ลุ่มน้ำพอเพียง

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
ลุ่มน้ำพอเพียง by Mind Map: ลุ่มน้ำพอเพียง

1. ภูมิ๔

1.1. WORKSHOP

1.1.1. มีการตั้งข้อตกลง/เกณฑ์ชี้วัดร่วมกัน

1.1.2. วิพากษ์ กันจนชัดเจน

1.1.3. พื้นที่นำเสนอ

1.1.3.1. หลักการ

1.1.3.2. หลักคิด

1.1.3.3. หลักปฏิบัติ

1.1.3.4. ผลงาน/ผลลัพธ์

1.1.4. คัดสรรพื้นที่

1.1.4.1. ที่มีศักยภาพ

1.1.4.2. มีโอกาส

1.1.5. อบรมเชิงปฏิบัติการ

1.1.5.1. เตรียมความคิด

1.1.5.2. เสริมสร้างทักษะ

1.2. TEAM

1.2.1. ประสานงานที่ดี

1.2.1.1. ภาคี

1.2.1.1.1. ส่วนกลาง

1.2.1.1.2. ระดับจังหวัด

1.2.1.1.3. ท้องถิ่น

1.2.1.2. พื้นที่

1.2.2. จัดการข้อมูล

1.2.3. วางแผนงาน

1.2.4. หาแหล่งทุน

1.2.5. งานขับเคลื่อนทางสังคม

1.2.6. สื่อ/ประชาสัมพันธ์

2. จังหวัด

2.1. มีคณะทำงานร่วมกับภาคี

2.1.1. เบญจภาคี

2.1.1.1. ชาวบ้านเป็นแกนหลัก

2.2. จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้

2.2.1. ในระดับต่างๆ

2.3. BACK UP

2.3.1. มีศูนย์ประสานงาน

2.3.2. มีการจัดการความรู้/ถอดบทเรียน

2.3.3. ติดตาม/สนับสนุน

2.3.4. จัดตั้ง จัดสรร ภาระหน้าที่ (อย่างชัดเจน)

3. พื้นที่

3.1. มีคณะทำงาน 9++ ฅน

3.1.1. เข้าร่วม WORKSHOP

3.1.2. มีระบบ/รูปแบบการทำงาน

3.1.2.1. สื่อสาร/ถ่ายทอด

3.1.2.2. ติดต่อ/ประสาน

3.1.2.3. มีการพูดคุยสม่ำเสมอ

3.1.2.3.1. มีการจดบันทึก

3.1.2.4. เกิดกิจกรรม นำสู่ การแก้ปัญหา

3.2. มีสัมมาชีพเกิดเป็นตัวอย่าง

3.2.1. หนี้ลด

3.2.2. งานส่วนรวม

3.2.3. ลดอบายมุข

3.3. มีข้อมูล ซึ่งนำไปสู่แผนพัฒนา

3.3.1. บัญชีครัวเรือน

3.3.2. บริบทชุมชน

3.3.3. ข้อมูลความจริง/บทพิสูจน์

3.4. มีกระบวนการจัดการความรู้

3.4.1. นำไปสู่การพึ่งตนเอง

3.5. มีศูนย์ประสานงานที่ชาวบ้านรับรู้

3.6. มีภาคี/พันธมิตร