Sơ đồ duy môn Những cơ sở nguyên lý của chủ nghĩa Mác - Lênin

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Sơ đồ duy môn Những cơ sở nguyên lý của chủ nghĩa Mác - Lênin by Mind Map: Sơ đồ duy môn Những cơ sở nguyên lý của chủ nghĩa Mác - Lênin

1. Chương 6: Học thuyết về chủ nghĩa tư bản độc quyền và chủ nghĩa tư bản độc quyền của nhà nước

1.1. Chủ nghĩa tư bản độc quyền

1.2. Chủ nghĩa tư bản độc quyền nhà nước

1.3. Chủ nghĩa tư bản ngày nay và những biểu hiện mới của nó

1.4. Vai trò, hạn chế và xu hướng vận động của chủ nghĩa tư bản

2. Chương 9 : Chủ nghĩa xã hội hiện thực và triển vọng

2.1. Chủ nghĩa xã hội hiện thực

2.2. Sự khủng hoảng, sụp đổ của mô hình chủ nghĩa xã hội Xô - viết và nguyên nhân của nó

2.3. Triển vọng của chủ nghĩa xã hội

3. PHẦN I: THẾ GIỚI QUAN, PHƯƠNG PHÁP LUÂN TRIẾT HỌC CỦA CHỦ NGHĨA MÁC - LÊNIN

3.1. Chương mở đầu: Nhập môn những ngyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác - Leenin.

3.1.1. Khái lược về chủ nghĩa Mác - Lênin

3.1.2. Đối tượng, mục đích và yêu cầu về phương pháp học tập, nghiên cứu những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác - Leenin.

3.2. Chương I: Chủ nghĩa duy vật biện chứng

3.2.1. Chủ nghĩa duy vật và chủ nghĩa biện chứng

3.2.2. Quan điểm của chủ nghĩa duy vật biện chứng về vật chất, ý thức và mối quan hệ giữa vật chất và ý thức

3.3. Chương II: Phép biện chứng duy vật

3.3.1. Phép biện chứng và phép biện chứng duy vật

3.3.2. Các nguyên lý cơ bản của phép biện chứng duy vật

3.3.3. Các cặp phạm trù cơ bản của phép biện chứng duy vật

3.3.4. Các quy luật cơ bản của phép biện chứng duy vật

3.3.5. Lý luận nhận thức duy vật biến chứng

3.4. Chương III: Chủ nghĩa duy vật lịch sử

3.4.1. Tồn tại xã hội quyết định ý thức xã hội và tính độc lập tương đối của ý thức xã hội

3.4.2. Vai trò của sản xuất vật chất và quy luật quan hệ sản xuất phù hợp với trình độ phát triển của lực lượng sản xuất

3.4.3. Biện chứng của cơ sở hạ tầng và kiến trúc thượng tầng

3.4.4. Phạm trù hình thái kinh tế, xã hội và quá trình sử dụng, tự nhiên của sự phát triển các hình thái kinh tế, xã hội

3.4.5. Vai trò đấu tranh giai cấp và cách mạng xã hội đối với sự vận động, phát triển của xã hội có đối kháng giai cấp

3.4.6. Quan điểm của chủ nghĩa duy vật lịch sử về con người và vai trò sáng tạo lịch sử của quần chúng nhân dân

4. PHẦN II: HỌC THUYẾT KINH TẾ CỦA CHỦ NGHĨA MÁC - LÊNIN VỀ PHƯƠNG THỨC SẢN XUẤT TƯ BẢN CHỦ NGHĨA

4.1. Chương 4: Học thuyết giá trị

4.1.1. Điều kiện ra đời, đặc trưng và ưu thế của sản xuất hàng hoá

4.1.2. Hàng hóa

4.1.3. Tiền tệ

4.2. Chương 5: Học thuyết giá trị thặng dư

4.2.1. Sự chuyển hoá của tiền thành tư bản

4.2.2. Sản xuất giá trị thặng dư

4.2.3. Tiền công trong chủ nghĩa tư bản

4.2.4. Sự chuyển hoá giá trị thặng dư thành tư bản - Tích lũy tư bản

5. PHẦN III: LÝ LUẬN CỦA CHỦ NGHĨA MÁC - LÊNIN VỀ CHỦ NGHĨA XÃ HỘI

5.1. Chương 7: Sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân và cách mạng xã hội chủ nghĩa

5.1.1. Sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân.

5.1.2. Cách mạng xã hội chủ nghĩa.

5.1.3. Hình thái kinh tế – xã hội cộng sản chủ nghĩa.

5.1.4. Xây dựng nền dân chủ xã hội chủ nghĩa và nhà nước xã hội chủ nghĩa

5.2. Chương 8: Những vấn đề chính trị - xã hội có tính quy luật trong tiến trình cách mạng xã hội chủ nghĩa

5.2.1. Xây dựng nền văn hóa xã hội chủ nghĩa

5.2.2. Giải quyết vấn đề dân tộc và tôn giáo.