Manažérska etika

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Manažérska etika by Mind Map: Manažérska etika

1. NORMY

1.1. zodpovednosť

1.2. úcta, rešpekt

1.3. zlatý princíp - neškoď vedome druhému

2. PRÁVO vs ETIKA

3. ETICKÉ ŠKOLY

3.1. Deontologická etika

3.1.1. plná zodpovednosť za svoje konanie

3.2. Utilitaristická etika

3.2.1. benefity pre viacerých

3.3. Etika ľudských práv

3.3.1. slobodní a rovní ľudia

3.4. Etika cnosti

3.4.1. cnosť = schopnosť konať morálne

3.4.2. seba rozvoj

3.5. Etika spravodlivosti

3.5.1. zaobchádzať s ľuďmi rovnako

3.6. Etika diskurzu

3.6.1. diskurz = výmena argumentov

3.6.2. sloboda prejavu

4. PRINCÍPY

4.1. Humanizmus

4.1.1. zamestnanec = bytosť hodná úcty

4.2. Zodpovednosť

4.2.1. uvažovať o následkoch

4.2.2. niesť následky svojich rozhodnutí

5. FAKTORY ETICKÉHO ROZHODOVANIA

5.1. Individuálne

5.1.1. vývoj morálnych úsudkov

5.1.1.1. predkonvenčná

5.1.1.2. konvenčná

5.1.1.3. postkonvenčná

5.1.2. vôľa

5.1.3. rola

5.2. Ne-individuálne

5.2.1. etický program podniku

6. Čo môže manažér urobiť pre rozvoj etiky?

6.1. sebareflexia

6.2. role model

6.3. zaobchádzať s ľuďmi s úctou

7. Čo môže organizácia urobiť pre rozvoj etiky?

7.1. etický kódex

7.2. kurzy, školenia

7.3. prešetrovať sťažnosti

8. SPOLOČENSKÁ ZODPOVEDNOSŤ

8.1. Carrol - CSR pyramída