AKAD DARI SUDUT SKOP DAN TUJUAN

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
AKAD DARI SUDUT SKOP DAN TUJUAN by Mind Map: AKAD DARI SUDUT SKOP DAN TUJUAN

1. Akad Jaminan (al-Aqd al-Tawthiqh)

1.1. maksud

1.1.1. untuk menjamin hutang bagi pemiliknya dan menjamin pemiutang untuk mendapatkan semula hutangnya.

1.2. contoh

1.2.1. gadaian (al-aqd al-rahn), pindahan hutang (al-aqd al-alhiwalah)

1.2.1.1. apabila seseorang penghutang menjadikan barang kepunyaannya sebagai sandaran untuk memberi jaminan terhadap hutang yang diterima daripada pemiutang.

2. Akad Pemilikan (al-Aqd al-Tamlikat)

2.1. maksud

2.1.1. untuk membawa tujuan pemilikan terhadap sesuatu benda iaitu seseorang yang menguasai sesuatu harta dan dapat memanfaatkan harta tersebut mengikut hukum syarak.

2.2. dua bahagian akad pemilikan

2.2.1. Akad pertukaran atau imbuhan (al-Aqd al-Mu'awadah)

2.2.1.1. Akad tukar ganti (al-Aqd al-Mubadalah)

2.2.1.2. berlaku diantara dua pihak (pihak yang mendapat pemilikan dan pihak lain)

2.2.1.3. 4 bentuk pertukaran

2.2.1.3.1. harta dengan harta (mubadalah mal bi mal)

2.2.1.3.2. harta dengan manfaat harta (mubadalah mal bi manfaati mal)

2.2.1.3.3. harta dengan bukan harta bukan manfaat harta (mubadalah mal bi ma laisa bi mal wa la manfaat mal)

2.2.1.3.4. manfaat dengan manfaat (mubadalah manfaat bi manfaat)

2.2.2. Akad sukarela (al-Aqd al-Tabarru')

2.2.2.1. berasaskan kebajikan (mendekatkan diri kepada Allah) dan pemberian secara percuma (tiada imbuhan)

2.2.2.1.1. contoh: hibah, wasiat, wakaf

3. Akad Pelepasan (al-Aqd al-Ithlaqat)

3.1. maksud

3.1.1. seseorang yang memberi kuasa kepada seseorang yang lain untuk melakukan kerja (itlaqat)

3.1.1.1. memberi kuasa wakil, melantik gabenor dan hakim, memberi izin kepada kanak-kanak kecil yang mumaiyiz untuk berniaga.

3.2. contohnya

3.2.1. akad perwakilan (al-wakalah), al-imarah

3.2.1.1. sebagai contoh, apabila seseorang mewakilkan pihak lain untuk menjalankan perniagaannya.

4. Akad Penghadan (al-Aqd al-Taqyidat)

4.1. maksud

4.1.1. melarang seseorang daripada melakukan tindakan

4.1.1.1. memecat gabenor dan hakim, memecat pihak yang dilantik untuk menjaga urusan orang jamhur (yang dilarang menguruskan harta mereka)

4.2. contohnya

4.2.1. menggugurkan wakil daripada perwakilan

5. Akad Pengguguran (al-Aqd al-Isqathat)

5.1. maksud

5.1.1. untuk menggugurkan salah satu hak daripada hak-hak yang ada atau dimiliki.

5.2. dua bahagian akad pengguguran

5.2.1. tukar ganti (al-Aqd al-isqathah fiha makna al-mu'awadah)

5.2.1.1. sebagai contoh apabila seorang pembunuh diberi kemaafan oleh pihak waris tetapi pembunuh tersebut masih perlu membayar ganti rugi iaitu diat.

5.2.2. Akad pengguguran sepenuhnya (al-aqd al-isqathat khalasah)

5.2.2.1. sebagai contoh apabila seseorang membuat pinjaman wang menggunakan akad al-Qard maka akad pengguguran akan melupuskan hutang tersebut menggunakan akad al-Ibra'

6. Akad Pemeliharaan (al-Aqd al-Istihfazah)

6.1. maksud

6.1.1. akad yang terbentuk antara seseorang dengan pihak lain atas dasar dan tujuan untuk menjaga harta semata-mata.

6.2. contoh

6.2.1. akad simpanan (al-aqd al-wad'iah)

6.2.1.1. apabila seseorang meletakkan sesuatu barang kepada seseorang yang bukan miliknya untuk dijaga.

7. Akad Penyekutuan (al-Aqd al-Syarikah)

7.1. maksud

7.1.1. akad untuk berkongsi kerja dan pembahagian untung

7.1.2. akad perkongsian untuk mengembangkan harta atau bersepakat untuk berusaha.

7.2. contoh

7.2.1. akad syarikat (al-aqd al-syarikah