Online Mind Mapping and Brainstorming

Create your own awesome maps

Online Mind Mapping and Brainstorming

Even on the go

with our free apps for iPhone, iPad and Android

Get Started

Already have an account? Log In

ลุ่มน้ำพอเพียง by Mind Map: ลุ่มน้ำพอเพียง
0.0 stars - 0 reviews range from 0 to 5

ลุ่มน้ำพอเพียง

แก่นของปัญหาในสังคมที่เป็นอยู่ คือ หลักคิด(ความคิด) จึงเป็นที่มาของแผนงานลุ่มวิถีพอเพียง เพื่อที่จะได้เิริ่มแก้จากส่วนที่เป็นแก่นของปัญหา คือ หลักคิด

ภูมิ๔

WORKSHOP

มีการตั้งข้อตกลง/เกณฑ์ชี้วัดร่วมกัน

วิพากษ์ กันจนชัดเจน

พื้นที่นำเสนอ, หลักการ, หลักคิด, หลักปฏิบัติ, ผลงาน/ผลลัพธ์

คัดสรรพื้นที่, ที่มีศักยภาพ, มีโอกาส

อบรมเชิงปฏิบัติการ, เตรียมความคิด, เสริมสร้างทักษะ

TEAM

ประสานงานที่ดี, ภาคี, ส่วนกลาง, พอช., สสส., สส., สช., คพ., ทน., ทช., สสภ.13, สำนักงานกลุ่มจ.ภาคกลางตอนล่าง, ระดับจังหวัด, อบจ., สนจ., พมจ., ทสจ., ท้องถิ่น, อบต./เทศบาล, พื้นที่

จัดการข้อมูล

วางแผนงาน

หาแหล่งทุน

งานขับเคลื่อนทางสังคม

สื่อ/ประชาสัมพันธ์

จังหวัด

มีคณะทำงานร่วมกับภาคี

เบญจภาคี, ชาวบ้านเป็นแกนหลัก

จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้

ในระดับต่างๆ

BACK UP

มีศูนย์ประสานงาน

มีการจัดการความรู้/ถอดบทเรียน

ติดตาม/สนับสนุน

จัดตั้ง จัดสรร ภาระหน้าที่ (อย่างชัดเจน)

พื้นที่

เป็นเจ้าของของการพัฒนา คือ คิดเอง ทำเอง รับผลเอง

มีคณะทำงาน 9++ ฅน

ทำอย่างไรคนที่มีปัญหาจะมาเข้าร่วม

เข้าร่วม WORKSHOP

มีระบบ/รูปแบบการทำงาน, สื่อสาร/ถ่ายทอด, ติดต่อ/ประสาน, มีการพูดคุยสม่ำเสมอ, มีการจดบันทึก, เกิดกิจกรรม นำสู่ การแก้ปัญหา

มีสัมมาชีพเกิดเป็นตัวอย่าง

หนี้ลด

งานส่วนรวม

ลดอบายมุข

มีข้อมูล ซึ่งนำไปสู่แผนพัฒนา

บัญชีครัวเรือน

บริบทชุมชน

ข้อมูลความจริง/บทพิสูจน์

มีกระบวนการจัดการความรู้

นำไปสู่การพึ่งตนเอง

มีศูนย์ประสานงานที่ชาวบ้านรับรู้

มีภาคี/พันธมิตร