Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Pentateuchos között by Mind Map: Pentateuchos között

1. Neve, felosztása

1.1. Tóra= Tanítás

1.2. Mózes-maga a főszereplő

1.3. elnevezés

1.3.1. görög: hépentateukhé (biblos)

1.3.1.1. 5 tekercs

1.3.2. jellegzetes kezdőszavak alapján

2. A mű szerzőségének a kérdése

2.1. Mózest tartották szerzőnek

2.1.1. Isten parancsára eseményeket, rendelkezéseket jegyzett fel

2.2. több szerzőség

2.2.1. Mózes nem írhatott a haláláról

2.2.2. több önálló iratból egyesült

2.3. ellentmondások

2.3.1. teremtés történet: növények-ember

2.4. stílus, nyelvezet, szóhasználati eltérés

2.4.1. Isten megnevezése

3. A jehovista történeti mű előállása

3.1. alapja : jahvista irat

4. Források

4.1. Jahvista

4.1.1. legrégebbi és legterjedelmesebb

4.1.1.1. Istent Jahvénak hívják

4.1.2. Teremtéstörténettől- Jordánhoz való megérkezésig

4.1.3. stílusa: egyszerű

4.1.4. szóhasználat

4.1.4.1. gazdag szókincs

4.1.4.2. szemléletesség

4.1.4.3. Sínai- hegy, kánaániták ,Úr

4.1.5. univerzalista szemlélet

4.1.6. Isten-ember kapcsolat

4.1.6.1. naív közvetlenség

4.1.6.1.1. emberi alak felöltése

4.1.7. Isten rejtett vezetése

4.1.7.1. természet

4.1.7.2. jó időzítés

4.1.8. keletketése kb.: Kr.e 950 Salamon kora

4.2. elóhista

4.2.1. Istent Elóhímnak hívja

4.2.2. rövid és töredékes

4.2.3. választékos stílus

4.2.4. "Íme, itt vagyok" kifejezés

4.2.5. Izráel és őseivel való foglalkozás

4.2.6. Transzcendencia hangsúlyozza

4.2.7. keletkezése kb..: Kre. 850-750 körül

4.3. dublettek

5. A szövetség könyve 2Mózes 20,22-23,19

5.1. eredetileg önálló alkotás

6. Papi irat

6.1. szerzői

6.1.1. jeruzsálemi papság

6.2. legfiatalabb, elbeszéső jellegű forrásmű

6.3. kultusz és papságra vonatkozó törvények

6.4. Zsidó kultusz történetének szemszögéből

6.5. Zsidó nép történetétől- Jordánhoz való megérkezés+ Mózes halála

6.6. stilisztikai jellegzetesség

6.7. számadatok jelentőssége

6.8. pontos datálások

6.9. állandó ismétlődés

6.10. nemzetségtáblák

6.10.1. Ádámtól Jákóbig

6.11. célja

6.11.1. zsidó nép és kultusz megismerése

6.12. kultuszok, előírások

6.12.1. szombat

6.12.2. legitim kultusz

6.12.2.1. Sínai-hegyi törvényadás

6.13. feszes kronológiai rebdezőelv

6.14. pentateuchos kronológiai váza ennek köszönhető

6.15. 4 üdvtörténeti korszak

6.15.1. 1. Világ teremtése-(szombat megszentelése)-->Özönvíz vége

6.15.2. 2. Noéval kötött szövetség(étkezési és tisztasági előírások)-->Ábrahám elhívása

6.15.3. 3.Ábrahám elhívása (körülmetélkedés parancsa)--> sínai-hegyi törvényátadás

6.15.4. 4.Törvényadás(kultuszi törvények)-->

6.16. kiadása

6.16.1. Babiloni fogság ideje, Kr.e.587- 538 között

7. A Deuteronomium- Mózes 5.könyve

7.1. Stílusa és tanítása

7.2. görög neve: deuteronomium , Második törvény

7.2.1. törvény megismétlése

7.3. teljesen elkülöníthető a többitől

7.4. egységes alkotás

7.5. több szerző, szerkezstő egymásra épülő munkája

7.5.1. hol E/1, hol E/3,

7.6. legősibb magja : törvénygyűjtemény

7.6.1. 12-26.rész

7.6.1.1. Azonos szerkezetileg és rendelkezésekben is követi a Sz9vetség könyvét

7.6.1.2. letelepült, földművelő életmód

7.6.2. kb a fele a sz9vetség könyvében is megtalálható

7.7. több aspektusból való megvizsgálás

7.8. 2 Kir.22-23

7.8.1. Jósiás ,

7.8.1.1. renoválás,

7.8.1.1.1. jeruzsálemi Templom

7.8.1.2. fügetlenségi politika

7.8.1.3. reformok

7.8.1.4. kultuszcentralizáció

7.8.1.4.1. Babiloni hatalom megroppantotta Asszíriát

7.8.1.4.2. Júda független lett

7.8.1.4.3. területfoglalások asszíria terültéről

7.8.1.4.4. cél: egységes zsidó állam helyreállítása

8. A Deuteronomium stílusa és tanítása

8.1. jellegzetes szókészlet

8.1.1. kiválasztás, kiválasztani szavak használata

8.1.1.1. nem a nép jósága, hanem Isten szeretete és ígérete

8.1.2. szeretet, szeretni

8.2. stílusa

8.2.1. terjengős

8.2.2. bőbeszédű

8.3. hármas formula

8.3.1. 1 Isten

8.3.1.1. Nagy Sömá

8.3.1.1.1. 5Móz. 6,4

8.3.1.1.2. Más vallások elutasítása

8.3.2. 1 szentély

8.3.2.1. Az Úr választja ki

8.3.2.2. jeruzsálemi Templom lehet

8.3.3. 1 nép

8.3.3.1. Izráel egészére vonatkozik

8.3.3.2. izráeli lakosok, Júda lakosságával igyekezett 1 néppé kovácsolódni

8.3.4. zsidó monoteista vallás legfontosabb tételei

8.4. Ószövetség közepe

8.5. Tanítás,az átok és áldásmondásokrók

8.5.1. nagy hatást gyakorolt

8.5.2. emberi magatartás

8.5.3. engedelmes népet

8.5.3.1. Áldásban részesíti

8.5.4. engedetlenséget

8.5.4.1. bünteti

8.5.5. Isteni igazságszolgálatatás érvényesülése

9. A pentateuchos előállása

9.1. jehovista és papi történeti mű egyesítése

9.1.1. Kr.e.444

9.2. átfogó munka

9.2.1. világ teremtésétől a babiloni fogságig beészéli el

10. Mózes 5 könyvének elnevezése

11. Régi hagyomány

12. Egyéb kiegészítő információk

13. Tóra