõtluse alustamise toetust saanu: peab esitama töötukassale toetuse kasutamise aruande vähemalt kaks korda aasta jooksul arvates toetuse ülekandmisest.

16. 15)Ettevõtluse alustamise toetust saanu: peab toetuse tagastama täies ulatuses, kui majandustegevuse alustamata jätmine või lõpetamine ei ole seotud mõjuvate põhjustega. 16)Ettevõtluse alustamise toetust saanu: ei tohi võõrandada talle kuuluvat osa või aktsiat toetuse abil loodud äriühingu osa- või aktsiakapitalist enne ühe aasta möödumist toetuse ülekandmisest. 17)Ettevõtluse alustamise toetust saanu: ei tohi lõpetada äriplaanis kavandatud majandustegevust enne ühe aasta möödumist toetuse ülekandmisest. 18)Töötukassa hüvitab vaid Eestis toimuvate koolituste kulu. 19)Töötukassa hüvitab vaid eelnevalt kokkulepitud koolituste kulu 20)Töötukassa ei hüvita enne otsuse tegemist alanud koolituse kulu.