Create your own awesome maps

Even on the go

with our free apps for iPhone, iPad and Android

Get Started

Already have an account?
Log In

SongkhlaMIS - Web Team by Mind Map: SongkhlaMIS - Web Team
0.0 stars - 0 reviews range from 0 to 5

SongkhlaMIS - Web Team

Website

องค์ประกอบ

ฐานข้อมูล, ฐานข้อข้อมูลคนพิการ, ที่อยู่, ความพิการ, ฐานข้อมูลอุบัติเหตุ, แหล่งข้อมูล, รพ.หาดใหญ่, สำนักงานขนส่ง, อ.วิวัฒน์ มอ., ข้อมูลรถ, ข้อมูลถนน, ข้อมูลการพิการจากอุบัติเหตุ, ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับกฎหมายสาธารณะที่ช่วยคุ้มครองกรณีอุบัติเหตุ เช่น พรบ., ฐานข้อมูลผู้ประกอบการ/ปลูก/ขายพืชปลอดภัย, แหล่งข้อมูล, เกษตร, รพ.หาดใหญ่ - โครงการรับซื้อผักไร้สารพิษ, สวพ.8, ได้มาตรฐานตัว Q (มาตรฐานความปลอดภัย), ข้อมูลผู้ผลิต, ข้อมูลผู้ประกอบการ, ข้อมูลผลิตภัณฑ์, ข้อมูลเกษตรกร (ที่ไม่ใช่ปราชญ์ชาวบ้าน), สถิติการนำเข้ายาที่ใช้ปลูกผัก, ข้อมูลแรงงานนอกระบบ - จำนวนหรือตัวเลขในภาพรวม, แรงงานนอกระบบ, แรงงานในระบบ, ฐานข้อมูลรายชื่อ องค์กร - หน่วยงาน - บุคคล ที่เกี่ยวข้อง, องค์กรในระบบ, องค์กรนอกระบบ, เครือข่ายนักวิชาการ, บทบาท, ตัวเลขการใช้บริการจากประกันสังคม, แหล่งข้อมูล, สำนักงานประกันสังคม, ข้อมูลในเชิงพฤติกรรมของเด็ก-เยาวชน-ผู้ใหญ่, ข้อมูลเรื่องเพศในวัยรุ่น, สถิติ, อายุ, ข้อมูลที่สะท้อนถึงปัญหาของเด็ก - เยาวชน, นำไปใช้ในการออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้, ข้อมูลสถิติโรคที่สำคัญ, สถิติหญิงหม้ายในชุมชน, ข้อมูลด้านสังคม - วัฒนธรรม - ฤดูกาลของสงขลา, ฐานข้อมูลผู้สูงอายุ, ชื่อ, ที่อยู่, ผู้สูงอายุที่ถูกทอดทิ้ง, ผู้สูงอายุพิการ, ผู้สูงอายุเจ็บป่วย, ผู้สูงอายุที่ไม่มีบัตรประจำตัวประชาชน, ข้อมูลคุ้มครองผู้บริโภค, เรื่องร้องเรียนในพื้นที่, ผลการวิเคราะห์คุณภาพของผลิตภัณฑ์สุขภาพในพื้นที่, ความเคลื่อนไหว กิจกรรม การทำงานในพื้นที่, บทเรียนการทำงานจากชุมชนต้นแบบ, วิธีแก้ปัญหาที่เคยใช้แล้วได้ผล, รายชื่อกองทุนต่าง ๆ ในพื้นที่, รายชื่อกลุ่มสื่อทุกชนิด, ข้อมูลประเด็นร้อน - พฤติกรรมล่อแหลมต่าง ๆ, คลังเสียง, ข้อมูลคนที่ยังไม่ได้รับการคุ้ครองโดยหลักประกันสุขภาพ, ไม่มีบัตรประจำตัวประชาชน

องค์ความรู้, สารพิษที่ใช้ในการปลูกผักและการใช้ที่ถูกต้อง, อาหาร - ต่างกันอย่างไร?, อาหารปลอดภัย, อาหารปลอดพิษ, อาหารสุขภาพ, วิธีการทางธรรมชาติที่ใช้ในการกำจัดศัตรูพืช, นโยบายแรงงานของจังหวัดสงขลา, สถานการณ์, การจ้างงาน, แนวโน้มการจ้างงาน, ปัญหาแรงงาน, สภาพการจ้าง, การทำงาน, งานวิจัยของนักวิชาการ, เปเปอร์ฉบับสมบูรณ์, ภาพรวมของข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับเด็ก, กรณีหรือบทเรียนของพื้นที่ตัวอย่างที่เคยมีปัญหา และแก้ปัญหาแล้ว, ค่านิยมเรื่องเพศของวัยรุ่น, แผนสุขภาพชุมชน กระบวนการในการทำแผน, ผลของการดำเนินกิจกรรม

ข่าวสาร-ประชาสัมพันธ์, การสร้างกระแสตลาดสีเขียว

แหล่งข้อมูล, สำนักงานประกันสังคม, ศูนย์ความปลอดภัย สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัด, มูลนิธิเพื่อการพัฒนาแรงงานและอาชีพ, รพ.หาดใหญ่, สำนักงานเกษตร, สวพ.8, อบต., สำนักงานขนส่ง, สอ., อสม., ศูนย์เรียนรู้วิทยาศาสตร์ชุมชน, ฝายทะเบียนผู้สูงอายุ รพ.หาดใหญ่-รพ.สงขลา, เครือข่ายสื่อมวลชน, เครือข่ายนักเรียน, เครือข่ายเกษตรปลูกผักปลอดสารพิษ

บล็อก

กระดานสนทนา

รวมลิงก์ที่เกี่ยวข้อง, ลิงก์, ชื่อหน่วยงาน-องค์กร, ที่อยู่ - ข้อมูลติดต่อ, สรุปย่อ - ภาระกิจ, แยกหมวด, ประเด็น, ภาระกิจ

สาระสนเทศเชิง Offline, Guide Book

กิจกรรม, ประกวดภาพถ่าย, เปิดตัวของใหม่, กิจกรรมเปิดตัวเว็บไซท์

แนวทาง

ทำ index ที่สามารถชี้ไปถึงแหล่งข้อมูลที่เกี่ยวข้อง

มีการสื่อสารด้วยช่องทางอื่น ๆ ที่นอกเหนือจากอินเตอร์เน็ต, SMS, วิทยุชุมชน, เอกสารเผยแพร่

การเชื่อมโยงและแชร์ข้อมูลระหว่างประเด็นแผนสุขภาพและภาครัฐ

การเข้าถึงข้อมูลที่ไม่สามารถเผยแพร่ได้

การนำเสนอข่าวโดยมีข้อมูลประกอบจะทำให้น่าสนใจมากขึ้น

จัดตั้งศูนย์ข้อมูลชุมชน

มีการป้อนข้อมูลกลับไปในระบบ-ชุมชนเพื่อนำไปใช้ประโยชน์

ตอบสนองทันเวลา

ขยับเป็นคลีนิกเพื่อสุขภาพในอนาคต

Team

ทีมกลาง (Core Team)

ภาระกิจ

แนวทางการทำงาน

รายชื่อ, สุจิตร, อ.มงคล, ภาณุมาศ, อ.เปิ้ล-ศิริพา

ทีมพัฒนา (Developement Team)

ภาระกิจ, เขียนโปรแกรมสำหรับจัดการข้อมูลในเว็บไซท์, เนื้อหา ข่าวสาร ประชาสัมพันธ์, การจัดการองค์ความรู้, บล็อก, ฐานข้อมูล, ออกแบบ - วิเคราะห์รูปแบบฐานข้อมูล, ออกแบบหน้าเว็บไซท์

แนวทางการทำงาน

รายชื่อ, ภาณุมาศ - หมี, วรัญ - เจีย, มาโนช - โนช, จรัญ - โจ้

ทีมจัดการเนื้อหา (Content Team)

ภาระกิจ, รวบรวม-สรุปย่อเนื้อหาที่หาได้จากแหล่งอื่น ๆ, เขียนเนื้อหาใหม่, ป้อนเนื้อหาในเว็บไซท์

แนวทางการทำงาน

รายชื่อ, ถนอม, จู, วรรณา - นุ้ย

ทีมเสริมศักยภาพ (Capacity Building)

ภาระกิจ, พัฒนาศักยภาพของบุคคลากรในภาคี, ประชาสัมพันธ์, สร้างการมีส่วนร่วม, จัดกิจกรรม

แนวทางการทำงาน, จัดอบรมพัฒนาการใช้งาน, จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้, ประชาสัมพันธ์, แผ่นปลิว, แผ่นพับ, แนะนำตัว

รายชื่อ, ภาณุมาศ - หมี, กำราบ

ทีมสนับสนุนแหล่งข้อมูล

ภาระกิจ

รายชื่อ, ตัวแทนแผนงานแผนสุขภาพจังหวัดสงขลา, ตัวแทนองค์กร - หน่วยงานภาครัฐ, ตัวแทนแผนสุขภาพ 13 ประเด็น

ทีมประเมิน Audit-Monitor

ช่องทางการสื่อสาร

Google Group

Share Documents

Website

โทรศัพท์

วัตถุประสงค์

พัฒนาระบบการเชื่อมประสานข้อมูล การสังเคราะห์ข้อมูล เพื่อนำไปใช้ประโยชน์ในการวางแผนและเผยแพร่

พัฒนาระบบการจัดเก็บข้อมูลสุขภาพจังหวัดสงขลา

ใฃ้กลไกการจัดการข้อมูล

เชื่อมโยงเครือข่ายผู้ปฎิบัติงานด้านข้อมูลสุขภาพในหน่วยงานภาครัฐและภาคประชาชน

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

เว็บไซท์

รูปแบบการจัดการระบบฐานข้อมูลสุขภาพ

เครือข่ายหรือศูนย์ประสานงานข้อมูลสุขภาพ

รวบรวมข้อมูล

เชื่อมโยงข้อมูลระหว่างหน่วยงานต่าง ๆ

วิเคราะห์ข้อมูล

สังเคราะห์ข้อมูล

นำเสนอข้อมูล

การใช้ประโยชน์ข้อมูลเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานของภาคีหน่วยงาน

การวางแผนป้องกัน

การแก้ไขปัญหาสุขภาพ

มีระบบหรือกลไกที่ทำงานอย่างต่อเนื่องในการจัดการและพัฒนาข้อมูลสุขภาพ

หน่วยงาน ภาคี ประชาชนสนใจ สามารถเข้าถึงข้อมูลและนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์ได้

Phase

สร้างฐานข้อมูล-website

Wiki

หลักสูตร, การค้นหาสารสนเทศ

สร้างองค์ความรู้

การแปลภาษา

Operate