Get Started. It's Free
or sign up with your email address
PR by Mind Map: PR

1. Bài viết

1.1. TCBC

1.2. Bài viết dài

1.3. Thơ

1.4. Tâm sự

1.5. Truyện cười

1.6. Phỏng vấn

2. Outgame

2.1. Báo viết

2.1.1. Chủ đề

2.2. Truyền hình

2.2.1. Gameshow

2.3. Tổ chức phi chính phủ

2.4. Cộng đồng khác

3. Quan hệ truyền thông

3.1. Duy trì

3.2. Phát triển

3.3. Xây dựng kênh

4. Sự kiện

4.1. Ngày lễ

4.1.1. Ingame

4.1.2. Outgame

4.2. Nhân vật

4.2.1. Gamer

4.2.2. Người nổi tiếng

4.2.3. Người liên quan

4.3. Xã hội

4.3.1. Kết nối

4.3.2. Cập nhật

5. Kênh

5.1. Báo

5.1.1. Viết

5.1.2. Hình

5.2. Diễn đàn

5.3. Blog

5.3.1. Bloger nổi tiếng

5.3.2. Xây dựng Blog

6. Phối hợp

6.1. Content

6.2. Marketing

6.3. Community