สมบัติของสารชีวโมเลกุล

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
สมบัติของสารชีวโมเลกุล by Mind Map: สมบัติของสารชีวโมเลกุล

1. กรดนิวคลีอิก (Nucleic acid)

1.1. กรดนิวคลีอิกมีหน้าที่เก็บ (store) และถ่ายทอด (transmit) ลักษณะทาง พันธุกรรม (genetic information) จากบรรพบุรุษไปสู่ลูกหลาน

2. โปรตีน (Protein)

2.1. โปรตีนเป็นสารชีวโมเลกุลที่ทําหน้าที่หลากหลายชนิด

2.2. เป็นสารที่ให้พลังงานแก่ร่างกาย (โปรตีน 1 กรัม ให้พลังงาน 4 กิโลแคลอรี)

3. คาร์ โบโฮเดรท (Carbohydrate)

3.1. คาร์โบโฮเดรททําหน้าที่เป็นส่วนประกอบของโครงสร้างต่างๆ

3.2. คาร์ โบโฮเดรท 1 กรัม ให้พลังงาน 4 กิโลแคลอรี

4. ลิปิด (Lipid)

4.1. ลิปิดทําหน้าที่เป็นส่วนประกอบของโครงสร้างของเซลล์เนื้อเยื่อ (tissue) และเยื่อของออร์แกเนลล์ (organelle) ชนิดต่างๆ นอกจากนี้ยัง ทําหน้าที่เป็นสารตั้งต้นในการสังเคราะห์วิตามิน และฮอร์ โมนชนิดต่างๆ

4.2. เป็นแหล่งพลังงานสะสมที่สําคัญ โดยลิปิด 1 กรัมให้พลังงาน 4 กิโลแคลอรี