Intern kommunikasjon

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Intern kommunikasjon by Mind Map: Intern kommunikasjon

1. Regelverk

1.1. Arbeidsmiljøloven

1.1.1. Kapittel 1. Innlednede bestemmelser

1.1.2. Kapittel 4. Krav til arbeidsmiljøet

1.1.3. Kapittel 8. Informasjon og drøfting

1.2. Lov om helsepersonell m.v. (helsepersonelloven)

1.3. Personopplysningsloven

1.4. Markedsføringsloven

1.4.1. § 15 Begrensninger i bruk av visse kommunikasjonsmetoder

1.5. Forskrift om elektronisk kommunikasjon med og i forvaltningen (eForvaltningsforskriften)

2. Human Resource Management (HR)

2.1. Forpliktesesbasert HR

2.2. Kontrollorientert HR

2.3. De tre psykologiske behovene

2.3.1. Autonomi

2.3.2. Tilhørighet

2.3.3. Kompetanse

2.4. Indre motivasjon

2.5. Ytre motivasjon

2.6. Overordnet strategier

2.6.1. Kommunikasjonsstrategier

3. Medarbeider

3.1. Personvern

3.1.1. Datatilsynet

3.2. Digital dømmekraft

3.3. Maslows behovspyramide

3.4. Samspill med ledelse

4. Organisasjon

4.1. Etablert teknologi

4.1.1. VPN løsninger

4.1.2. IT sikkerhet

4.1.3. Brannmurer

4.2. Etablerte rutiner

4.3. Etablerte Prosedyrer

4.4. Omorganisering

4.5. Kommunikasjonsstrategi

4.6. IKT-strategi

4.7. Struktur

4.8. Organisasjonskultur

5. Ledelse

5.1. Relasjonsbygging

5.2. Kommunikasjon

5.3. Omstilling

5.4. Tillit

5.5. Flere nivå

6. Kanaler

6.1. Muntlig

6.2. E-post

6.3. Intranett

6.4. Teams

6.5. Sosiale kommunikasjonsverktøy

6.5.1. Workplace

6.5.2. Yammer

6.5.3. Brukerskapt innhold

6.5.4. Toveiskommunikasjon

6.5.5. Algoritmer

6.5.6. Integrasjon mot andre verktøy

7. Ny teknologi

7.1. Brukermedvirkning

7.1.1. Behov

7.1.2. Gevinstrealisering

7.1.3. Fremdriftsplan

7.2. Anskaffelse

7.3. Pilotprosjekt

7.3.1. Evaluering

7.4. Implementering

7.4.1. Opplæring

7.4.1.1. Superbrukere

7.4.1.2. Prosedyrer

7.4.1.3. Kjøreregler

7.4.1.4. Nettvett

7.5. Evaluering

7.5.1. Implementering

7.5.2. Daglig bruk

7.5.3. Gevinstrealisering

7.6. Daglig bruk

8. Uformell

8.1. Formell

9. Ikke planlagt

9.1. Planlagt

10. IKT

10.1. Normen

11. Nivå i organisasjonen

12. Bufdir

12.1. BUFETAT

12.1.1. Senter for admin. og utvikling

12.1.2. 5 regioner

12.1.3. Sosialsektoren