Tự nhiên & Xã hội

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Tự nhiên & Xã hội by Mind Map: Tự nhiên & Xã hội

1. 1.Đặc điểm môn học

1.1. Là môn học bắt buộc

1.2. Tổ chức cho học sinh trải nghiệm xã hội

2. 2. Quan điểm xây dựng Chương trình

2.1. teach tích hợp

2.2. teach chủ đề

2.3. Tích cực hóa Action của Pupil

3. 3. Mục tiêu chương trình

3.1. Phẩm chất

3.1.1. .

3.1.2. .

3.1.3. Trung thực

3.1.4. Chăm chỉ

3.1.5. Trách nhiệm

3.2. Năng lực

3.2.1. Năng lực chung

3.2.1.1. Tự chủ - Tự Học

3.2.1.2. giao tiếp - hợp tác

3.2.1.3. Giải quyết

3.2.2. Năng lực đặc thù

4. 4. Yêu cầu cần đạt

4.1. Năng lực đặc thù

4.1.1. nhận thức khoa học

4.1.2. Tìm hiểu môi trường TN&XH xung quanh

4.2. Phẩm chất chủ yếu và NL chung

5. 5. Nội dung EDU

5.1. Vận dụng KT & SKILL đã học

5.2. Nội dung khái quát

5.2.1. .

5.2.2. .

5.2.3. Cộng đồng địa phương

5.2.4. .

5.2.5. .

5.2.6. .

5.3. Nội dung cụ thể

6. 6. Phương pháp EDU

6.1. Định hướng chung

6.1.1. T/C cho Người học qua-> quan sát

6.1.2. T/C cho người học qua trải nghiệm

6.1.3. T/C người học qua tương tác

6.1.4. chooses, phối hợp,Vdung, các PP phù hợp - đạt mục tiêu...

6.2. Định hướng hình thành năng lực chung

6.2.1. P/C-> thông qua các chủ đề -> hình thành -> phẩm chất

6.2.2. Năng lực chung

6.2.2.1. Tự chủ - tự học

6.2.2.2. ->Hoạt động nhóm

6.2.2.3. giải quyết vấn đề &

6.3. Hình thành và phát triển năng lực

6.3.1. phát triển NL nhận thức KH

6.3.2. phát triển Năng lực tìm hiểu

6.3.3. Vận đụng KT, SKILL -> LIfe

7. 7.Đánh giá EDU

7.1. cung cấp thông tin 9 xác->điều chỉnh HĐ dạy -> đáp ứng yêu cầu cần đạt của chương trình

7.2. căn cứ đánh giá

7.3. Kết hợp giữa QT và đánh giá tổng kết

7.4. Kết hợp các công cụ đánh giá khác nhau

8. 8. Giải thích & hướng dẫn thực hiện chương trìn

8.1. Từ ngữ -> yêu cầu cần đạt

8.1.1. Biết

8.1.1.1. hiểu được

8.1.1.2. Kể được

8.1.1.3. nói được

8.1.2. Hiểu

8.1.2.1. Mô tả được

8.1.2.2. vẽ được

8.1.2.3. Giải thích

8.1.2.4. trình bày

8.1.2.5. VD

8.1.2.6. SS

8.1.2.7. Phân loại

8.1.3. Vận dụng

8.1.3.1. Nhận xét

8.1.3.2. đặt

8.1.3.3. giải thích

8.1.3.4. thực hiện