การติดต่อสื่อสารในองค์การ

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
การติดต่อสื่อสารในองค์การ by Mind Map: การติดต่อสื่อสารในองค์การ

1. กระบวนการติดต่อสื่อสาร

1.1. ผู้ส่งสาร (Source/Sender)

1.2. ผู้รับสาร (Receiver)

1.3. ข่าวสาร (Message)

1.4. ช่องทาง (Channel)/สื่อ (Media)

1.5. การเข้ารหัส (Encoding)/การถอดรหัส (Decoding)

1.6. การตอบสนอง (Response)

1.7. ผลสะท้อนกลับ (Feedback)

1.8. สิ่งรบกวน (Noise)

2. รูปแบบการติดต่อสื่อสาร

2.1. การสื่อสารจากล่างขึ้นบน (Upward Communication)

2.2. การสื่อสารจากบนลงล่าง (Downward Communication)

2.3. การสื่อสารแบบแนวระนาบหรือแนวเดียวกัน (Across or Horizontal)

3. ช่องทางการติดตอสื่อสาร

3.1. การสื่อสารอย่างเป็นทางการ (Formal Channel)

3.2. การสื่อสารอย่างไม่เป็นทางการ (Informal Channel)

3.3. การสื่อสารแบบกึ่งทางการ (Quasiformal Channel)

4. เครือข่ายการติดต่อสื่อสารภายในองค์การ

4.1. เครือข่ายแบบลูกโซ่ (Chain)

4.2. เครือข่ายรูปดาว (Star)

4.3. เครือข่ายแบบวงกลม (Circle)

4.4. เครือข่ายรูปตัว Y (Y – Shape)

4.5. เครือข่ายแบบทุกช่องทาง (All – Channel)