Get Started. It's Free
or sign up with your email address
PR by Mind Map: PR

1. Sự kiện

1.1. Ngày lễ

1.1.1. Ingame

1.1.2. Outgame

1.2. Nhân vật

1.2.1. Gamer

1.2.2. Người nổi tiếng

1.2.3. Người liên quan

1.3. Xã hội

1.3.1. Kết nối

1.3.2. Cập nhật

2. Bài viết

2.1. TCBC

2.2. Bài viết dài

2.3. Thơ

2.4. Tâm sự

2.5. Truyện cười

2.6. Phỏng vấn

3. Kênh

3.1. Báo

3.1.1. Viết

3.1.2. Hình

3.2. Diễn đàn

3.3. Blog

3.3.1. Bloger nổi tiếng

3.3.2. Xây dựng Blog

4. Outgame

4.1. Báo viết

4.1.1. Chủ đề

4.2. Truyền hình

4.2.1. Gameshow

4.3. Tổ chức phi chính phủ

4.4. Cộng đồng khác

5. Phối hợp

5.1. Content

5.2. Marketing

5.3. Community

6. Quan hệ truyền thông

6.1. Duy trì

6.2. Phát triển

6.3. Xây dựng kênh