Create your own awesome maps

Even on the go

with our free apps for iPhone, iPad and Android

Get Started

Already have an account?
Log In

ลุ่มน้ำพอเพียง by Mind Map: ลุ่มน้ำพอเพียง
0.0 stars - 0 reviews range from 0 to 5

ลุ่มน้ำพอเพียง

แก่นของปัญหาในสังคมที่เป็นอยู่ คือ หลักคิด(ความคิด) จึงเป็นที่มาของแผนงานลุ่มวิถีพอเพียง เพื่อที่จะได้เิริ่มแก้จากส่วนที่เป็นแก่นของปัญหา คือ หลักคิด

ภูมิ๔

WORKSHOP

มีการตั้งข้อตกลง/เกณฑ์ชี้วัดร่วมกัน

วิพากษ์ กันจนชัดเจน

พื้นที่นำเสนอ, หลักการ, หลักคิด, หลักปฏิบัติ, ผลงาน/ผลลัพธ์

คัดสรรพื้นที่, ที่มีศักยภาพ, มีโอกาส

อบรมเชิงปฏิบัติการ, เตรียมความคิด, เสริมสร้างทักษะ

TEAM

ประสานงานที่ดี, ภาคี, ส่วนกลาง, พอช., สสส., สส., สช., คพ., ทน., ทช., สสภ.13, สำนักงานกลุ่มจ.ภาคกลางตอนล่าง, ระดับจังหวัด, อบจ., สนจ., พมจ., ทสจ., ท้องถิ่น, อบต./เทศบาล, พื้นที่

จัดการข้อมูล

วางแผนงาน

หาแหล่งทุน

งานขับเคลื่อนทางสังคม

สื่อ/ประชาสัมพันธ์

จังหวัด

มีคณะทำงานร่วมกับภาคี

เบญจภาคี, ชาวบ้านเป็นแกนหลัก

จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้

ในระดับต่างๆ

BACK UP

มีศูนย์ประสานงาน

มีการจัดการความรู้/ถอดบทเรียน

ติดตาม/สนับสนุน

จัดตั้ง จัดสรร ภาระหน้าที่ (อย่างชัดเจน)

พื้นที่

เป็นเจ้าของของการพัฒนา คือ คิดเอง ทำเอง รับผลเอง

มีคณะทำงาน 9++ ฅน

ทำอย่างไรคนที่มีปัญหาจะมาเข้าร่วม

เข้าร่วม WORKSHOP

มีระบบ/รูปแบบการทำงาน, สื่อสาร/ถ่ายทอด, ติดต่อ/ประสาน, มีการพูดคุยสม่ำเสมอ, มีการจดบันทึก, เกิดกิจกรรม นำสู่ การแก้ปัญหา

มีสัมมาชีพเกิดเป็นตัวอย่าง

หนี้ลด

งานส่วนรวม

ลดอบายมุข

มีข้อมูล ซึ่งนำไปสู่แผนพัฒนา

บัญชีครัวเรือน

บริบทชุมชน

ข้อมูลความจริง/บทพิสูจน์

มีกระบวนการจัดการความรู้

นำไปสู่การพึ่งตนเอง

มีศูนย์ประสานงานที่ชาวบ้านรับรู้

มีภาคี/พันธมิตร