Hikaye Edici Metin Türleri

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Hikaye Edici Metin Türleri by Mind Map: Hikaye Edici Metin Türleri

1. Roman

1.1. İnsanların yaşadıkları ya da yaşayabilecekleri olayları yere, zamana ve şahsa bağlayarak anlatan eserlere denir.

1.2. Romanda olaylar geniş ve ayrıntılı anlatılır.

1.3. Şahıs kadrosu geniştir. Karakter çözümlemeleri yapılır.

1.4. Zaman olarak geri dönüşler yapılabilir.

2. Masal

2.1. Olağanüstü olayların anlatıldığı sözlü bir edebiyat ürünüdür.

2.2. Olaylar hayal ürünüdür. Yer ve zaman belli değildir.

2.2.1. İyiler hep iyi, kötüler hep kötüdür. Eğiticilik esastır ve evrensel konular işlenir.

2.3. İyiler hep iyi, kötüler hep kötüdür. Eğiticilik ön plandadır ve evrense konular işlenir.

3. Hikaye

3.1. Olmuş veya boşlukta belli bir plan çerçevesi içinde yer ve zamana bağlı olarak anlatan yazı türü denir.

3.2. Dar bir zaman dilimini kapsar.

3.3. Serim, düğüm ve çözüm bölümlerinden oluşur.

3.4. Romana göre kısa eserlerdir. Kısa soluklu eserlerdir.

3.5. Olay, başlangıçtan sona doğru giden bir olayın bir anlık parçasıdır.

4. Efsane

4.1. Efsaneler, dilden dile anlatıla gelen çok eski hikayelerdir ve anonim halk edebiyatı ürünleridir.

4.2. Konuları bir kişiye, bir olaya ya da bir yere dayandırılır.

4.3. Anlatılanlar bir ölçüde olsa inandırıcılık özelliği vardır.

4.4. Efsanelerde çoğunlukla olağanüstülük ağır basar.

5. Fabl

5.1. Kahramanlar insan dışı canlı ya da cansız varlıklardır.

5.2. Amaç özellikle de çocuklara ahlaki ders vermek, ibretlik olaylar anlatmaktır.

5.3. Ders vermek amacı güttüğünden didaktiktir.

5.4. Şiir şeklinde ya da düz yazı şeklinde oluşturulabilir.

6. Anı

6.1. Yaşanmakta olana değil, yaşanmış bir konuyu anlatır.

6.2. İnsan belleğinde iz bırakan olay ve olguları anlatır.

6.3. Tarihsel gerçeklerin öğrenilmesinde katkı yaptığı için tarihçilere ışık tutar.

7. Tiyatro

7.1. Tiyatro, konuşma ve eyleme dayanan, olayları oluş halinde gösteren ve yaşayanların ağzından anlatan yazı türüdür.

7.2. Diyaloglar, davranış, hareket ve durumlar, tiyatroda oyuncular tarafından jest ve mimiklerle aktarılır.