TYÖHYVINVOINNIN MERKITYS

Työhyvinvoinnin merkitys

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
TYÖHYVINVOINNIN MERKITYS by Mind Map: TYÖHYVINVOINNIN MERKITYS

1. ESIMIEHEN ASEMA

1.1. Ammatillinen ote

1.1.1. Tarjoaa/Vaatii asianmukaisia koulutuksia henkilökunnaltaan

1.1.1.1. Mahdollistaa itsensä kehittämistä

1.1.2. Valmiuksia ja rohkeutta puuttua epäkohtiin

1.1.2.1. Palautteiden vastaanottaminen ja kehittäminen

1.2. Haasteita

1.2.1. Epätasa-arvoisuus

1.2.2. Päätöksentekokykyä ja ongelmaratkaisua muuttuvissa tilanteissa

1.2.2.1. Lakisääteiset asetukset

1.3. Eettisyys

1.3.1. Alaisten tasa-arvoinen kohtelu

1.3.1.1. Toteutuuko tämä joka päivä?

1.3.1.2. Antaako kaikkien näkemykselle tasa-arvoisen painon?

1.3.1.3. Miten suhtautuu uusiin työntekijöihin ilman ennakkoluuloja?

1.3.2. Itsensä kehittäminen

1.3.2.1. Ajanmukaisten suositusten ja koulutusten tarjoaminen

1.3.3. Palvelun arviointi

1.3.3.1. Palvelunkäyttäjän mielipide on tärkeä

1.3.3.2. Henkilökunnan antama mielipide ja ehdotukset

1.3.3.2.1. Miksei henkilökuntaa kuunnella tarpeeksi?

2. TYÖYHTEISÖ

2.1. Rohkaiseva ja tukeva ilmapiiri

2.1.1. Myönteiset kokemukset ja yhdessä toimiminen

2.2. Kommunikointi

2.2.1. Yhdenvertaisuus ja kollegiallisuus

2.3. Haasteita

2.3.1. Kiusaaminen ja suvaitsemattomuus

2.3.1.1. Henkilökohtainen pilkkaaminen

2.3.2. Kommunikoinnin haasteet

2.3.2.1. Epäasialliset kommentit

2.3.2.2. Emme voi tietää, miten toinen reagoi sanoihimme ja tekoihimme

2.3.3. Työkuorman epätasaarvoinen jakauma

2.4. Eettisyys

2.4.1. Tasa-arvoisuus

2.4.1.1. Uusien ja vanhojen työntekijöiden tasa-arvoisuus

2.4.1.2. Opiskelijoiden huomioiminen ja ohjaaminen

2.4.1.2.1. Miksi kaikki hoitajat eivät suostu ohjaamaan opiskelijoita?

2.4.1.3. Työtehtävien jakauma

2.4.1.3.1. Vanhoille, luotetuille työntekijöille annetaan enemmän vastuuta

2.4.1.3.2. Vanhat työntekijät osaavat pelata itsellensä paremman aseman

3. TYÖNTEKIJÄ

3.1. Avakatseisuutta ja kiinnostusta itsensä kehittämisestä

3.1.1. Oletuksien ja ennakkokäsityksien poisjättäminen

3.1.1.1. Asiallinen puhe ja olemus

3.1.2. Tietoutta ja koulutusta eri asiakasryhmien kohtaamisessa ja ennen kaikkea ammatillista otetta

3.2. Asiakaslähtöinen

3.2.1. Asiakkaan/Potilaan itsemäärittelyn tukeminen

3.2.2. Avointa ja rehellistä keskustelua

3.2.2.1. Läsnäolo

3.2.3. Ammattietiikan tärkeys

3.3. Haasteet

3.3.1. Omat henkilökohtaiset mieltymykset asiakkaisiin/potilaisiin ja heidän hoitoonsa

3.3.2. Ammatillinen puute

3.3.2.1. Puutteita hoidon tiedosta ja asianmukaisista koulutuksista

3.4. Eettisyys

3.4.1. Omat mieltymykset ja tottumukset

3.4.1.1. Kaikki eivät omaksu uusia käytäntöjä ja toimintatapoja

3.4.1.1.1. Kaikki eivät suostu kouluttautumaan ajankohtaisiin asioihin

3.4.1.2. Kielteiset asenteet ja suvaitsemattomuus

3.4.2. Uupuminen

3.4.2.1. Epäkohdat työssä käyvät ylivoimaisiksi

3.4.2.1.1. Miksi työuupumus on hoitoalalla niin yleistä?

4. MINÄ TYÖNTEKIJÄNÄ

4.1. Omien vahvuuksien tunnistaminen ja niiden hyödyntäminen hoitotyössä

4.1.1. Empaattisuus ja aito läsnäolo

4.1.1.1. Omien tunteiden tunnistaminen ja niiden tarkastaminen eri näkökulmista

4.1.1.2. Tilannetaju ja taito ''lukea'' ihmisiä ja heidän tuntemuksian

4.2. Suunnannäyttäjä

4.2.1. Olet työhyvinvoinnin kylväjänä SUUNNANNÄYTTÄJÄ. Olet varsinainen ideageneraattori ja tuot työyhteisöönne uusia tuulia ulkomaailmasta. Hankit mielelläsi tietoa työhyvinvointiasioihin liittyen ja jaat tietoa aktiivisesti työyhteisöllenne. Jos toimit esimiestehtävissä, tämä on myös tärkeä osa toimenkuvaasi.

4.3. Kiinnostusta ja uteliaisuutta eri asiaksryhmien kohtaamisessa

4.3.1. Tasa-arvoinen ja ennakkoluullottomuus kohtaaminen

4.4. Kehitettävää

4.4.1. Ammattitaidon lisääminen

4.4.1.1. Ammatillisen itsevarmuuden vahvistaminen

4.4.1.2. Koulutuksiin osallistuminen

5. TUNTEET ASIAKASVIESTINNÄSSÄ

5.1. Asiallisuus

5.1.1. Asiointikokemukset ovat tunteisiin perustuvat kokemukset

5.1.2. Vaikeiden asioiden puheeksiottaminen

5.2. Viestinnän sävy

5.2.1. Kommunikaatio ja kielenkäyttö

5.2.1.1. Passiivinen ja piittaamaton vaikutelma

5.3. Haasteet

5.3.1. Kielimuurit tuottavat haasteita viestinnässä ja tunteiden välittämisessä

5.3.2. Eri kulttuurilliset tottumukset ja merkitykset

5.4. Lakisääteiset asiat

5.4.1. Hallintolaki

5.4.1.1. Selkeys

5.4.1.1.1. Näkeminen ja hahmottaminen

5.4.1.2. Ymmärettävyys

5.4.1.2.1. Mieli ja oivallus

5.4.1.3. Asiallisuus

5.4.1.3.1. Sävy ja suhdetoiminta