Hình ảnh bà cô "Trong lòng mẹ" -Nguyên Hồng

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Hình ảnh bà cô "Trong lòng mẹ" -Nguyên Hồng by Mind Map: Hình ảnh bà cô "Trong lòng mẹ" -Nguyên Hồng

1. Mở đoạn

1.1. Giới thiệu tác giả, đoạn trích và dẫn dắt nhân vật

1.2. Ai đã từng đọc văn bản "Trong lòng mẹ" của tác giả Nguyên Hồng hẳn sẽ không thể quên được tính cách lạnh lùng, độc ác, thâm hiểm của bà cô.

2. Cons

2.1. Con Argument

2.2. Con Argument

2.3. Con Argument

3. Thân đoạn