Create your own awesome maps

Even on the go

with our free apps for iPhone, iPad and Android

Get Started

Already have an account?
Log In

UCZESTNICY ŚWIETLICY PRZYSZPITALNEJ W SAMOOCENIE I OCENIE PEDAGOGÓW PROWADZĄCYCH - STUDIUM PORÓWNAWCZE by Mind Map: UCZESTNICY ŚWIETLICY
PRZYSZPITALNEJ W SAMOOCENIE I
OCENIE PEDAGOGÓW
PROWADZĄCYCH - STUDIUM
PORÓWNAWCZE
0.0 stars - 0 reviews range from 0 to 5

UCZESTNICY ŚWIETLICY PRZYSZPITALNEJ W SAMOOCENIE I OCENIE PEDAGOGÓW PROWADZĄCYCH - STUDIUM PORÓWNAWCZE

This is just a demo map that you can delete right away, if you feel like it...

Szpital jako środowisko rewalidacyjno - opiekuńcze

W poszczególnych rozdziałach ukażę na podstawie badań zawartych w literaturze w jakich wartościach osobowościowych postrzega siebie samego dziecko w konfrontacji. Opiszę jakie funkcje powinien spełniać pedagog w aspekcie psychologicznym, opiekuńczym, wychowawczym oraz rewalidacyjnym w kontekście opieki nad dzieckiem chorym.

2.1. Wprowadzenie

2.2. Cechy osobowości odpowiadające prawidłowemu wejściu w określone role społeczne

2.2.1. Pojęcie mocnych i słabych stron osobowości

2.2.2. Cechy osobowości nauczyciela specjalnego

2.3. Funkcje pedagoga specjalnego

Charakterystyka osób badanych

W rozdziale podejmę próbę udzielenia odpowiedzi na pytanie: czy i w jakim zakresie aspekty osobowości są uwarunkowaniem do wyboru określonych metod i technik terapeutycznych w procesie opieki i rewalidacji nad dzieckiem przewlekle chorym, które jest uczestnikiem zajęć w świetlicy przyszpitalnej? Moim zamiarem będzie ukazanie związku między wybranymi cechami osobowości dziecka w jego samoocenie i ocenie opiekuna, a ukierunkowaną pracą pedagoga - terapeuty.

3.1. Charakterystyka próby badawczej

3.2. Zmienne i wskaźniki

3.2.1. Współpraca rodziców z pedagogiem

3.2.2. Warunki życiowe dziecka

3.2.3. Warunki kulturalne

3.2.4. Rodzaj jednostki chorobowej

3.3. Metody, techniki i narzędzia badawcze

Podsumowanie i próba komentarza, interpretacji

Efektem pracy będzie dostarczenie specyficznej wiedzy o podjętym przedmiocie, by mogła być praktycznie wykorzystana i użyteczna w procesie rewalidacji. Wyłonienie czynników niezbędnych do stworzenia warunków wspierających rozwój emocjonalno - osobowościowy młodego człowieka.

Aspekty osobowości człowieka w świetle literatury

W z wiązku z tym postawię następujące pytania: 1. Jaka jest istota aspektów osobowości dziecka w kontekście pracy pedagoga? 2. Czy i w jaki sposób czynniki osobowościowe podopiecznego mogą wpływć na sukces wychowawczy i terapeutyczny pracy pedagoga w świetlicy?

1.1. Wprowadzenie

1.2. Cechy, typy i teorie osobowości

1.3. Procedury i przepisy dotyczące zasad rewalidacji

1.3.1. Specyfika pracy pedagoga w szpitalu w zarysie

1.3.2. Założenia programu wychowawczego

1.3.3. Założenia programu profilaktycznego

Spis tabel Literatura Aneks i załączniki