Online Mind Mapping and Brainstorming

Create your own awesome maps

Online Mind Mapping and Brainstorming

Even on the go

with our free apps for iPhone, iPad and Android

Get Started

Already have an account? Log In

UCZESTNICY ŚWIETLICY PRZYSZPITALNEJ W SAMOOCENIE I OCENIE PEDAGOGÓW PROWADZĄCYCH - STUDIUM PORÓWNAWCZE by Mind Map: UCZESTNICY ŚWIETLICY PRZYSZPITALNEJ W SAMOOCENIE I OCENIE PEDAGOGÓW PROWADZĄCYCH - STUDIUM PORÓWNAWCZE
0.0 stars - 0 reviews range from 0 to 5

UCZESTNICY ŚWIETLICY PRZYSZPITALNEJ W SAMOOCENIE I OCENIE PEDAGOGÓW PROWADZĄCYCH - STUDIUM PORÓWNAWCZE

This is just a demo map that you can delete right away, if you feel like it...

Szpital jako środowisko rewalidacyjno - opiekuńcze

W poszczególnych rozdziałach ukażę na podstawie badań zawartych w literaturze w jakich wartościach osobowościowych postrzega siebie samego dziecko w konfrontacji. Opiszę jakie funkcje powinien spełniać pedagog w aspekcie psychologicznym, opiekuńczym, wychowawczym oraz rewalidacyjnym w kontekście opieki nad dzieckiem chorym.

2.1. Wprowadzenie

2.2. Cechy osobowości odpowiadające prawidłowemu wejściu w określone role społeczne

2.3. Funkcje pedagoga specjalnego

Charakterystyka osób badanych

W rozdziale podejmę próbę udzielenia odpowiedzi na pytanie: czy i w jakim zakresie aspekty osobowości są uwarunkowaniem do wyboru określonych metod i technik terapeutycznych w procesie opieki i rewalidacji nad dzieckiem przewlekle chorym, które jest uczestnikiem zajęć w świetlicy przyszpitalnej? Moim zamiarem będzie ukazanie związku między wybranymi cechami osobowości dziecka w jego samoocenie i ocenie opiekuna, a ukierunkowaną pracą pedagoga - terapeuty.

3.1. Charakterystyka próby badawczej

3.2. Zmienne i wskaźniki

3.3. Metody, techniki i narzędzia badawcze

Podsumowanie i próba komentarza, interpretacji

Efektem pracy będzie dostarczenie specyficznej wiedzy o podjętym przedmiocie, by mogła być praktycznie wykorzystana i użyteczna w procesie rewalidacji. Wyłonienie czynników niezbędnych do stworzenia warunków wspierających rozwój emocjonalno - osobowościowy młodego człowieka.

Aspekty osobowości człowieka w świetle literatury

W z wiązku z tym postawię następujące pytania: 1. Jaka jest istota aspektów osobowości dziecka w kontekście pracy pedagoga? 2. Czy i w jaki sposób czynniki osobowościowe podopiecznego mogą wpływć na sukces wychowawczy i terapeutyczny pracy pedagoga w świetlicy?

1.1. Wprowadzenie

1.2. Cechy, typy i teorie osobowości

1.3. Procedury i przepisy dotyczące zasad rewalidacji

Spis tabel Literatura Aneks i załączniki