SongkhlaMIS - Web Team

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
SongkhlaMIS - Web Team by Mind Map: SongkhlaMIS - Web Team

1. วัตถุประสงค์

1.1. พัฒนาระบบการเชื่อมประสานข้อมูล การสังเคราะห์ข้อมูล เพื่อนำไปใช้ประโยชน์ในการวางแผนและเผยแพร่

1.2. พัฒนาระบบการจัดเก็บข้อมูลสุขภาพจังหวัดสงขลา

1.2.1. ใฃ้กลไกการจัดการข้อมูล

1.2.2. เชื่อมโยงเครือข่ายผู้ปฎิบัติงานด้านข้อมูลสุขภาพในหน่วยงานภาครัฐและภาคประชาชน

2. ผลที่คาดว่าจะได้รับ

2.1. เว็บไซท์

2.2. รูปแบบการจัดการระบบฐานข้อมูลสุขภาพ

2.3. เครือข่ายหรือศูนย์ประสานงานข้อมูลสุขภาพ

2.3.1. รวบรวมข้อมูล

2.3.2. เชื่อมโยงข้อมูลระหว่างหน่วยงานต่าง ๆ

2.3.3. วิเคราะห์ข้อมูล

2.3.4. สังเคราะห์ข้อมูล

2.3.5. นำเสนอข้อมูล

2.4. การใช้ประโยชน์ข้อมูลเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานของภาคีหน่วยงาน

2.4.1. การวางแผนป้องกัน

2.4.2. การแก้ไขปัญหาสุขภาพ

2.5. มีระบบหรือกลไกที่ทำงานอย่างต่อเนื่องในการจัดการและพัฒนาข้อมูลสุขภาพ

2.6. หน่วยงาน ภาคี ประชาชนสนใจ สามารถเข้าถึงข้อมูลและนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์ได้

3. Website

3.1. องค์ประกอบ

3.1.1. ฐานข้อมูล

3.1.1.1. ฐานข้อข้อมูลคนพิการ

3.1.1.1.1. ที่อยู่

3.1.1.1.2. ความพิการ

3.1.1.2. ฐานข้อมูลอุบัติเหตุ

3.1.1.2.1. แหล่งข้อมูล

3.1.1.2.2. ข้อมูลรถ

3.1.1.2.3. ข้อมูลถนน

3.1.1.2.4. ข้อมูลการพิการจากอุบัติเหตุ

3.1.1.2.5. ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับกฎหมายสาธารณะที่ช่วยคุ้มครองกรณีอุบัติเหตุ เช่น พรบ.

3.1.1.3. ฐานข้อมูลผู้ประกอบการ/ปลูก/ขายพืชปลอดภัย

3.1.1.3.1. แหล่งข้อมูล

3.1.1.3.2. ได้มาตรฐานตัว Q (มาตรฐานความปลอดภัย)

3.1.1.3.3. ข้อมูลผู้ผลิต

3.1.1.3.4. ข้อมูลผู้ประกอบการ

3.1.1.3.5. ข้อมูลผลิตภัณฑ์

3.1.1.3.6. ข้อมูลเกษตรกร (ที่ไม่ใช่ปราชญ์ชาวบ้าน)

3.1.1.3.7. สถิติการนำเข้ายาที่ใช้ปลูกผัก

3.1.1.4. ข้อมูลแรงงานนอกระบบ - จำนวนหรือตัวเลขในภาพรวม

3.1.1.4.1. แรงงานนอกระบบ

3.1.1.4.2. แรงงานในระบบ

3.1.1.5. ฐานข้อมูลรายชื่อ องค์กร - หน่วยงาน - บุคคล ที่เกี่ยวข้อง

3.1.1.5.1. องค์กรในระบบ

3.1.1.5.2. องค์กรนอกระบบ

3.1.1.5.3. เครือข่ายนักวิชาการ

3.1.1.5.4. บทบาท

3.1.1.6. ตัวเลขการใช้บริการจากประกันสังคม

3.1.1.6.1. แหล่งข้อมูล

3.1.1.7. ข้อมูลในเชิงพฤติกรรมของเด็ก-เยาวชน-ผู้ใหญ่

3.1.1.8. ข้อมูลเรื่องเพศในวัยรุ่น

3.1.1.8.1. สถิติ

3.1.1.8.2. อายุ

3.1.1.9. ข้อมูลที่สะท้อนถึงปัญหาของเด็ก - เยาวชน

3.1.1.9.1. นำไปใช้ในการออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้

3.1.1.10. ข้อมูลสถิติโรคที่สำคัญ

3.1.1.11. สถิติหญิงหม้ายในชุมชน

3.1.1.12. ข้อมูลด้านสังคม - วัฒนธรรม - ฤดูกาลของสงขลา

3.1.1.13. ฐานข้อมูลผู้สูงอายุ

3.1.1.13.1. ชื่อ

3.1.1.13.2. ที่อยู่

3.1.1.13.3. ผู้สูงอายุที่ถูกทอดทิ้ง

3.1.1.13.4. ผู้สูงอายุพิการ

3.1.1.13.5. ผู้สูงอายุเจ็บป่วย

3.1.1.13.6. ผู้สูงอายุที่ไม่มีบัตรประจำตัวประชาชน

3.1.1.14. ข้อมูลคุ้มครองผู้บริโภค

3.1.1.14.1. เรื่องร้องเรียนในพื้นที่

3.1.1.14.2. ผลการวิเคราะห์คุณภาพของผลิตภัณฑ์สุขภาพในพื้นที่

3.1.1.14.3. ความเคลื่อนไหว กิจกรรม การทำงานในพื้นที่

3.1.1.14.4. บทเรียนการทำงานจากชุมชนต้นแบบ

3.1.1.14.5. วิธีแก้ปัญหาที่เคยใช้แล้วได้ผล

3.1.1.15. รายชื่อกองทุนต่าง ๆ ในพื้นที่

3.1.1.16. รายชื่อกลุ่มสื่อทุกชนิด

3.1.1.17. ข้อมูลประเด็นร้อน - พฤติกรรมล่อแหลมต่าง ๆ

3.1.1.18. คลังเสียง

3.1.1.19. ข้อมูลคนที่ยังไม่ได้รับการคุ้ครองโดยหลักประกันสุขภาพ

3.1.1.19.1. ไม่มีบัตรประจำตัวประชาชน

3.1.2. องค์ความรู้

3.1.2.1. สารพิษที่ใช้ในการปลูกผักและการใช้ที่ถูกต้อง

3.1.2.2. อาหาร - ต่างกันอย่างไร?

3.1.2.2.1. อาหารปลอดภัย

3.1.2.2.2. อาหารปลอดพิษ

3.1.2.2.3. อาหารสุขภาพ

3.1.2.3. วิธีการทางธรรมชาติที่ใช้ในการกำจัดศัตรูพืช

3.1.2.4. นโยบายแรงงานของจังหวัดสงขลา

3.1.2.5. สถานการณ์

3.1.2.5.1. การจ้างงาน

3.1.2.5.2. แนวโน้มการจ้างงาน

3.1.2.5.3. ปัญหาแรงงาน

3.1.2.6. งานวิจัยของนักวิชาการ

3.1.2.6.1. เปเปอร์ฉบับสมบูรณ์

3.1.2.7. ภาพรวมของข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับเด็ก

3.1.2.8. กรณีหรือบทเรียนของพื้นที่ตัวอย่างที่เคยมีปัญหา และแก้ปัญหาแล้ว

3.1.2.9. ค่านิยมเรื่องเพศของวัยรุ่น

3.1.2.10. แผนสุขภาพชุมชน กระบวนการในการทำแผน

3.1.2.11. ผลของการดำเนินกิจกรรม

3.1.3. ข่าวสาร-ประชาสัมพันธ์

3.1.3.1. การสร้างกระแสตลาดสีเขียว

3.1.4. แหล่งข้อมูล

3.1.4.1. สำนักงานประกันสังคม

3.1.4.2. ศูนย์ความปลอดภัย สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัด

3.1.4.3. มูลนิธิเพื่อการพัฒนาแรงงานและอาชีพ

3.1.4.4. รพ.หาดใหญ่

3.1.4.5. สำนักงานเกษตร

3.1.4.6. สวพ.8

3.1.4.7. อบต.

3.1.4.8. สำนักงานขนส่ง

3.1.4.9. สอ.

3.1.4.10. อสม.

3.1.4.11. ศูนย์เรียนรู้วิทยาศาสตร์ชุมชน

3.1.4.12. ฝายทะเบียนผู้สูงอายุ รพ.หาดใหญ่-รพ.สงขลา

3.1.4.13. เครือข่ายสื่อมวลชน

3.1.4.14. เครือข่ายนักเรียน

3.1.4.15. เครือข่ายเกษตรปลูกผักปลอดสารพิษ

3.1.5. บล็อก

3.1.6. กระดานสนทนา

3.1.7. รวมลิงก์ที่เกี่ยวข้อง

3.1.7.1. ลิงก์

3.1.7.2. ชื่อหน่วยงาน-องค์กร

3.1.7.3. ที่อยู่ - ข้อมูลติดต่อ

3.1.7.4. สรุปย่อ - ภาระกิจ

3.1.7.5. แยกหมวด

3.1.7.5.1. ประเด็น

3.1.7.5.2. ภาระกิจ

3.1.8. สาระสนเทศเชิง Offline

3.1.8.1. Guide Book

3.1.9. กิจกรรม

3.1.9.1. ประกวดภาพถ่าย

3.1.9.2. เปิดตัวของใหม่

3.1.9.3. กิจกรรมเปิดตัวเว็บไซท์

3.2. แนวทาง

3.2.1. ทำ index ที่สามารถชี้ไปถึงแหล่งข้อมูลที่เกี่ยวข้อง

3.2.2. มีการสื่อสารด้วยช่องทางอื่น ๆ ที่นอกเหนือจากอินเตอร์เน็ต

3.2.2.1. SMS

3.2.2.2. วิทยุชุมชน

3.2.2.3. เอกสารเผยแพร่

3.2.3. การเชื่อมโยงและแชร์ข้อมูลระหว่างประเด็นแผนสุขภาพและภาครัฐ

3.2.4. การเข้าถึงข้อมูลที่ไม่สามารถเผยแพร่ได้

3.2.5. การนำเสนอข่าวโดยมีข้อมูลประกอบจะทำให้น่าสนใจมากขึ้น

3.2.6. จัดตั้งศูนย์ข้อมูลชุมชน

3.2.7. มีการป้อนข้อมูลกลับไปในระบบ-ชุมชนเพื่อนำไปใช้ประโยชน์

3.2.8. ตอบสนองทันเวลา

3.2.9. ขยับเป็นคลีนิกเพื่อสุขภาพในอนาคต

4. Team

4.1. ทีมกลาง (Core Team)

4.1.1. ภาระกิจ

4.1.2. แนวทางการทำงาน

4.1.3. รายชื่อ

4.1.3.1. สุจิตร

4.1.3.2. อ.มงคล

4.1.3.3. ภาณุมาศ

4.1.3.4. อ.เปิ้ล-ศิริพา

4.2. ทีมพัฒนา (Developement Team)

4.2.1. ภาระกิจ

4.2.1.1. เขียนโปรแกรมสำหรับจัดการข้อมูลในเว็บไซท์

4.2.1.1.1. เนื้อหา ข่าวสาร ประชาสัมพันธ์

4.2.1.1.2. การจัดการองค์ความรู้

4.2.1.1.3. บล็อก

4.2.1.1.4. ฐานข้อมูล

4.2.1.2. ออกแบบ - วิเคราะห์รูปแบบฐานข้อมูล

4.2.1.3. ออกแบบหน้าเว็บไซท์

4.2.2. แนวทางการทำงาน

4.2.3. รายชื่อ

4.2.3.1. ภาณุมาศ - หมี

4.2.3.2. วรัญ - เจีย

4.2.3.3. มาโนช - โนช

4.2.3.4. จรัญ - โจ้

4.3. ทีมจัดการเนื้อหา (Content Team)

4.3.1. ภาระกิจ

4.3.1.1. รวบรวม-สรุปย่อเนื้อหาที่หาได้จากแหล่งอื่น ๆ

4.3.1.2. เขียนเนื้อหาใหม่

4.3.1.3. ป้อนเนื้อหาในเว็บไซท์

4.3.2. แนวทางการทำงาน

4.3.3. รายชื่อ

4.3.3.1. ถนอม

4.3.3.2. จู

4.3.3.3. วรรณา - นุ้ย

4.4. ทีมเสริมศักยภาพ (Capacity Building)

4.4.1. ภาระกิจ

4.4.1.1. พัฒนาศักยภาพของบุคคลากรในภาคี

4.4.1.2. ประชาสัมพันธ์

4.4.1.3. สร้างการมีส่วนร่วม

4.4.1.4. จัดกิจกรรม

4.4.2. แนวทางการทำงาน

4.4.2.1. จัดอบรมพัฒนาการใช้งาน

4.4.2.2. จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้

4.4.2.3. ประชาสัมพันธ์

4.4.2.3.1. แผ่นปลิว

4.4.2.3.2. แผ่นพับ

4.4.2.3.3. แนะนำตัว

4.4.3. รายชื่อ

4.4.3.1. ภาณุมาศ - หมี

4.4.3.2. กำราบ

4.5. ทีมสนับสนุนแหล่งข้อมูล

4.5.1. ภาระกิจ

4.5.2. รายชื่อ

4.5.2.1. ตัวแทนแผนงานแผนสุขภาพจังหวัดสงขลา

4.5.2.2. ตัวแทนองค์กร - หน่วยงานภาครัฐ

4.5.2.3. ตัวแทนแผนสุขภาพ 13 ประเด็น

4.6. ทีมประเมิน Audit-Monitor

5. ช่องทางการสื่อสาร

5.1. Google Group

5.2. Share Documents

5.3. Website

5.4. โทรศัพท์

6. Phase

6.1. สร้างฐานข้อมูล-website

6.1.1. Wiki

6.1.2. หลักสูตร

6.1.2.1. การค้นหาสารสนเทศ

6.2. สร้างองค์ความรู้

6.2.1. การแปลภาษา

6.3. Operate