ارتباطات کامپیوتر واسط تعملات اجتماعی و اینترنت

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
ارتباطات کامپیوتر واسط تعملات اجتماعی و اینترنت by Mind Map: ارتباطات کامپیوتر واسط تعملات اجتماعی و اینترنت

1. مبانی نظری

1.1. مقدمه این حوزه

1.1.1. ارتباطات

1.1.1.1. پویا

1.1.1.2. مبادله ای

1.1.1.3. چند کار کردی

1.1.1.4. چند وجهی

1.1.2. موضوع/رشته

1.1.3. واسطه گری

1.1.4. مطالعات اینترنتی

1.1.5. کامیپوتر

1.1.6. تعاملات انسان کامپیوتر

1.1.7. انجمن محققین اینترنت AOIR

1.2. تکنولوژی برای ارتباطات

1.2.1. تکنولوژی

1.2.2. فضای سایبر

1.2.3. جامعه سایبر

1.2.4. فرهنگ سایبر

1.2.5. همگرایی ها

1.2.6. خرده نظام ها

1.2.7. ژانرها

1.2.8. اینترنت

1.2.9. وب

1.2.10. IRC

1.3. تکنولوژی و تعامل اجتماعی

1.3.1. تکنولوژی نامریی

1.3.2. ساختار گرای اجتماعی

1.3.3. واقع گرایی اجتماعی

1.3.4. هیجان

1.3.5. هیستری

1.3.6. استطاعت فنی

1.3.7. جبرگرایی تکنولوژیکی

1.3.7.1. تقلیل گرایی

1.3.7.2. یگانه گرایی

1.3.7.3. خنثی سازی کردن

1.3.7.4. ضرورت تکنولوژیکی

1.3.8. اینترنت ویکتوریا

1.3.9. تعامل انسان کامپیوتر

1.3.10. دیدگاه های آرمان گرا و کژ آرمان گرا

1.4. پویایی میان فردی

1.4.1. غیر اجتماعی CMC

1.4.2. ضد اجتماعی CMC

1.4.3. اجتناب ناپذیری ارتباط

1.4.4. مدیریت اثر گذار

1.4.5. ارتباطات فرا انسانی

1.4.6. نقصان رویکردها

1.4.6.1. مدل حضور اجتماعی

1.4.6.2. مدل فاقد سرنخ

1.4.6.3. مدل غنا

1.4.7. پردازش اطلاعات اجتماعی

1.4.8. سرینام ها

1.4.9. ارتباطات فرافردی

1.4.10. آشکار ساختن ماهیت میان فردی در cmc

1.4.10.1. زمان صرف شده بصورت آنلاین

1.4.10.2. تعامل قبلی

1.4.10.3. پیش بینی تعاملات در آینده

1.4.10.4. انتظارات و انگیزش

1.4.10.5. دایمی بودن

1.4.10.6. شمایلی که احساسی هستند

1.4.11. روابط در  MOOs

1.5. پویایی گروهی

1.5.1. همنوایی

1.5.2. کاهش سرنخ های اجتماعی

1.5.3. قطب بندی

1.5.4. گم نامی و تایید

1.5.5. انسجام و تعامل

1.5.6. هویت اجتماعی

1.5.7. مدل SIDE

1.6. شعله افرورزی و رسانه های جایگزین شده

1.6.1. اشکال احساسی

1.6.2. شعله

1.6.3. شعله افروزی

1.6.4. رسانه های جایگزین شده

1.6.5. چهار چوب هنجارمند-تعاملی

1.6.6. سرمایه ی اجتماعی

2. مسائل اصلی

2.1. اخلاق آنلاین و نابرابری های بین المللی

2.1.1. زیر ساخت های تکنولوژیکی

2.1.2. خودمختاری

2.1.3. اخلاق

2.1.4. اخلاق آنلاین

2.1.5. تقسیم دیجیتالی

2.1.6. جهانی شدن

2.1.7. امتیاز

2.1.8. حوزه ی عمومی

2.2. هویت آنلاین

2.2.1. نشانه گذاری نمادین

2.2.2. تکنولوژی های خود

2.2.3. ساحتار هویت

2.2.4. از جسم خارج شدن

2.2.5. بازی هویت

2.2.6. هویت سازی

2.2.7. هویت چند گانه

2.2.8. خود آشکاری آنلاین

2.2.9. مدینه فاضله تکتولوژیکی

2.3. جوامع آنلاین

2.3.1. اجتماع

2.3.2. گمینشافت

2.3.3. گزل شافت

2.3.4. اجتماعی بودن یا محلی بودن

2.3.5. جوامع خیالی

2.3.6. شبکه های اجتماعی

2.3.7. چند گونه ای

2.3.8. ارزیابی جوامع آنلاین

2.3.8.1. زمینهه های خارجی

2.3.8.2. ساختار های موقتی

2.3.8.3. نظام زیر ساختاری

2.3.8.4. اهداف گروهی

2.3.8.5. ویژگی های مشارکت کنندگان

2.4. زبان و اینترنت

2.4.1. زبان و گفت و شنود

2.4.2. جامعه زبانی

2.4.3. چند زبان گرایی

2.4.4. زبان شبکه ای

2.4.5. گفت و گو شبکه ای

2.4.6. اشاعه زبان شناسی

2.4.7. زبان شناسی مردم

2.5. زنان و اینترنت

2.5.1. تقسیم دیجیتالی جنسیت

2.5.2. جنسیت

2.5.3. تظاهر به جنسیت

2.5.4. آزار و اذیت آنلاین

2.5.5. تعقیب رایانه ای

2.5.6. پراکندگی

2.5.7. فرامردانگی

2.6. جذابیت میان فردی

2.6.1. جذابیت میان فردی

2.6.2. رفتار جنسی رایانه ای

2.6.3. سلامت جنسی

2.6.4. هرزه نگاری

2.6.5. وحشتزدگی اخلاقی

2.7. رفتار ضد اجتماعی آنلاین وسواس و اعتیاد

2.7.1. اعتیاد

2.7.2. وسواس

2.7.3. اختلال اعتیاد به اینترنت

2.7.4. مشکل آفرینی

2.7.5. آسیب شناسی استفاده از اینترنت

2.7.6. رفتار ضد اجتماعی

2.7.7. قمار کردن آنلاین

3. کار عملی

3.1. جستجو و تحقیق بر اینترنت

3.1.1. پی بردن به پی نهادها

3.2. همکاری آنلاین

3.2.1. ارتباط یا افراد ناشناس

3.3. ساخت صفحه وب

3.4. محاوره: گپ و ارسال پیام آنلاین

3.4.1. شرکت در یک اتاق آنلاین

3.5. ساختن اجتماع

3.5.1. گپ دیداری

3.5.2. عضویت در جامعه آنلاین

3.6. ساختن هویت

3.6.1. ساخت صفحه خانگی

3.6.2. Webcam

4. حوزه های کانونی

4.1. ارتباطات سیاسی CMC

4.2. ارتباطات قانونی در CMC

4.3. ارتباطات سازمانی در CMC

4.4. CMCارتباطات تندرستی در

4.5. زیست زمان ارتباطات در CMC

4.6. ارتباطات اموزشی در CMC

4.7. ارتباطات دیداری در CMC

4.8. توسعه ی رسانه های جدید  CMCدر

5. محققین CMC

5.1. جان دیسمبر

5.2. جری سانتورو

5.3. سوزان هرینگ

5.4. پیکسی فریز

5.5. ژوزف والتر

5.6. مالکولم پارکس

5.7. راسل اسپییرس

5.8. مارتین لی

5.9. پاتریک اوسالیوان

5.10. پیتر ریپورت

5.11. تورلو و برون

5.12. کورن من

5.13. نانسی وات

5.14. رزالیند دییر

5.15. شیزاف رافلی

5.16. جان نوهاگن

5.17. باری ولمن

5.18. کارولین هی تورنت ویت

5.19. چو و هسیااو

6. ژورنال های CMC

6.1. ارتباطات کامپیوتر واسط(JCMC)

6.2. ژورنال رفتار آنلاین (JOB)