Τρόποι Ανάπτυξης Παραγράφου

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Τρόποι Ανάπτυξης Παραγράφου by Mind Map: Τρόποι Ανάπτυξης Παραγράφου

1. ορισμός

2. παραδείγματα

3. διαίρεση

4. αιτιολόγηση

5. αίτιο/αποτέλεσμα

6. σύγκριση/αντίθεση

7. αναλογία

8. ευσταθίου μ. μαρία

9. συνδυασμός μεθόδων