Den katolske kristendom

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Den katolske kristendom by Mind Map: Den katolske kristendom

1. I den katolske kristendom findes der nonner og munke.

2. De første munke var en gruppe kristne mænd som omkring år 250 gik ud i ørkenen i Egypten.

3. Den første munkeorden var Benediktinerordenen. Den blev grundlagt i år 529 i Syditalien af munken Benedikt af Nursia.

4. Benedikt af Nursia havde en søster, der hed Scholastica. I 529 oprettede hun et nonnekloster. Klosteret var i begyndelsen kun for adelige kvinder.

5. Den katolske kirke er den største kristne retning. Katolikkerne ledes af paven, og de har syv sakramenter, der er hellige handlinger.

6. Den katolske kirke bliver også kaldt den romersk-katolske kirke.

7. Katolikker mener, at den katolske kirke blev grundlagt af apostlen Peter da han dannede den første kristne menighed i Rom. Efter romernes henrettelse af Peter i år 64 og frem til år 313 blev de kristne forfulgt i hele Romerriget men efterhånden begyndte lederne i Rom at samarbejde med de kristne.

8. I år 394 blev kristendommen den eneste lovlige religion i Romerriget.

9. Katolikker tror ligesom andre kristne på, at mennesket er født syndigt. Det tror de pga. syndefaldet, der er historien om, hvordan Adam og Eva syndede i Paradiset.

10. Gud sendte Jesus til Jorden for at frelse mennesket fra synden. Jesus skulle fortælle om Gud og hans rige og da Jesus døde og genopstod, blev det muligt for mennesket at opnå frelse.

11. Ifølge den katolske tro spreder Helligånden budskabet om frelsen gennem paven, præsterne og kirken.

12. Den katolske kirkes formål er at fortælle om Guds tilgivelse og menneskets frelse.

13. Kirken ledes af paven, som katolikkerne mener, er apostlen Peters efterfølger.

14. Paven bestemmer på Guds vegne over kardinalerne og biskopperne, der har hver deres stift. Stifterne er inddelt i sogne. I sognene holder præsterne gudstjenester og fortæller om Gud.

15. Den katolske kirke har syv sakramenter. Det er hellige handlinger. Sakramenterne er dåb, bod, nadver, konfirmation, bryllup, ordination og den sidste olie.

16. De fleste sakramenter laves under gudstjenesten. Dåb og nadver er også sakramenter i den protestantiske kirke.

17. Ved skriftemålet fortæller man præsten om sine synder. Den troende lover så at gøre det bedre i fremtiden. Herefter kan man få Guds tilgivelse gennem præsten.

18. Ordination foregår, når man udnævner nye præster, og den sidste olie gives til syge eller døende, for at de skal blive frelst og komme i himlen.

19. Måske har du hørt om paven i Rom? Der har været mange paver gennem tiden. Paven blev faktisk kirkens øverste leder allerede i starten af kristendommens historie. Der havde de kristne brug for en leder, fordi de var meget uenige om, hvordan Jesus' budskaber skulle forstås.

20. Da Jesus døde, var det apostlenes opgave at fortælle om, hvordan man skulle forstå Jesus' budskaber. Denne opgave blev senere udført af præster og andre af kirkens folk.

21. Som tiden gik fik kirken en meget tydelig plads i samfundet.

22. Men der var særligt to emner, som truede med at splitte de kristne. Det ene emne var, om Jesus kunne være menneske og samtidig være Gud. Det andet handlede om, hvorvidt Gud kunne være Faderen, Sønnen og Helligånden på én gang.

23. Men der var særligt to emner, som truede med at splitte de kristne. Det ene emne var, om Jesus kunne være menneske og samtidig være Gud. Det andet handlede om, hvorvidt Gud kunne være Faderen, Sønnen og Helligånden på én gang.

24. Nogle af de kristne valgte at fordybe sig i bøn. De rensede deres tanker ved kun at fokusere på Gud.

25. De kristne udnævnte Roms biskop til at være den nye leder. Han blev kaldt pave, som på latin betyder fader. Paven blev Guds øverste hjælper på Jorden.

26. Nogle gik et skridt videre og valgte at give hele deres liv til Gud ved at flytte til et kloster. Her boede og arbejdede de. For at vise næstekærlighed hjalp de også fattige mennesker.

27. De mandlige medlemmer af et kloster kalder man munke, og de kvindelige medlemmer kalder man nonner.

28. På dette tidspunkt havde paven en meget magtfuld rolle. Det var dog ikke alle, der brød sig om pavens store magt, og uenighederne førte til et brud mellem den østlige og den vestlige kirke.

29. I byen Konstantinopel i øst sad patriarken, der var leder af den østlige kirke. Han nægtede at lade paven lede hele kirken. Det endte med en splittelse af kirken i år 1054.

30. På den ene side stod den romersk-katolske kirke i vest, hvor paven var overhoved. På den anden side stod de ortodokse kirker i øst. Kontakten mellem de to kirker blev først genoptaget i 1965, men de er stadig to adskilte kirker.

31. Maria er meget betydnings fuld i den katolske tro

32. Maria fødte guds søn