Câu 1: Quản trị nhân lực

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Câu 1: Quản trị nhân lực by Mind Map: Câu 1: Quản trị nhân lực

1. KN: QTNL là tổng hợp các hoạt động QT liên quan đến việc hoạch định NL, tổ chức QTNL, tạo động lực cho NLĐ và kiểm soát hoạt động QTNL trong TC/ DN nhằm thực hiện mục tiêu và chiến lược đã xác định.

2. Đặc điểm

2.1. 1. QTNL là một hđộng QT đặc thù gồm 4 chức năng của hđ QT là hoạch định, tổ chức, lãnh đạo, kiểm soát.

2.2. 2. Mục tiêu của QTNL là hướng tới thực hiện mục tiêu và chiến lược của DN thông qua việc tạo ra, duy trì, phát triển và sd có hiệu quả yếu tố con người trong DN.

2.3. 3. QTNL được thực hiện thông qua các hđ như tuyển dụng, bố trí và sd NL, đào tạo và PT NL, đánh giá thực hiện CV, đãi ngộ NL, tổ chức và định mức LĐ...

2.4. 4. Trách nhiệm QTNL là trách nhiệm của mọi nhà QT trong DN theo phạm vi chức trách và quyền hạn được giao. Trách nhiệm ở các cấp QT khác nhau thì khác nhau.

2.4.1. Giám đốc/ TGĐ là người ký QĐ tuyển dụng, bố trí, duyệt CT đào tạo,...

2.4.2. Trưởng phòng kế toán tham gia vào hội đồng tuyển dụng, bố trí CV trong phòng

2.4.3. Tổ trưởng sản xuất là người chấm công, phân công CV,...

2.5. 5. Đối tượng của QTNL là con người trong QT làm việc tại DN. Bên cạnh tính khoa học, QTNL đòi hỏi tính nghệ thuật cao vì con người vốn rất đa dạng và phức tạp về tính cách, năng lực, quan điểm,...

3. Vai trò

3.1. 1. Khai thác tối đa tiềm năng con người nhằm đạt hiệu quả, năng suất cao hơn trong quá trình làm việc

3.2. 2. Nâng cao năng lực cạnh tranh về đội ngũ nhân lực của DN

3.3. 3. Đóng vai trò thiết yếu trong triển khai và thực thi chiến lược kinh doanh của DN

3.4. 4. Góp phần tạo ra văn hóa, bầu không khí làm việc lành mạnh cho DN

3.5. 5. Thúc đẩy sự thay đổi, đổi mới và sáng tạo trong DN

3.6. Góp phần giải quyết các vấn đề xã hội về lao động

4. Vị trí