Online Mind Mapping and Brainstorming

Create your own awesome maps

Online Mind Mapping and Brainstorming

Even on the go

with our free apps for iPhone, iPad and Android

Get Started

Already have an account? Log In

ลุ่มน้ำพอเพียง by Mind Map: ลุ่มน้ำพอเพียง
0.0 stars - 0 reviews range from 0 to 5

ลุ่มน้ำพอเพียง

แก่นของปัญหาในสังคมที่เป็นอยู่ คือ หลักคิด(ความคิด) จึงเป็นที่มาของแผนงานลุ่มวิถีพอเพียง เพื่อที่จะได้เิริ่มแก้จากส่วนที่เป็นแก่นของปัญหา คือ หลักคิด

ภูมิ๔

WORKSHOP

TEAM

จังหวัด

มีคณะทำงานร่วมกับภาคี

จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้

BACK UP

พื้นที่

เป็นเจ้าของของการพัฒนา คือ คิดเอง ทำเอง รับผลเอง

มีคณะทำงาน 9++ ฅน

ทำอย่างไรคนที่มีปัญหาจะมาเข้าร่วม

มีสัมมาชีพเกิดเป็นตัวอย่าง

มีข้อมูล ซึ่งนำไปสู่แผนพัฒนา

มีกระบวนการจัดการความรู้

มีศูนย์ประสานงานที่ชาวบ้านรับรู้

มีภาคี/พันธมิตร