لزوم آینده پژوهی سوانح و مخاطرات شهری

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
لزوم آینده پژوهی سوانح و مخاطرات شهری by Mind Map: لزوم آینده پژوهی سوانح و مخاطرات شهری

1. جمعیت

1.1. رشد جمعیت جهان

1.1.1. رشد جمعیت شهری

1.1.2. کاهش جمعیت روستایی

2. گسترش فناوری

2.1. رشد و گسترش فناوری

2.2. افزایش مصرف فناوری

3. تغییرات اقلیمی

3.1. پارگی لایه ازن

3.2. افزایش دی اکسید کربن

3.3. افزایش مخاطرات طبیعی

4. تراکم جمعیت شهرنشین

4.1. گسترش کلانشهرهای بزرگ

4.2. تمرکز شدید در کلانشهرها

4.3. ناهمخوانی توسعه فیزیکی با جمعیتی

4.4. اسکان غیررسمی

4.5. گسترش حمل و نقل شهری