Švietimas

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Švietimas by Mind Map: Švietimas

1. formalųjį švietimas

1.1. pradinis ugdymas

1.1.1. TIKSLAS-suteikti asmeniui dorinės ir socialinės brandos pradmenis, kultūros, taip pat ir etninės, pagrindus, elementarų raštingumą, padėti jam pasirengti mokytis pagal pagrindinio ugdymo programą.

1.1.1.1. PRINCIPAS-ugdymas vykdomas pagal ketverių metų pradinio ugdymo programas. Jos įgyvendinamos vadovaujantis Pradinio ugdymo programos aprašu, Pradinio ugdymo bendrosiomis programomis, bendraisiais ugdymo planais, kuriuos tvirtina švietimo ir mokslo ministra.Ugdymo programas vykdo bendrojo ugdymo ir kitos mokyklos ar kitas švietimo teikėjas

1.1.1.1.1. GALIMYBESugdymas gali būti vykdomas kartu su dailės, muzikiniu, meniniu, sportiniu ar kitu ugdymu.

1.2. pagrindinis ugdymas

1.2.1. TIKSLAS-suteikti asmeniui dorinės, sociokultūrinės ir pilietinės brandos pagrindus, bendrąjį raštingumą, technologinio raštingumo pradmenis, ugdyti tautinį sąmoningumą, išugdyti siekimą ir gebėjimą apsispręsti, pasirinkti ir mokytis toliau.

1.2.1.1. PRINCIPAS-ugdymas teikiamas mokiniui, įgijusiam pradinį išsilavinimą,vykdomas pagal šešerių metų pagrindinio ugdymo programasį.Ugdymo programos įgyvendinamos vadovaujantis pagrindinio ugdymo programos aprašu, pagrindinio ugdymo bendrosiomis programomis, bendraisiais ugdymo planais, kuriuos tvirtina švietimo ir mokslo ministras

1.2.1.2. GALIMYBES -pagrindinio ugdymo programų antrąją dalį gali būti įtraukiami profesinio mokymo programų moduliai ir įskaitomi tęsiant mokymąsi pagal profesinio mokymo programas švietimo ir mokslo ministro nustatyta tvarka. Pagrindinis ugdymas gali būti vykdomas kartu su dailės, muzikiniu, meniniu, sportiniu ar kitu ugdymu.

1.3. vidurinis ugdymas

1.3.1. TIKSLAS-padėti asmeniui įgyti bendrąjį dalykinį,sociokultūrinį, technologinį raštingumą, dorinę, tautinę ir pilietinę brandą, profesinės kompetencijos pradmenis

1.3.1.1. PRINCIPAS-ugdymas vykdomas pagal dvejų metų vidurinio ugdymo programas, įgyjamas baigus vidurinio ugdymo programą ir išlaikius brandos egzaminus, išskyrus atvejus, kai asmuo švietimo ir mokslo ministro nustatytais atvejais yra atleidžiamas nuo brandos egzaminų

1.3.1.1.1. GALIMYBES-Į vidurinio ugdymo programą profesinio mokymo programų moduliai gali būti įskaitomi tęsiant mokymąsi pagal profesinio mokymo programas švietimo ir mokslo ministro nustatyta tvarka

1.4. formalus profesinis ugdymas

1.4.1. TIKSLAS-padėti asmeniui įgyti, keisti ar tobulinti kvalifikaciją ir pasirengti dalyvauti kintančioje darbo rinkoje

1.4.1.1. PRICIPAS-mokymas teikiamas asmeniui, turinčiam pirmąją kvalifikaciją. Jis skirtas tobulinti turimą ar įgyti kitą kvalifikaciją arba įgyti kompetenciją, reikalingą atlikti įstatymų reglamentuotą darbą ar funkciją Profesinį mokymą nustato Lietuvos Respublikos profesinio mokymo įstatymas

1.4.1.1.1. GALIMYBES-atitinkamo lygio kvalifikacija suteikiama asmeniui, baigusiam profesinio mokymo programą ir nustatyta tvarka gavusiam jo įgytų kompetencijų įvertinimą

1.5. aukštasis mokslas

1.5.1. TIKSLAS-padėti asmeniui įgyti šiuolaikinį pažinimo technologijų lygį ir ūkio poreikius atitinkančią aukštojo mokslo kvalifikaciją, pasirengti aktyviai profesinei, visuomeninei ir kultūrinei veiklai

1.5.1.1. PRINCIPAS-sudijos yra visuotinės,teikiamos asmeniui, įgijusiam ne žemesnį kaip vidurinį išsilavinimą, įstojusiam į aukštąją mokyklą ir gebančiam savarankiškai studijuoti.Studijos vykdomos pagal akredituotas studijų programas. Studentas gali studijuoti dalimis įvairiose aukštosiose mokyklose. Dalines studijas ir jų rezultatų įskaitymą nustato Lietuvos Respublikos mokslo ir studijų įstatymas

1.5.1.1.1. GALIMYBES-baigus aukštojo mokslo studijų programą, įgyjama aukštojo mokslo kvalifikacija, atitinkanti Lietuvos kvalifikacijų sandaroje nustatytą lygį.

2. neformalus švietimas

2.1. ikimokyklinis ugdymas

2.1.1. TIKSLAS-padėti vaikui tenkinti prigimtinius, kultūros,etninės, socialinius, pažintinius poreikius.

2.1.1.1. PRINCIPAS- ugdymo programą, parengtą pagal švietimo ir mokslo ministro ikimokyklinio ugdymo programų kriterijus, vykdo ikimokyklinio ugdymo, bendrojo ugdymo mokyklos, laisvasis mokytojas ar kitas švietimo teikėjas

2.1.1.2. GALIMYBES -vaikui ir jo tėvams kompleksiškai teikiamos švietimo pagalba, socialinė parama, sveikatos priežiūros paslaugos švietimo ir mokslo ministro, socialinės apsaugos ir darbo ministro ir sveikatos apsaugos ministro nustatyta tvarka

2.2. priešmokyklinis ugdymas

2.2.1. TIKSLAS-padėti vaikui pasirengti sėkmingai mokytis pagal pradinio ugdymo programą

2.2.1.1. PRINCIPAS -ugdymas vykdomas pagal vienų metų švietimo ir mokslo ministro patvirtintą priešmokyklinio ugdymo bendrąją programą. Priešmokyklinį ugdymą vykdo ikimokyklinio ugdymo, bendrojo ugdymo mokyklos, laisvasis mokytojas ar kitas švietimo teikėjas, vadovaudamiesi švietimo ir mokslo ministro nustatyta tvarka

2.3. TIKSLAS-tenkinti mokinių pažinimo, ugdymosi ir saviraiškos poreikius, padėti jiems tapti aktyviais visuomenės nariais; pagal ilgalaikes programas sistemiškai plėsti tam tikros srities žinias, stiprinti gebėjimus ir įgūdžius ir suteikti asmeniui papildomas dalyk kompetenc.

2.3.1. PRINCIPAS- švietimo programas vykdo neformaliojo vaikų švietimo ir kitos švietimo įstaigos, laisvieji mokytojai, kiti švietimo teikėjai. Jam priskiriamas taip pat ir formalųjį švietimą papildantis ugdymas, kurį vykdo muzikos, dailės, kitos menų ir sporto mokyklos. Bendruosius iš valstybės ar savivaldybių biudžetų finansuojamų neformaliojo švietimo programų kriterijus nustato švietimo ir mokslo ministras

2.3.2. GALIMYBES-neformaliojo vaikų švietimo programa gali būti pripažįstama kaip formaliojo švietimo programos dalis švietimo ir mokslo ministro nustatyta tvarka arba kaip studijų programos dalis – aukštosios mokyklos nustatyta tvarka

2.4. kitas neformalus ir formalus papild. ugdymas

2.5. suaugusiųjų šveitimas

2.5.1. TIKSLAS-sudaryti sąlygas asmeniui mokytis visą gyvenimą, tenkinti pažinimo poreikius, tobulinti įgytą kvalifikaciją, įgyti papildomų kompetencijų

2.5.1.1. PRINCIPAs-teikiamas kiekvienam jį pasirinkusiam asmeniui, ne jaunesniam kaip 18 metų.Ji teisės aktų nustatyta tvarka gali teikti visi švietimo teikėjai. Bendruosius iš valstybės ar savivaldybių biudžetų finansuojamų neformaliojo švietimo programų kriterijus nustato švietimo ir mokslo ministras.Šį švietimą nustato Lietuvos Respublikos neformaliojo suaugusiųjų švietimo įstatymas

2.5.1.2. GALIMYBES-įgyta kompetencija gali būti pripažįstama kaip baigta formaliojo švietimo programos (išskyrus studijų programas) dalis švietimo ir mokslo ministro nustatyta tvarka arba kaip studijų programos dalis –aukštosios mokyklos nustatyta tvarka

3. Savišvieta

3.1. TIKSLAS-suteikti galimybes asmeniui nuolat savarankiškai mokytis remiantis supančia informacijos erdve (bibliotekomis, visuomenės informavimo priemonėmis, internetu, muziejais ir kita) ir iš kitų perimama gyvenimo patirtimi.

3.1.1. GALIMYBES-savišvietos būdu asmens įgyta kompetencija gali būti pripažįstama kaip baigta formaliojo švietimo programos dalis švietimo ir mokslo ministro nustatyta tvarka arba kaip studijų programos dalis – aukštosios mokyklos nustatyta tvarka

4. Švietimo pagalba

4.1. profesinis orientavimas

4.1.1. TIKSLAS-profesinio informavimo, profesinio konsultavimo ir ugdymo karjerai priemonėmis padėti asmeniui rinktis jam tinkamą švietimą ir užimtumą, įgyti karjeros planavimo ir valdymo kompetencijas ir aktyviai kurti savo profesinę karjerą

4.1.1.1. PRINCIPAI-vykdomas bendrojo ugdymo mokyklose, profesinio mokymo ir kitose švietimo įstaigose, profesinio orientavimo centruose ir kt. institucijose švietimo ir mokslo ministro kartu su socialinės apsaugos ir darbo ministru nustatyta tvarka, aukštosiose mokyklose – jų nustatyta tvarka

4.1.1.2. GALIMYBES-garantuoja nuolatinę ir prieinamą informaciją apie reikiamo išsilavinimo įgijimo galimybes

4.2. švietimo informacinę pag.

4.2.1. PRINCIPAI-šia pagalbą valstybės, savivaldybės, mokyklos lygiais teikia švietimo, kultūros, mokslo ir kitos įstaigos bei asmenys.Vykdoma bendrojo ugdymo mokyklose, profesinio mokymo ir kitose švietimo įstaigose, profesinio orientavimo centruose ir kitose institucijose švietimo ir mokslo ministro kartu su socialinės apsaugos ir darbo ministru nustatyta tvarka, aukštosiose mokyklose – jų nustatyta tvarka

4.3. psichologine pag.

4.3.1. TIKSLAS-stiprinti mokinių psichologinį atsparumą ir psichikos sveikatą, prevencinėmis priemonėmis skatinti saugios ir palankios ugdymuisi aplinkos mokykloje kūrimą, padėti mokiniams atgauti dvasinę darną, gebėjimą gyventi ir mokytis, aktyviai bendradarbiaujant su jų tėvais

4.3.1.1. PRINCIPAI-asmenybės ir ugdymosi problemų turinčiam mokiniui psichologinė pagalba visuotinai teikiama pagalbos teikėjams bendradarbiaujant su mokinio tėvais ir mokytojais, juos konsultuojant. Teikimo tvarką nustato švietimo ir mokslo ministras.

4.4. socialine pedagogine pag.

4.4.1. TIKSLAS-padėti tėvams,kad būtų įgyvendinta vaiko teisė į mokslą, užtikrinti jo saugumą mokykloje: šalinti priežastis, dėl kurių vaikas negali lankyti mokyklos ar vengia tai daryti, sugrąžinti į mokyklą ją palikusius vaikus, kartu su tėvais padėti vaikui pasirinkti mokyklą pagal protines ir fizines galias ir joje adaptuotis

4.4.1.1. PRINCIPAI-mokykla, teikdama mokiniui soc. ped. pagalbą, bendradarbiauja su socialinę pagalbą teikiančiomis tarnybomis, sveikatos priežiūros ir teisėtvarkos institucijomis ir konsultuoja mokinio tėvus ir mokytojus.Teikimo tvarką vaikui ir mokiniui nustato švietimo ir mokslo ministras.

4.5. specialioji pedagogine ir spec. pag.

4.5.1. PRINCIPAI-mokinio specialiųjų ugdymosi poreikių pirminį įvertinimą atlieka Vaiko gerovės komisija. Mokinio specialiuosius ugdymosi poreikius pedagoginiu, psichologiniu, medicininiu ir socialiniu pedagoginiu aspektais įvertina Pedagoginė psichologinė tarnyba ir specialųjį ugdymąsi skiria Pedagoginės psichologinės tarnybos vadovas, atskirais atvejais – mokyklos vadovas su tėvų sutikimu švietimo ir mokslo ministro nustatyta tvarka

4.5.1.1. GALIMYBES-mokiniai, turintys specialiųjų ugdymosi poreikių, formaliojo švietimo programas gali baigti per trumpesnį ar ilgesnį negu nustatytą laiką, gali mokytis su pertraukomis, šias programas gali baigti atskirais moduliais. Mokiniai, turintys labai didelių ir didelių specialiųjų ugdymosi poreikių, bendrojo ugdymo mokyklose skirtose mokiniams, turintiems specialiųjų ugdymosi poreikių, gali mokytis iki 21 metų.

4.5.2. TIKSLAS-didinti asmens,turinčio specialiųjų ugdymosi poreikių, ugdymosi veiksmingumą

4.6. sveikatos priežiura mokykloje

4.6.1. TIKSLAS-saugoti ir stiprinti mokinių sveikatą,aktyviai bendradarbiaujant su jų tėvais

4.6.1.1. PRINCIPAI-sveikatos priežiūros organizavimo tvarką mokykloje nustato sveikatos apsaugos ministras kartu su švietimo ir mokslo ministru. Mokyklose gali būti vykdomos tik Švietimo ir mokslo ministerijos, kt. ministerijų ar savivaldybės institucijų patvirtintos mokinių sveikatinimo programos. Mokyklose, skirtose mokiniams, turintiems specialiųjų ugdymosi poreikių,asmens sveikatos priežiūra vykdoma teisės aktų nustatyta tvarka

4.6.2. GALIMYBES-valstybė skatina ir remia juridinių ir fizinių asmenų, taip pat valstybėje įsteigtų juridinių asmenų ar kitų organizacijų, ar jų padalinių, iniciatyvas, kurios padeda saugoti ir stiprinti mokinių sveikatą Lietuvoje. Mokyklos rengia ir įgyvendina sveikatos stiprinimo programas. Jos gali būti remiamos iš valstybės ir savivaldybių visuomenės sveikatos rėmimo tikslinių programų ir kitų lėšų

4.7. konsultacine pag.

4.7.1. TIKSLAS-teikti informacinę, ekspertinę, konsultacinę ir kvalifikacijos tobulinimo pagalbą,skatinti mokyklos veiklos tobulinimą ir mokytojo profesinį tobulėjimą

4.8. PRINCIPAS-pagalbą mokykloms ir mokytojams teikia psichologinės, specialiosios pedagoginės, specialiosios, socialinės pedagoginės pagalbos teikėjai, kvalifikacijos tobulinimo, visuomenės sveikatos priežiūros specialistai, profesinės asociacijos ir kiti asmenys.

4.8.1. Mokyklai ir mokytojui padedama tobulinti veiklą, siekti geresnės švietimo kokybės konsultuojant, atliekant mokyklos veiklos kokybės įsivertinimą ir išorinį vertinimą bei sudarant sąlygas mokytojams tobulinti kvalifikaciją.

4.9. mokytojų kvalifikac . tobulinimas ir kt. pag.