შერჩეული თემა

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
შერჩეული თემა by Mind Map: შერჩეული თემა

1. 1. მკვიდრი წარმოდგენები შინაარსობრივად უკავშირდება სამიზნე ცნებას და წარმოადგენს განზოგადებებს, რომლებამდეც უნდა მივიყვანოთ მოსწავლე სწავლა-სწავლების პროცესში.

2. კომპლექსური დავალება უნდა შეასრულოს კლასში ყველა მოსწავლემ - ყველა ბავშვი დარწმუნებული უნდა იყოს, რომ მასწავლებელი მას შესრულებული კომპლექსური დავალების შესახებ ჰკითხავს და მიაწვდის სათანადო უკუკავშირს;

3. კომპლექსური დავალებაზე მუშაობა რამდენიმე გაკვეთილის განმავლობაში მიმდინარეობს - „ახალი სკოლის მოდელში“ კომპლექსური დავალება შუალედური მიზნის როლს ასრულებს, რომელზე მუშაობასაც რამდენიმე გაკვეთილი ეძღვნება. სწავლა-სწავლების პროცესი სხვა არაფერია, თუ არა სვლა ერთი კომპლექსური დავალებიდან მეორისკენ, მეორედან - მესამისკენ, მესამიდან - მეოთხისკენ და ა.შ.

4. 3, პასუხი უნდა გაეცეს შეკითხვას - რატომ ვასწავლით ამ საკითხის შესახებ მოსწავლეს?

5. თემასთან დაკავშირებული მკვიდრი წარმოდგენები

5.1. 2. სწავლა-სწავლების პროცესში ის საკითხები და დავალებები უნდა იქნას შერჩეული, რომლებიც მოსწავლეებს მკვიდრი წარმოდგენების გააზრებაში დაეხმარება.

6. თემასთან დაკავშირებული სამიზნე ცნებები

6.1. 1. მისი სახით განსაზღვრულია, თუ რა მიმართულებით უნდა ხდებოდეს მოსწავლის ცოდნის გაღრმავება წლისა და საფეხურის განმავლობაში.

6.2. 2. განმავითარებელი შეფასება პრაქტიკულად იმის ანალიზს წარმოადგენს, თუ რამდენად წაიწია მოსწავლემ წინ ცნების გააზრების თვალსაზრისით. თითოეულ საგნობრივ საკითხზე მუშაობა ამის შემოწმებას ემსახურება.

7. ეროვნული სასწავლო გეგმის შედეგი/ შედეგები

7.1. 1. სამიზნე ცნება და სტანდარტის შედეგები მჭიდროდ ურთიერთდაკავშირებულია

7.2. 2. შედეგები პასუხს სცემს შეკითხვას - რა უნდა შეეძლოს მოსწავლეს? მესამე თაობის ეროვნულ სასწავლო გეგმაში შედეგები განსაზღვრულია საფეხურის და არა კლასის დონეზე. .

8. საკვანძო შეკითხვები

8.1. 1.თემატური საკვანძო შეკითხვები გვიჩვენებს, თუ რაზე უნდა დაფიქრდეს მოსწავლე კომპლექსურ დავალებაზე მუშაობისას. ეს კითხვები დასმულია იმგვარად, რომ მოსწავლე მათი გააზრების/გაანალიზების შემთხვევაში სასწავლო მასალას სამიზნე ცნებას დაუკავშირებს.

9. 2. კომპლექსური დავალება - შემოქმედებითი პროდუქტი

10. სამიზნე ცნებები

11. საკითხები/ქვეცნებები

11.1. 1. შერჩეულ იქნეს კონკრეტული საკითხი/ქვეცნებები

11.2. 2. კომპლექსური დავალება იქმნება კონკრეტულ (და არა ზოგად) საგნობრივ საკითხთან დაკავშირებით..

12. შემოქმედებითი პროდუქტი-დავალების პირობა

12.1. 1. კომპლექსური დავალების ფარგლებში მოსწავლემ უნდა შექმნას კონკრეტული შემოქმედებითი პროდუქტი - რომლის საშუალებითაც იგი ცხოვრებისეულ კონტექსტში ცოდნის ტრანსფერს გააკეთებს და შესასწავლ საკითხთან მიმართებით საკუთარ ცოდნას წარმოაჩენს. .

12.2. 2. კომპლექსური დავალება ორიენტირებული უნდა იყოს გრძელვადიან მიზნებზე - მკაფიოდ უნდა განსაზღვროს გრძელვადიანი მიზანი, რომლის დაძლევა/გააზრებასაც მოსწავლის მხრიდან საგნობრივი საკითხის შესწავლა ემსახურება (ანუ პასუხი უნდა გაეცეს შეკითხვას - რატომ ვასწავლით ამ საკითხის შესახებ მოსწავლეს? )..

13. შეფასების კრიტერიუმები

13.1. 1. კომპლექსური დავალების გრძელვადიან მიზანზე ორიენტირებისთვის საკმარისი არ არის სამიზნე ცნების განსაზღვრა. კიდევ უფრო მნიშვნელოვანია, რომ სამიზნე ცნების მკვიდრი წარმოდგენები მკაცრ კორელაციაში იყოს კომპლექსური დავალების შეფასების კრიტერიუმებთან. .

13.2. 2. შეფასების კრიტერიუმები იწერება ქუდის ქვეშ - „ნაშრომში/ნაშრომის პრეზენტაციისას ხაზგასმით წარმოაჩინეთ“. .

14. 3.როგორ განვახორციელოთ კომპლექსური დავალება და რა დამატებითი ნიუანსების გათვალისწინებაა საჭირო დისტანციურ რეჟიმში სწავლა-სწავლებისას?

15. ა)

16. ბ)

16.1. კომპლექსური დავალების პირობა მოსწავლეებისთვის ცნობილი უნდა იყოს საგნობრივი საკითხის დაანონსებისთანავე - მასწავლებელი წინდაწინვე უნდა დარწმუნდეს, რომ ყველა მოსწავლემ იცის, თუ რისთვის / რა კომპლექსური დავალების შესასრულებლად სჭირდება მას საგნობრივი საკითხის / საკითხების შესწავლა;

17. გ)

17.1. სწავლა-სწავლების პროცესში ყველა აქტივობა მიმართულია იმაზე, რომ მოსწავლეებს კომპლექსური დავალების შესრულებაში დაეხმაროს - განხორციელებული აქტივობები უნდა წარმოადგენდეს მასწავლებლის პასუხს შეკითხვაზე - რას ვაკეთებ სწავლა-სწავლების პროცესში იმისთვის, რათა ჩემმა მოსწავლეებმა კომპლექსური დავალება შეასრულონ;

18. დ)

19. ე)

19.1. კომპლექსურ დავალებას მოსწავლე წარადგენს ინდივიდუალურად - კომპლექსური დავალება ინდივიდუალურადაც შეიძლება შესრულდეს, წყვილებში და ჯგუფურადაც; მასზე მუშაობა საკლასო ოთახშიც შეიძლება მიმდინარეობდეს და - დამოუკიდებლადაც, თუმცა, დასრულებული ნაშრომის პრეზენტაცია ყველა მოსწავლემ ინდივიდუალურად უნდა განახორციელოს;

20. ვ)

20.1. სასურველია მოხდეს კომპლექსური დავალების პირობის ადაპტირება მოსწავლეების ინტერესებისა და შესაძლებლობების შესაბამისად - კლასში მოსწავლეებმა შეიძლება იმუშავონ სხვადასხვა კომპლექსურ დავალებაზე, ან ერთი და იმავე დავალების სხვადასხვაგვარად ადაპტირებულ ვარიანტზე, თუმცა, ყველა მათგანი ერთსა და იმავე საკითხს უნდა ეხებოდეს.