Dylematy pasywnych i aktywnych środków przezwyciężania bezrobocia w powiecie otwockim

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Dylematy pasywnych i aktywnych środków przezwyciężania bezrobocia w powiecie otwockim by Mind Map: Dylematy pasywnych i aktywnych środków przezwyciężania bezrobocia w powiecie otwockim

1. SPIS TREŚCI

2. Wstęp

3. Postawy wiedzy o bezrobociu

3.1. Ogólna charakterystyka bezrobocia

3.2. Definicja bezrobocia

3.3. Rodzaje i przyczyny bezrobocia

4. Rynek pracy w powiecie otwockim

4.1. Analiza stanu i struktury bezrobocia

4.2. Charakterystyka działania Powiatowego Urzędu Pracy w Otwock

5. Aktywne i pasywne środki przezwyciężania bezrobocia

5.1. Roboty publiczne, prace interwencyjne

5.2. Pośrednictwo pracy

5.3. Poradnictwo zawodowe

5.4. Szkolenia i przekwalifikowania

5.5. Organizowanie miejsc odbywania staży dla bezrobotnej młodzieży

5.6. Jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej

6. BIBLIOGRAFIA

7. Pasywne środki przezwyciężania bezrobocia

7.1. Zasiłki dla bezrobotnych

8. Dylematy pasywnych i aktywnych środków przezwyciężania bezrobocia

8.1. Skuteczność aktywnej i pasywnej polityki rynku pracy

8.2. Psychospołeczne skutki bezrobocia

9. ZAKOŃCZENIE

10. WYKAZ TABEL